Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert
Działając na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz.U.2017.2030 t.j. z późn.zm.) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. z późn.zm.)

Zarząd Powiatu Przeworskiego

ogłasza otwarty konkurs ofert na

Część I: Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,

Część II: Realizację zadania publicznego w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2019 roku.

I. Rodzaj zadania

Części I

 1. Celem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego i zlecenie jej w formie powierzenia, prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie przeworskim w 2019 roku wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.
 2. W ramach prowadzenia punktu nieopłatnej pomocy prawnej organizacja pozarządowa zobowiązana jest do udzielenia pomocy prawnej obejmującej:
 1. poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postepowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub,
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w ppkt  1) i 2) z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sadowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postepowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postepowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

3.  O powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna, może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego,
 2. posiada umowę zawarta z adwokatem, radcą prawnym, doradca podatkowym lub osobą mogącą świadczyć pomoc prawną, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2019 r.,
 3. daje gwarancje należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
 1. poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
 2. profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
 3. przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów,
 1. opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

4. Do ofert w części I organizacja pozarządowa oprócz oferty załącza następujące załączniki:

 1. aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
 2. statut organizacji,
 3. dokument potwierdzający spełnienie warunku, posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego (dokumenty potwierdzające nieprzerwane wykonywanie tych zadań, od co najmniej - tu proszę wpisać datę co najmniej 2 lata przed datą ogłoszenia otwartego konkursu ofert do dnia złożenia oferty).
 4. umowy zawarte z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą mogącą świadczyć pomoc prawną, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2019 r., (oryginały lub kserokopie (poświadczone za zgodność z oryginałem umowy, potwierdzające świadczenie pomocy prawnej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w powiecie przeworskim),
 5. pisemne zobowiązania dające gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
 1. poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem – załącznik nr 1,
 2. profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej - załącznik nr 2,
 3. przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów - załącznik nr 3,
 4. oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, o których mowa w art. 10 ust.6 Ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1467) – załącznik nr 4.
 1. dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 2. deklarację o zapewnieniu obsługi większej ilości punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

5. Organizacja pozarządowa, w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom, mającym trudność w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.

6. Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela:

 1. adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.
 2. doradca podatkowy w zakresie prawa podatkowego,
 3. osoba, która:
 1. ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej,
 3. korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 4. nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

7. Miejsce realizacji zadania zgodnie z zarządzeniem nr 32/2018 Starosty Przeworskiego
z dnia 15 października 2018 roku w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Przeworskim.

1) w Przeworsku:

a) w lokalu powiatowym w Przeworsku, ul. Lwowska 16:

- we wtorki w godzinach od 13:00 do 17:00

- w środy w godzinach w godzinach od 13:00 do 17:00

- w piątki w godzinach od 13:00 do 17:00

b) w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza

- w czwartki w godzinach od 9:00 do 13:00

c) w siedzibie Urzędu Gminy Adamówka

- w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 13:00

8. Okres realizacji zadania: od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Część II

1. Celem konkursu wyłonienie organizacji pozarządowej i powierzenie jej punktu z przeznaczeniem na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie przeworskim w 2019 roku

2. Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osoba uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

3. O powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa,
 2. posiada umowę zawartą z doradcą, tj. osobą o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2019 roku
 3. daje gwarancję należytego wykonania zadania w szczególności w zakresie zapewnienia:
 1. poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowania,
 2. profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 3. przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności, w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów,
 1. opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

4. Do oferty w części II należy dołączyć następujące załączniki:

 1. aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;
 2. statut organizacji,
 3. dokument potwierdzający spełnienie warunku, posiadania co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa prawnego (dokumenty potwierdzające nieprzerwane wykonywanie tych zadań, od co najmniej - tu proszę wpisać datę co najmniej 2 lata przed data ogłoszenia otwartego konkursu ofert do dnia złożenia oferty).
 4. umowę, zawartą z doradcą, tj. osobą o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2019 roku, (oryginał lub kserokopia (poświadczone za zgodność z oryginałem) umowy, potwierdzające świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w powiecie przeworskim),
 5. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia tj. zaświadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, o którym mowa w art. 11a ust. 1 ustawy z oceną pozytywną , przez osoby, o których mowa w art.11b ustawy- kopia (poświadczona za zgodność z oryginałem) zaświadczenia o ukończeniu kursu dla każdej osoby mającej świadczyć poradnictwo obywatelskie.
 6. pisemne zobowiązania dające gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności:
 1. poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem – załącznik nr 1,
 2. profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej - załącznik nr 2,
 3. przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów - załącznik nr 3,
 4. oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, o których mowa w art. 10 ust.6 Ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1467) – załącznik nr 4.
 1. dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

