XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21 października 2020 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.468.2020.MS o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

OBWIESZCZENIE
Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działając na podstawie art, 10, art. 49, art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. - dalej zwane Kpa), w związku z art. 401 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 - dalej zwane Prawo wodne) rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika
zawiadamia strony postępowania
  1. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jasie, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem.
  2. o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego, dotyczącego rozpatrzenia ww. wniosku i możliwości zapoznania się z aktami tego postępowania, w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Zasięg oddziaływania obejmuje działki nr ewid. 398,413, 415, 416,417,418,453/1,453/2,454/1, 453/3, 453/4, 454/3, 455, 456, 457, 458, 459, 461, 462, 463, 464 obręb 0007 Ubieszyn, gm. Tryńcza.
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.468.2020.MS Plik pdf 82.02 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-10-21
Publikujący Marek Nowak 2020-10-26 15:17
Modyfikacja Marek Nowak 2020-10-26 15:18