Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2

Zamówienie na: 
 
Wykonanie prac remontowo - budowlanych na budynku lokomotywowni
i hali napraw wagonów kolei wąskotorowej – Etap II
 
Nr sprawy: GZ.272.15.2021
 
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/
Na tej stronie w zakładce „POSTĘPOWANIA” w dalszej kolejności w zakładce ,,ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule  zostało zamieszczone ogłoszenie o niniejszym zamówieniu oraz  SWZ. Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 
Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy Przetargowej https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
 
Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzoną  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Tym samym do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłSidor Piotr 2021-09-16 13:51:00
PublikującyMarek Nowak 2021-09-16 13:52:54

Rejestr zmian
Zamówienie na zadanie pn.: 
 
Opracowanie kompletnej dokumentacji przedprojektowej i projektowej
dla zadania pn.: „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy - Dynów” – Etap II
 
Nr sprawy: GZ.272.17.2021
 
Tryb udzielanie zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
 
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/
Na tej stronie w zakładce „POSTĘPOWANIA” w dalszej kolejności w zakładce ,,ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule  zostało zamieszczone ogłoszenie o niniejszym zamówieniu oraz  SWZ. Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
 
 
Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzoną  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Tym samym do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłSidor Piotr 2021-09-29 15:15:00
PublikującyMarek Nowak 2021-09-29 15:15:35

Rejestr zmian
Zamówienie na zadanie pn.: 

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowego wraz z nowym pługiem i nową piaskarką

Nr sprawy: GZ.272.19.2021
 
Tryb udzielanie zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/
Na tej stronie w zakładce „POSTĘPOWANIA” w dalszej kolejności w zakładce ,,ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule  zostało zamieszczone ogłoszenie o niniejszym zamówieniu oraz  SWZ. Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
 
Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzoną  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Tym samym do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłSidor Piotr 2021-10-07 13:13:00
PublikującyMarek Nowak 2021-10-07 13:13:01

Rejestr zmian
Zamówienie na: 
 
 
Sporządzenie dokumentacji projektowo – wykonawczej
na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego
w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi:
Mikulice – Wolica, gmina Gać.
 
Nr sprawy: GZ.272.9.2021
 
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/
Na tej stronie w zakładce „POSTĘPOWANIA” w dalszej kolejności w zakładce ,,ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule  zostało zamieszczone ogłoszenie o niniejszym zamówieniu oraz  SWZ. Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 
Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy Przetargowej https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
 
Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzoną  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Tym samym do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłSidor Piotr 2021-06-09 11:46:00
PublikującyMarek Nowak 2021-06-09 11:47:14

Rejestr zmian
Zamówienie na: 
 
Nadzór konserwatorski zadania pn. „Naprawa tendra parowozu – w ramach zadania ,,Remont lokomotywy wąskotorowej parowej Px48-1734 – zabytku techniki charakterystycznego dla techniki dawnej”
 
Nr sprawy: GZ.272.14.2021
 
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/
Na tej stronie w zakładce „POSTĘPOWANIA” w dalszej kolejności w zakładce ,,ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule  zostało zamieszczone ogłoszenie o niniejszym zamówieniu oraz  SWZ. Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 
Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy Przetargowej https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
 
Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzoną  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Tym samym do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłSidor Piotr 2021-08-10 15:25:00
PublikującyMarek Nowak 2021-08-10 15:27:39

Rejestr zmian

Nr sprawy: GZ.272.18.2021

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiatprzeworsk.logintrade.net/

Na tej stronie w zakładce „POSTĘPOWANIA” w dalszej kolejności w zakładce ,,ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule  zostało zamieszczone ogłoszenie o niniejszym zamówieniu oraz  SWZ. Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

 

Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy Przetargowej https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

 

Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzoną  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Tym samym do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

 

Termin składania wniosków:
2021-10-22 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2021-10-07 14:25:00
PublikującyKlaudia Krupa 2021-10-07 14:25:00

Rejestr zmian
Zamówienie na zadanie pn.: 
 
 
Naprawa tendra parowozu w ramach zadania ,,Remont lokomotywy wąskotorowej parowej Px48-1734 – zabytku techniki charakterystycznego dla techniki dawnej”
 
 
Nr sprawy: GZ.272.13.2021
 
Tryb udzielanie zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129)
 
