2021.07.21 - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Przeworskiego oraz jego jednostek organizacyjnych w okresie od 1 września 2021r. do 31 sierpnia 2024r.

ZMIANY:
2021-09-20 12:36:22: Przeniesiono do Archiwum
2021-09-20 12:36:22: Przeniesiono do archiwum
Zamówienie na zadanie pn.: 
 
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Przeworskiego oraz jego jednostek organizacyjnych w okresie od 1 września  2021 r. do  31 sierpnia 2024 r.
 
Nr sprawy: GZ.272.12.2021
 
Tryb udzielanie zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/
Na tej stronie w zakładce „POSTĘPOWANIA” w dalszej kolejności w zakładce ,,ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule  zostało zamieszczone ogłoszenie o niniejszym zamówieniu oraz  SWZ. Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
 
Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzoną podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Tym samym do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłSidor Piotr 2021-07-22 11:18:00
PublikującyMarek Nowak 2021-07-22 11:20:54
Modyfikował(a) Marek Nowak 2021-09-20 12:36:22

Rejestr zmian