5. Organizacja pozarządowa, w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom, mającym trudność w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.

6. Poradnictwa obywatelskiego udziela:

 1. Osoba, która posiada wyższe wykształcenie,
 2. ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, zwane dalej szkoleniem”, albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego,
 3. korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 4. nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

7. Miejsce realizacji zadania zgodnie z zarządzeniem nr 32/2018 Starosty Przeworskiego
z dnia 15 października 2018 roku w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Przeworskim

1) w Sieniawie

a) w siedzibie Zespołu Szkół w Sieniawie:

- w środy w godzinach od 13:00 do 17:00

- w piątki w godzinach od 13:00 do 17:00

b) w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza

- we wtorki w godzinach od 9:00 do 13;00

c) w lokalu powiatowym w Przeworsku, ul. Lwowska 16:

- w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 13:00

- w czwartki w godzinach od 9:00 do 13:00

8. Okres realizacji zadania: od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

II. Informacje wspólne w ramach części I i części II

1. O powierzenie prowadzenia w 2019 roku punktu nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z która Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

2. W ramach umów organizacjom pozarządowym powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z  problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt. Edukacja prawna może być prowadzona w różnych formach np.: informatorów i poradników, otwartych wykładów i warsztatów, rozpowszechniania informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

3. Zadanie z zakresu edukacji prawnej realizowane jest w ramach umów na prowadzenie punktów z organizacjami pozarządowymi, a finasowanie z 3 procent kwoty ogólnej dotacji.

4. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.2015.90 t.j.).

5. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze powiatu przeworskiego, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na terenie powiatu. Wydłużenie na czas trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

6. Osobom ze znaczna niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2017.1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powyższej sytuacji nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizacje zadania w danym roku.

7. Zleceniobiorca zapewnia właściwe oznakowanie lokalu na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz informację o osobach i zakresie udzielanej pomocy lub porad od 2 stycznia 2019 roku.

8. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300)

9. Jeśli w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie nie wpłynęła żadna oferta na prowadzenie punktu poradnictwa obywatelskiego lub gdyby złożono oferty nie spełniające wymaganych kryteriów, prowadzenia punktów powierza się organizacji, która według zwykłych warunków konkursowych przedstawiła najwyżej ocenioną ofertę na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej. W związku z powyższym, organizacja deklaruje chęć obsługi większej ilości punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (załącznik nr 5 do ogłoszenia).

III.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 1. Na realizację zadania w 2019 r. zamierza się przeznaczyć środki finansowe w odniesieniu do jednego punktu wysokości: 60 060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100) na każdy punkt oraz 2970,00 zł na zadanie z zakresu edukacji prawnej.           
 2. W 2018 Powiat Przeworski na realizacje zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej przeznaczył kwotę w wysokości 60 725,88 zł.

IV. Zasady przyznawania dotacji

1. Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego określają przepisy:

 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
 3. ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.),
 4. ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467),
 5. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2019 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r.  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1755).

3. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy o wykonanie zadania publicznego, w terminach w niej określonych.

V. Termin i warunki realizacji zadania

1. Oferty na część I i/lub II zadania należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku,  ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, pok.419, w godzinach urzędowania, od 7:30 do godz. 15.30,  przesyłką listową bądź kurierem. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Ogólnej Starostwa.

2. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem:

1) „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2019 roku” - część I i lub

2) Otwarty konkurs ofert na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2019 roku”- część II.

3. Na kopercie należy wpisać także nazwę oraz adres organizacji składającej ofertę.

4. Warunkiem przystąpienia do konkursu w ramach części I i/lub II jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300).

