tel./fax 16 648 70 09 / 648 94 84
  
Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę, a w szczególności:
1) koordynuje działania podległych mu komórek organizacyjnych,
2) sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą podległych mu komórek organizacyjnych, w tym:
a) akceptuje materiały kierowane na posiedzenia Zarządu,
b) zapewnia nadzór nad realizacją uchwał Rady i Zarządu,
3) inicjuje rozwiązania służące usprawnieniu funkcjonowania podległych mu komórek organizacyjnych,
4) podpisuje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Starostę,
5) reprezentuje Starostwo pod nieobecność Starosty.
W czasie nieobecności Starosty lub niemożności sprawowania swej funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem wykonuje Wicestarosta.

 Wicestaroście bezpośrednio podlega:
 1/ Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska,
 2/ Wydział Gospodarczy i Zamówień Publicznych.