Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Przeworsk, ul. I. Krasickiego 9, 37-200 Przeworsk, złożyło  w dniu 30 czerwca 2022 roku ofertę w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm) – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pt. „Badminton Rodzinny”. Każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia tj. do dnia 10 lipca 2022 roku.