2022.04.29 - Budowa farmy fotowoltaicznej w ramach zadania: ,,Nowoczesne rozwiązania energetyczne - budowa farmy fotowoltaicznej wraz z wewnętrzną siecią energetyczną oraz systemem magazynowania energii”

Zamówienie na zadanie pn.:

Budowa farmy fotowoltaicznej w ramach zadania:

,,Nowoczesne rozwiązania energetyczne - budowa farmy fotowoltaicznej wraz z wewnętrzną siecią energetyczną oraz systemem magazynowania energii”

Nr sprawy: GZ.272.7.2022

Tryb udzielanie zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiatprzeworsk.logintrade.net/

Na tej stronie w zakładce „POSTĘPOWANIA” w dalszej kolejności w zakładce ,,ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule  zostało zamieszczone ogłoszenie o niniejszym zamówieniu oraz  SWZ. Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ww. Platformy Przetargowej. Bezpośredni link do postępowania:

https://powiatprzeworsk.logintrade.net/zapytania_email,84061,65a5a1d19ec7011bb4a8ee7426a5cdcb.html

Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzoną  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Tym samym do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłSidor Piotr 2022-04-29 13:53:00
PublikującyMarek Nowak 2022-04-29 13:55:25

Rejestr zmian