 
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/
Na tej stronie w zakładce „POSTĘPOWANIA” w dalszej kolejności w zakładce ,,ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule  zostało zamieszczone ogłoszenie o niniejszym zamówieniu oraz  SWZ. Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
 
Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tym samym do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 
Data składania ofert:
2021-08-24 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2021-07-29 08:49:00
PublikującyKlaudia Krupa 2021-07-29 08:50:00

Rejestr zmian

ZMIANY:
2021-04-02 10:27:45: Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert.pdf
2021-02-17 13:20:37: Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego.pdf
Więcej >>>
2021-01-22 12:20:49: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2021-01-20 09:36:49: Dodano plik Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3.pdf
2021-01-15 09:33:37: Dodano plik Wyjasnienie treści SIWZ nr 2.pdf
2021-01-08 13:05:35: Dodano plik Zmiana treści SIWZ.pdf
2021-01-08 13:05:35: Dodano plik Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf
2021-01-08 13:05:35: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2021-01-08 13:05:35: Dodano plik Mapa zasadnicza terenu planowanej inwestycji.pdf
2020-12-29 14:03:20: Dodano plik SIWZ.docx
2020-12-29 14:03:20: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2020-12-29 14:03:20: Dodano plik Harmonogram realizacji zadania - załącznik nr 3 do umowy.pdf
2020-12-29 14:03:20: Dodano plik Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10.zip
2020-12-29 14:03:20: Dodano plik Wzór umowy - załacznik nr 8 do SIWZ.docx
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku
Data składania ofert:
2021-01-13 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłSidor Piotr 2020-12-29 14:02:00
PublikującyMarek Nowak 2020-12-29 14:02:53
Modyfikował(a) Marek Nowak 2021-04-02 10:27:45
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wzór umowy - załacznik nr 8 do SIWZ. 52.64 KbPlik doc
2. Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 5.61 MBPlik zip
3. Harmonogram realizacji zadania - załącznik nr 3 do umowy 1.41 MBPlik pdf
4. Ogłoszenie o zamówieniu. 31.41 KbPlik doc
5. SIWZ. 103.65 KbPlik doc
6. Mapa zasadnicza terenu planowanej inwestycji 2.65 MBPlik pdf
7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 351.44 KbPlik pdf
8. Wyjaśnienie treści SIWZ 1.81 MBPlik pdf
9. Zmiana treści SIWZ 59.11 KbPlik pdf
10. Wyjasnienie treści SIWZ nr 2 135.97 KbPlik pdf
11. Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3 148.72 KbPlik pdf
12. Informacja z otwarcia ofert 609.68 KbPlik pdf
13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego 482.18 KbPlik pdf
14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert 309.05 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2021-01-26 08:12:03: Dodano plik Informacja o wyborze oferty dot. Cz.1 i 2.pdf
2021-01-07 12:39:26: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-12-31 10:57:36: Dodano plik Wyjaśnienie treści SIWZ Zmiana treści SIWZ .docx
2020-12-31 10:57:36: Dodano plik Po zmianie Załącznik nr 2a .docx
2020-12-31 10:57:36: Dodano plik Po zmianie Załącznik nr 1 dla Części 1 .docx
2020-12-31 10:57:36: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia .docx
2020-12-29 14:00:49: Dodano plik Załącznik nr 3 i nr 5 - Po zmianie.docx
2020-12-29 14:00:49: Dodano plik Zmiana treści SIWZ.pdf
2020-12-28 14:46:35: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2020-12-28 14:46:35: Dodano plik SIWZ.docx
Dostawa samochodów osobowych dla Starostwa Powiatowego w Przeworsku
Data składania ofert:
2021-01-05 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-12-28 14:46:00
PublikującyMarek Nowak 2020-12-28 14:46:13
Modyfikował(a) Marek Nowak 2021-01-26 08:12:03
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ. 135.14 KbPlik doc
2. Ogłoszenie o zamówieniu. 28.55 KbPlik doc
3. Zmiana treści SIWZ 192.96 KbPlik pdf
4. Załącznik nr 3 i nr 5 - Po zmianie. 17.54 KbPlik doc
5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia . 13.32 KbPlik doc
6. Po zmianie Załącznik nr 1 dla Części 1 . 16.99 KbPlik doc
7. Po zmianie Załącznik nr 2a . 20.68 KbPlik doc
8. Wyjaśnienie treści SIWZ Zmiana treści SIWZ . 25.95 KbPlik doc
9. Informacja z otwarcia ofert 321.98 KbPlik pdf
10. Informacja o wyborze oferty dot. Cz.1 i 2 260.54 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-12-17 14:42:13: Dodano plik Informacja o wyborze oferty Cz. 1 i 2.pdf
2020-12-16 14:02:29: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-12-08 14:01:31: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2020-12-08 14:00:49: Dodano plik SIWZ.docx
Prowadzenie obsługi finansowej nad realizacją projektów scaleniowych


