Stowarzyszenie Związek Rodowy Dzieduszyckich herbu Sas z Warszawy złożyło w dniu 23 maja  2022 roku ofertę w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pt.  Konferencja „Wokół kolekcjonerskich pasji Dzieduszyckich”. Każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia tj. do dnia 2 czerwca 2022 roku.