2022.09.09 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy - Dynów” – Etap II
Zamówienie na zadanie pn.:
 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
przy realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk
Wąskotorowy - Dynów” – Etap II 
 
Nr sprawy: RZ.272.14.2022
 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem  Platformy Zakupowej Logintrade (pzp24.pl) zwanej dalej Platforma na dedykowanej stronie Zamawiającego powiatprzeworsk.logintrade.net.
 
Tryb zamówienia: w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710)
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/zapytania_email,99393,3e2ec99231949e52d2c83cb6b6984e3e.html
Na wyżej podanej  stronie zostało zamieszczone ogłoszenie o niniejszym zamówieniu oraz  SWZ. Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ww. Platformy .
 
Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Tym samym do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłSidor Piotr 2022-09-09 13:08:00
PublikującyMarek Nowak 2022-09-09 13:09:00

Rejestr zmian