Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane związane z przebudową i remontem wnętrz oraz montażem windy w budynku administracyjnym przy ul. Lwowskiej 16, w Przeworsku

ZMIANY:
2023-04-28 10:55:55: Przeniesiono do Archiwum
2023-04-28 10:55:55: Przeniesiono do archiwum
Nr sprawy: GZ.272.1.2022
 
Tryb udzielanie zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/
 
Na tej stronie w zakładce „POSTĘPOWANIA” w dalszej kolejności w zakładce ,,ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule  zostało zamieszczone ogłoszenie o niniejszym zamówieniu oraz  SWZ. Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ww. Platformy Przetargowej.
 
Bezpośredni link do postępowania https://powiatprzeworsk.logintrade.net/zapytania_email,74323,ba7ca22b615f4f8a1743406d3550c93a.html
 
 
Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzoną  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Tym samym do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
 
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłSidor Piotr 2022-02-07 12:52:00
PublikującyKlaudia Krupa 2022-02-07 12:52:00
Modyfikował(a) Marek Nowak 2023-04-28 10:55:55

Rejestr zmian