Wicestarosta Przeworski
 
Janusz Owsiak
tel./fax 16 648 70 09 / 648 94 84
 
Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez  Starostę,
a w szczególności:
    1/  koordynuje działania podległych mu komórek organizacyjnych,
    2/  sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą podległych mu komórek organizacyjnych,                    
            w tym:                
            a/  akceptuje materiały kierowane na posiedzenia Zarządu,
            b/  zapewnia nadzór nad realizacją uchwał Rady i Zarządu,
    3/ inicjuje rozwiązania służące usprawnieniu funkcjonowania podległych mu komórek
        organizacyjnych,
    4/ nadzoruje zakupy środków trwałych, remontów oraz gospodarkę powierzchnią
        użytkową budynku będącego siedzibą Starostwa,
    5/ podpisuje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
        w zakresie upoważnień udzielonych przez Starostę,
    6/ reprezentuje Starostwo pod nieobecność Starosty.
 
 Wicestaroście bezpośrednio podlega:
 1/ Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg,
 2/ Wydział Administracyjno - Gospodarczy
 3/ Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Ochrony Zdrowia.