Na podstawie art. 61 §1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).)  oraz art. 113 ust 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust.3, art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

STAROSTA POWIATU PRZEWORSKIEGO
z a w i a d a m i a  

o wszczęciu postępowania administracyjnego, dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 223 położona w m. Przeworsk Obręb nr 2, celem budowy linii kablowych SN 15kV, nn 0,4 kV, stacji transformatorowej Chałupki 6.

Postępowanie w przedmiocie sprawy zostaje wszczęte na wniosek  PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin z dnia 22.03.2022 r.

Zgodnie z art. 114 ust. 3 w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami, na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” w dniu 20 kwietnia 2022 roku, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Przeworsku oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Przeworska ukazało się ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego, dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. W wyznaczonym dwumiesięcznym terminie licząc od dnia ogłoszenia do Starostwa Powiatowego w Przeworsku nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości.

W związku z powyższym zainteresowane strony mogą składać ewentualne uwagi i zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie do tutejszego Starostwa w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. w dniach od 27.06.2022 r. do dnia 11.07.2022 r.
Po upływie wyznaczonego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzoną dokumentację.