2021.10.07 Budowa parkingu przy ul. Szkolnej 6 w Przeworsku

Nr sprawy: GZ.272.18.2021

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiatprzeworsk.logintrade.net/

Na tej stronie w zakładce „POSTĘPOWANIA” w dalszej kolejności w zakładce ,,ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule  zostało zamieszczone ogłoszenie o niniejszym zamówieniu oraz  SWZ. Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

 

Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy Przetargowej https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

 

Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzoną  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Tym samym do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

 


Data składania ofert:
2021-10-22 11:00:00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2021-10-07 14:25:00
PublikującyKlaudia Krupa 2021-10-07 14:25:00

Rejestr zmian