Data składania ofert:
2020-12-15 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-12-08 14:00:00
PublikującyKlaudia Krupa 2020-12-08 14:00:00
Modyfikował(a) Klaudia Krupa 2020-12-17 14:42:13
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ. 163.90 KbPlik doc
2. Ogłoszenie o zamówieniu. 28.11 KbPlik doc
3. Informacja z otwarcia ofert 276.43 KbPlik pdf
4. Informacja o wyborze oferty Cz. 1 i 2 271.50 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-12-22 15:00:38: Dodano plik Informacja o powtórzeniu czynności w zakresie Cz. 3 i 4 zamówienia.pdf
2020-12-22 15:00:38: Dodano plik Zawiadomienie o uniewaznieniu dokonanych czynności oraz o powtórzeniu czynności i wyboru oferty w Cz.3 i 4.pdf
Więcej >>>
2020-12-17 14:40:37: Dodano plik Zawiadomienie o unieważnieniu Częśći 3 i 4.pdf
2020-12-17 14:40:37: Dodano plik Informacja o wyborze oferty w Cz.1 i 2.pdf
2020-12-15 12:29:39: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2020-12-08 15:05:34: Dodano plik Zmiana treści SIWZ - Zmiana termnu składania ofert.pdf
2020-12-08 15:05:34: Dodano plik Wyjaśnienie treści SIWZ.docx
2020-12-08 15:05:34: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx
2020-12-04 12:49:44: Dodano plik SIWZ.docx
2020-12-04 12:49:44: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
Data składania ofert:
2020-12-15 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-12-04 12:48:00
PublikującyKlaudia Krupa 2020-12-04 12:48:00
Modyfikował(a) Marek Nowak 2020-12-22 15:00:38
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu. 27.32 KbPlik doc
2. SIWZ. 152.41 KbPlik doc
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 12.72 KbPlik doc
4. Wyjaśnienie treści SIWZ. 14.69 KbPlik doc
5. Zmiana treści SIWZ - Zmiana termnu składania ofert 72.87 KbPlik pdf
6. Informacja z otwarcia ofert 546.22 KbPlik pdf
7. Informacja o wyborze oferty w Cz.1 i 2 256.54 KbPlik pdf
8. Zawiadomienie o unieważnieniu Częśći 3 i 4 174.71 KbPlik pdf
9. Zawiadomienie o uniewaznieniu dokonanych czynności oraz o powtórzeniu czynności i wyboru oferty w Cz.3 i 4 339.13 KbPlik pdf
10. Informacja o powtórzeniu czynności w zakresie Cz. 3 i 4 zamówienia 153.09 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-12-03 13:41:50: Dodano plik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
2020-11-27 13:48:38: Dodano plik Załącznik nr 3 PO ZMIANIE - w wersji edytowalnej.docx
Więcej >>>
2020-11-27 13:48:38: Dodano plik Zmiana treści SIWZ.pdf
2020-11-25 15:03:34: Dodano plik SIWZ.docx
2020-11-25 15:03:13: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
Zakup  komputerów  przenośnych typu laptop
 