5. Egzemplarze ofert należy złożyć w formie oryginału, opatrzone podpisami osoby/osób  upoważnionych do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.

6. Załączniki dołączone do ofert powinny być oryginałem dokumentu lub kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.

7. Załączniki dla swojej ważności musza być opatrzone podpisem uprawnionej statutowo bądź upoważnionej w tym celu osoby (w przypadku braku pieczęci imiennej wymagane jest złożenie czytelnego podpisu).

8. Oferty przesłane faksem, bądź złożone drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.

9. Oferenci winni przedstawić oferty zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, oferenci odpowiadają za rzetelność, poprawność i kompletność ofert oraz zawartych w nich informacji.

10. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgodność zadań i działań zawartych w celach statutowych oferenta z obszarem, na który została złożona oferta.

11. Oferent przyjmujący zlecenie realizacji zadania w części I i/lub części II zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie, której zawarcie w formie pisemnej jest warunkiem przekazania dotacji. W umowie zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finasowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji, z uwzględnieniem regulacji wynikających z art.6 ust. 2 pkt 1, 1a i 3-6b ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

12. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

13. W ramach kosztów projektu sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu jego realizacji. Koszty wynagrodzeń osób świadczących nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie nie mogą stanowić mniej niż 85 % wysokości otrzymanej dotacji.

W ramach kosztów projektu pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane.

Koszty kwalifikowane to: niezbędne, zaplanowane w budżecie oraz celowe wydatki poniesione przez podmiot w trakcie realizacji zadania, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami księgowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.) Są nimi:

 1. koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania, uwzględnione w kosztorysie (budżecie) zadania i umieszczone w ofercie;
 2. koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym w tym obsługą finansową i prawną zadania;
 3. koszty wkładu osobowego rozumianego jako nieodpłatna praca wolontariuszy lub członków danego podmiotu;
 4. inne koszty, w tym koszty wyposażenia, publikacji i promocji.

VI. Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 21.11.2018 roku o godz. 15.00.

VII. Tryb  i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

1. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Przeworskiego w formie uchwały, biorąc pod uwagę opinię Komisji Konkursowej.

2. Uchwała będzie podstawą do zawarcia z podmiotem - którego oferta zostanie wybrana - umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności określonej w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300).

3. Do uchwały Zarządu Powiatu Przeworskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

4. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do 15 grudnia 2018.
5. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia ofert, które zostały złożone w stanie niekompletnym.

6. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

 1. złożenie przez podmioty nieuprawnione;
 2. złożenie na innym wzorze oferty niż określony w niniejszym ogłoszeniu;
 3. złożenie oferty po terminie;
 4. złożenie oferty niezgodnie z zakresem konkursu - nie wpisuje się w rodzaj i okres realizacji zadania;
 5. złożenie oferty podpisanej przez osoby nieupoważnione;
 6. dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
 7. w przypadku, gdy wnioskowana w ofercie kwota finasowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania.
 8. Formularz oferty został nieprawidłowo wypełniony,
 9. Oferta nie posiada wymaganych załączników wskazanych w niniejszym ogłoszeniu dot. ofert część I i/lub II.

7. Rozpatrywane przez komisję będą wyłącznie oferty kompletne, zawierające wszystkie wymagane w niniejszym Ogłoszeniu załączniki i złożone przez uprawnione organizacje pozarządowe, a także oferty prawidłowo podpisane.

8. Informacje o ofertach niespełniających wymogów formalnych jak również o odrzuceniu oferty lub udzieleniu dotacji na realizację zadania zostaną zamieszczone w formie wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na stronie internetowej: www.powiatprzeworsk.pl;

9. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym przez pracowników Referatu koordynującego tj. Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych.

10. Do oceny merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie powołuje się uchwałą Zarządu Powiatu Przeworskiego Komisję Konkursową. Szczegółowe zasady jej działania zostaną określone w regulaminie pracy Komisji.

