2022.10.07 - Sporządzenie dokumentacji projektowo – wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scalenia p gruntów w obszarze wsi: Zagórze i część wsi Manasterz gmina Jawornik Polski”

Zamówienie na zadanie pn.:

Sporządzenie dokumentacji projektowo – wykonawczej

na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego

w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi: Zagórze i część wsi Manasterz

gmina Jawornik Polski

Nr sprawy: RZ.272.17.2022

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem  Platformy Zakupowej Logintrade (pzp24.pl) zwanej dalej Platforma na dedykowanej stronie Zamawiającego powiatprzeworsk.logintrade.net.

Tryb udzielanie zamówienia: w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710)

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiatprzeworsk.logintrade.net/zapytania_email,102806,b32071b0224b31b071ff8569f1b8af0d.html

Na wyżej podanej  stronie zostało zamieszczone ogłoszenie o niniejszym zamówieniu oraz  SWZ. Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ww. Platformy .

Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Tym samym do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłSidor Piotr 2022-10-07 11:06:00
PublikującyMarek Nowak 2022-10-07 11:06:10

Rejestr zmian