Data składania ofert:
2020-12-03 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-11-25 15:02:00
PublikującyKlaudia Krupa 2020-11-25 15:02:00
Modyfikował(a) Marek Nowak 2020-12-03 13:41:50
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu. 23.34 KbPlik doc
2. SIWZ. 91.88 KbPlik doc
3. Zmiana treści SIWZ 480.50 KbPlik pdf
4. Załącznik nr 3 PO ZMIANIE - w wersji edytowalnej. 14.46 KbPlik doc
5. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 134.57 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-11-25 09:52:19: Dodano plik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
2020-11-18 13:37:38: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-11-03 11:57:12: Dodano plik SIWZ.docx
2020-11-03 11:57:12: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
2020-11-03 11:57:12: Dodano plik Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia - załącznik nr 10.zip
2020-11-03 11:57:11: Dodano plik Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ.docx
Budowa parkingu przy ul. Szkolnej 6 w Przeworsku (obok I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława
Jagiełły w Przeworsku)
Data składania ofert:
2020-11-18 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłSidor Piotr 2020-11-03 11:55:00
PublikującyMarek Nowak 2020-11-03 11:55:44
Modyfikował(a) Klaudia Krupa 2020-11-25 09:52:19
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ. 51.53 KbPlik doc
2. Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia - załącznik nr 10 26.71 MBPlik zip
3. Ogłoszenie o zamówieniu 518.89 KbPlik pdf
4. SIWZ. 102.64 KbPlik doc
5. Informacja z otwarcia ofert 205.25 KbPlik pdf
6. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 172.43 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-09-02 13:04:14: Dodano plik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
2020-08-26 12:27:06: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-08-11 15:11:54: Dodano plik SIWZ.docx
2020-08-11 15:11:54: Dodano plik pozwolenie na budowę 28.06.2018.pdf
2020-08-11 15:11:54: Dodano plik pozwolenie na budowę 20.03.2020.pdf
2020-08-11 15:11:54: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2020-08-11 15:11:54: Dodano plik Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 , nr 11 i nr 11a.zip
2020-08-11 15:11:54: Dodano plik decyzja konserwatorska 7.02.2019.pdf
2020-08-11 15:11:54: Dodano plik decyzja Konserwatorska 3.10.2019..pdf
Wykonanie prac remontowo budowlanych związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, odtworzeniem muru pruskiego, wymianą pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku lokomotywowni i hali napraw wagonów kolei wąskotorowej - Etap I

Data składania ofert:
2020-08-26 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-08-11 15:11:00
PublikującyAdministrator BIP 2020-08-11 15:11:00
Modyfikował(a) Marek Nowak 2020-09-02 13:04:14
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. decyzja Konserwatorska 3.10.2019. 1.53 MBPlik pdf
2. decyzja konserwatorska 7.02.2019 2.00 MBPlik pdf
3. Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 , nr 11 i nr 11a 63.97 MBPlik zip
4. Ogłoszenie o zamówieniu. 31.13 KbPlik doc
5. pozwolenie na budowę 20.03.2020 749.22 KbPlik pdf
6. pozwolenie na budowę 28.06.2018 530.40 KbPlik pdf
7. SIWZ. 140.91 KbPlik doc
8. Informacja z otwarcia ofert 167.93 KbPlik pdf
9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 158.46 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-09-03 10:30:17: Dodano plik Informacja o wyborze oferty.pdf
2020-08-21 12:02:38: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-08-06 14:29:22: Dodano plik Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ.docx
2020-08-06 14:29:22: Dodano plik SIWZ.docx
2020-08-06 14:29:22: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2020-08-06 14:29:22: Dodano plik Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10.zip

Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem oraz przebudową wnętrz V piętra w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Przeworsku przy ul. Jagiellońskiej 10

Data składania ofert:
2020-08-21 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-08-06 14:28:00
PublikującyMarek Nowak 2020-08-06 14:28:39
Modyfikował(a) Marek Nowak 2020-09-03 10:30:17
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 15.48 MBPlik zip
2. Ogłoszenie o zamówieniu. 30.52 KbPlik doc
3. SIWZ. 101.75 KbPlik doc
4. Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ. 45.46 KbPlik doc
5. Informacja z otwarcia ofert 49.16 KbPlik pdf
6. Informacja o wyborze oferty 279.12 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Zamówienie na: Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu: ,,Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych  i rekultywacja gruntów”  dla projektu pn. ,,Scalenie gruntów wsi Urzejowice gm. Przeworsk na obszarze 1023,39 ha”
 
Nr sprawy: GZ.272.10.2020
Zamawiający: Powiat Przeworski
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Termin składania ofert: 18.08.2020 godz. 11:00
Miejsce składania ofert: Platforma przetargowa: https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Zadanie jest dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu wraz z dokumentami postępowania zostało zamieszczone na stronie internetowej: https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Numer ogłoszenia w Dz. Urz. UE – OJ/S 2020/S 135-331582