11. Z uwagi na zakres zadania oraz sposób jego finansowania przyjęto następujące kryteria oceny:

1) kryteria oceny formalnej:

 1. czy oferta złożona została przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie?
 2. czy  oferta została złożona na obowiązującym wzorze oferty?
 3. czy  oferta została złożona w terminie określonym  w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert?
 4. czy oferta została złożona zgodnie z zakresem konkursu?
 5. czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji?
 6. Czy oferta dotyczy zadania, które jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
 7. Czy wnioskowana w ofercie kwota finasowania nie przekracza wysokości środków przeznaczonych na powierzenie zadania.
 8. czy formularz oferty został prawidłowo wypełniony?
 9. czy oferta posiada wymagane załączniki, wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu dot. części I i/lub II.

2) Kryteria merytoryczne brane pod uwagę przy wyborze ofert:

 

Kryteria oceny merytorycznej

 

 

Skala punktacji

Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta:

0 - 10 pkt

- merytoryczna (stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania, precyzyjny opis planowanego działania i jego rezultatów)

0 - 5 pkt

- organizacyjna (posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego)

0 - 5 pkt

Proponowana, jakość zadania, kwalifikacje osób przy udziale, których organizacja będzie realizowała zadanie:

0 - 12 pkt

- świadczenie zadania przez adwokata lub radcę prawnego, bądź doradcę o którym mowa w art.11 ust. 3a – dotyczy części II zadania

5 pkt

świadczenie zadania przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub osobę spełniającą warunki określone w art.11 ust. 3 pkt 2

3 pkt

- świadczenie zadania przez doradcę podatkowego lub osobę spełniającą warunki określone w art.11 ust. 3 pkt 2

1 pkt

- proponowane dodatkowe działania promocyjne realizacji zadania publicznego

0 - 3 pkt

- proponowane działania związane z prowadzeniem edukacji prawnej

0 – 4 pkt

Planowany wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji:

0 - 6 pkt

- wkład rzeczowy

0 - 3 pkt

- świadczenia wolontariuszy i praca społeczna

0 - 3 pkt

Realizacja zadań publicznych zleconych organizacji pozarządowej w latach poprzednich – doświadczenie organizacji:

0 - 10 pkt

- liczba wykonywanych zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnej w ostatnich 2 latach, koszt projektów, opinie i rekomendacje instytucji i podmiotów udzielających dotacji na zrealizowane projekty

0 - 5 pkt

- liczba wykonywanych zadań związanych z prowadzeniem edukacji prawnej

0 - 5 pkt

 

Maksymalna liczba punktów:

 

38 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Efektem przeprowadzonych ww. czynności będzie lista rankingowa, która wraz z opinią Komisji zostanie przedłożona Zarządowi Powiatu Przeworskiego.

13. Zarząd Powiatu dokona wyboru ofert w części I i części II, które otrzymają dofinansowanie w wysokości, o której mowa w niniejszym ogłoszeniu. Uchwała Zarządu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

14. Zarząd Powiatu może uzależnić rozpatrzenie ofert od złożenia - w ustalonym terminie -dodatkowych informacji, wyjaśnień i dokumentów.

15. Nazwy organizacji pozarządowych, które otrzymają dofinansowanie zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Przeworsku.

16. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentom.

VIII. Postanowienia końcowe:

1. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do:

 1. prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków;
 2. comiesięcznego przedkładania raportów dokumentujących działania faktycznie podjęte przy realizacji zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.

2. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

3. Zarząd Powiatu Przeworskiego może odmówić przyznania dotacji organizacji pozarządowej wyłonionej w konkursie, jeżeli zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności, podważające jej wiarygodność merytoryczną lub finansową jako Oferenta.

4. Szczegółowe informacje nt. konkursu ofert można uzyskać w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych, w pok. 420, w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jagiellońskiej 10 lub pod nr telefonu: 16 648 70 09 wew.123.

5. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Administratorem danych osobowych, zawartych w przesłanych ofertach jest Starosta Przeworski. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2019 roku.

http://www.powiatprzeworsk.pl/aktualnosci/klauzula-informacyjna/

Podmiot publikujący
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-10-29 00:00
Publikujący Marek Nowak 2018-10-29 14:38
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 25 września 2021r. 11:23:05
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.