2022.07.15 - Zagospodarowanie poscaleniowe na zadaniu: Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu: Scalenie gruntów wsi Siennów gm. Zarzecze

ZMIANY:
2023-04-28 10:56:29: Przeniesiono do Archiwum
2023-04-28 10:56:29: Przeniesiono do archiwum
Zamówienie na zadanie pn.:
 
Zagospodarowanie poscaleniowe na zadaniu:
Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu: Scalenie gruntów wsi Siennów gm. Zarzecze.
 
Nr sprawy: RZ.272.10.2022
 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem  Platformy Zakupowej Logintrade (pzp24.pl) zwanej dalej Platforma na dedykowanej stronie Zamawiającego powiatprzeworsk.logintrade.net.
 
Tryb udzielanie zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/zapytania_email,91779,c412dafd122faf6709d068ff8cc701d6.html
Na wyżej podanej  stronie zostało zamieszczone ogłoszenie o niniejszym zamówieniu oraz  SWZ. Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ww. Platformy .
 
Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tym samym do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłSidor Piotr 2022-07-15 10:17:00
PublikującyMarek Nowak 2022-07-15 10:18:02
Modyfikował(a) Marek Nowak 2023-04-28 10:56:29

Rejestr zmian