Treść ogłoszenia:  https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:331582-2020:TEXT:PL:HTML 
Data składania ofert:
2020-08-18 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-07-15 11:27:00
PublikującyMarek Nowak 2020-07-15 11:27:44

Rejestr zmian
Zamówienie na: Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu: ,,Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych  i rekultywacja gruntów”  dla projektu pn. ,,Scalenie gruntów wsi Łapajówka gm. Zarzecze”
 
Nr sprawy: GZ.272.11.2020
Zamawiający: Powiat Przeworski
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Termin składania ofert: 17.08.2020 godz. 11:00
Miejsce składania ofert: Platforma przetargowa: https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Zadanie jest dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu wraz z dokumentami postępowania zostało zamieszczone na stronie internetowej: https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Numer ogłoszenia w Dz. Urz. UE – OJ/S 2020/S 135-331576

Treść ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:331576-2020:TEXT:PL:HTML
Data składania ofert:
2020-08-17 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-07-15 11:25:00
PublikującyMarek Nowak 2020-07-15 11:25:34

Rejestr zmian

Zamówienie na: Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu: ,,Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych  i rekultywacja gruntów  dla projektu pn. ,,Scalenie gruntów wsi Siedleczka  gm. Kańczuga na obszarze 738,89 ha”

Nr sprawy: GZ.272.8.2020
Zamawiający: Powiat Przeworski
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Termin składania ofert: 31.07.2020 godz. 11:00
Miejsce składania ofert: Platforma przetargowa: 
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Zadanie jest dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu wraz z dokumentami postępowania zostało zamieszczone na stronie internetowej: https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
 

Numer ogłoszenia w Dz. Urz. UE – OJ/S  2020/S 121-293902   


Treść ogłoszenia:  https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:293902-2020:TEXT:PL:HTML 

Data składania ofert:
2020-07-31 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-06-25 10:14:00
PublikującyMarek Nowak 2020-06-25 10:14:26

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-08-03 09:47:28: Dodano plik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
2020-07-30 14:34:27: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-07-15 09:55:15: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2020-07-15 09:55:15: Dodano plik Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ.docx
2020-07-15 09:55:15: Dodano plik SIWZ.docx
2020-07-15 09:55:15: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx
2020-07-15 09:55:15: Dodano plik Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10.zip
Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem oraz przebudową wnętrz V piętra w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Przeworsku przy ul. Jagiellońskiej 10
Data składania ofert:
2020-07-30 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-07-15 09:54:00
PublikującyMarek Nowak 2020-07-15 09:54:07
Modyfikował(a) Marek Nowak 2020-08-03 09:47:28
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 15.48 MBPlik zip
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 12.51 KbPlik doc
3. SIWZ. 101.65 KbPlik doc
4. Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ. 45.41 KbPlik doc
5. Ogłoszenie o zamówieniu. 30.67 KbPlik doc
6. Informacja z otwarcia ofert 161.72 KbPlik pdf
7. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 176.57 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-08-18 13:29:32: Dodano plik Informacja o wyborze oferty.pdf
2020-07-29 11:44:55: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-07-17 11:37:14: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2020-07-17 11:37:14: Dodano plik Dokumentacja projektowa -załącznik nr 1.zip
2020-07-17 11:37:14: Dodano plik SIWZ Urzejowice.docx
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu: ,,Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych  i rekultywacja gruntów” dla projektu pn. ,,Scalenie gruntów wsi Urzejowice gm. Przeworsk na obszarze 1023,39 ha”
Data składania ofert:
2020-07-29 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-07-17 11:36:00
PublikującyMarek Nowak 2020-07-17 11:36:32
Modyfikował(a) Marek Nowak 2020-08-18 13:29:32
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ Urzejowice. 166.92 KbPlik doc
2. Dokumentacja projektowa -załącznik nr 1 50.58 MBPlik zip
3. Ogłoszenie o zamówieniu. 70.80 KbPlik doc
4. Informacja z otwarcia ofert 279.83 KbPlik pdf
5. Informacja o wyborze oferty 279.21 KbPlik pdf

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2

Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 18 października 2021r. 12:04:46
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.