2022.11.24 - Przebudowa i remont budynku Starostwa Powiatowego w Przeworsku przy ul. Jagiellońskiej 10, w zakresie IV piętra

ZMIANY:
2023-04-28 10:57:10: Przeniesiono do Archiwum
2023-04-28 10:57:10: Przeniesiono do archiwum
Zamówienie na zadanie pn.:
 
Przebudowa i remont budynku Starostwa Powiatowego w Przeworsku 
przy ul. Jagiellońskiej 10, w zakresie IV piętra
 
Nr sprawy: RZ.272.22.2022
 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem  Platformy Zakupowej Logintrade (pzp24.pl) zwanej dalej Platforma na dedykowanej stronie Zamawiającego powiatprzeworsk.logintrade.net.
 
Tryb udzielanie zamówienia: w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.)
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/zapytania_email,107940,6ae6d9deb40c6603cd21860e8dbedfc7.html
Na wyżej podanej  stronie zostało zamieszczone ogłoszenie o niniejszym zamówieniu oraz  SWZ. Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ww. Platformy .
 
Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Tym samym do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłSidor Piotr 2022-11-24 15:19:00
PublikującyMarek Nowak 2022-11-24 15:17:13
Modyfikował(a) Marek Nowak 2023-04-28 10:57:10

Rejestr zmian