2022.09.05 - Sporządzenie dokumentacji projektowo – wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi: Hadle Kańczuckie gmina Jawornik Polski”
Zamówienie na zadanie pn.:
 
Sporządzenie dokumentacji projektowo – wykonawczej
na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego
w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi: Hadle Kańczuckie
gmina Jawornik Polski
Nr sprawy: RZ.272.13.2022
 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem  Platformy Zakupowej Logintrade (pzp24.pl) zwanej dalej Platforma na dedykowanej stronie Zamawiającego powiatprzeworsk.logintrade.net. https://powiatprzeworsk.logintrade.net/zapytania_email,97209,b3cff7d0b640412bc56fc3b8533510e5.html
 
Tryb udzielanie zamówienia: w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710)
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
Na wyżej podanej  stronie zostało zamieszczone ogłoszenie o niniejszym zamówieniu oraz  SWZ. Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ww. Platformy .
 
Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Tym samym do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłSidor Piotr 2022-09-05 14:04:00
PublikującyMarek Nowak 2022-09-05 14:04:37

Rejestr zmian