Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Prawo - Stanowienie aktów publicznoprawnych

INFORMACJA  O SPOSOBIE STANOWIENIA  AKTÓW  PUBLICZNOPRAWNYCH
Na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach rada powiatu stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze powiatu.
Akty prawa miejscowego stanowione są w szczególności w sprawach:
1)  wymagających uregulowania w statucie,
2)  porządkowych,                                                                                  
3)  szczególnego trybu zarządzania mieniem powiatu,
4)  zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, rada powiatu może wydawać powiatowe przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska naturalnego albo do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, o ile przyczyny te występują na obszarze więcej niż jednej gminy.
Powiatowe przepisy porządkowe, o których mowa wyżej, mogą przewidywać za ich naruszenie kary grzywny wymierzane w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.
         Akty prawa miejscowego powiatu stanowi rada powiatu w formie uchwały, jeżeli ustawa upoważniająca do wydania aktu nie stanowi inaczej. Powiatowe przepisy porządkowe, w szczególnych przypadkach, może wydać zarząd.  Powiatowe przepisy porządkowe,  wydane przez zarząd, podlegają zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady powiatu. Tracą one moc w razie nieprzedłożenia ich do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia. Termin utraty mocy obowiązującej określa rada powiatu. Starosta przesyła przepisy porządkowe do wiadomości organom wykonawczym gmin położonych na obszarze powiatu i starostom sąsiednich powiatów następnego dnia po ich ustanowieniu.
Akty prawa miejscowego podpisuje niezwłocznie po ich uchwaleniu przewodniczący rady powiatu i kieruje do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
 
(Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym j.t. Dz.U z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
 
Stanowienie uchwał Rady Powiatu Przeworskiego
Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić:
1/  co najmniej 5 radnych,
2/  przewodniczący rady,
3/  klub radnych,
4/  komisja rady,
5/  zarząd powiatu.
Projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez właściwe komisje rady.
Projekty uchwał zgłaszane przez podmioty wymienione w pkt 1 – 4 wymagają zaopiniowania przez zarząd powiatu.
 
Projekt uchwały powinien zawierać:
1/  tytuł uchwały,
2/  podstawę prawną,
3/  przepisy regulujące sprawy będące przedmiotem uchwały,
4/  wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
5/  określenie terminu wejścia w życie uchwały.
Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie.
Uchwały rady powiatu podpisuje przewodniczący rady.
W przypadku nieobecności przewodniczącego rady powiatu, uchwały podpisuje wiceprzewodniczący rady prowadzący sesję.
Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji rady powiatu. Rejestr uchwał prowadzi starosta.
Starosta zobowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Uchwała organu powiatu w sprawie wydania przepisów porządkowych podlega przekazaniu w ciągu 2 dni od ich przyjęcia.
Starosta przesyła przepisy porządkowe do wiadomości zarządom gmin położonych na  obszarze  powiatu i starostom sąsiednich powiatów następnego  dnia po ich ustanowieniu.
Starosta przedkłada regionalnej izbie obrachunkowe:
1/  uchwałę budżetową,
2/  uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu,
3/  inne uchwały objęte zakresem działania izby.
Powiatowe przepisy porządkowe ogłasza się przez ich publikację w środkach masowego przekazu oraz w drodze obwieszczeń lub w sposób zwyczajowo przyjęty. Przepisy te wchodzą w życie z dniem takiego ogłoszenia.
Powiatowe przepisy porządkowe podlegają także ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
 
Starostwo powiatowe gromadzi i udostępnia w swojej siedzibie zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat.
Głosowanie:
Uchwały rady powiatu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu jawnym, chyba, że przepisy ustawowe stanowią inaczej.  
 
W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki.
Głosowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie głosy przewodniczący rady powiatu przy pomocy wiceprzewodniczących. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący rady powiatu. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się w protokole sesji.
 
W głosowaniu tajnym radni głosują na kartach opatrzonych pieczęcią rady.
Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez radę powiatu spośród radnych. Komisja skrutacyjna wybiera przewodniczącego komisji. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu. Z głosowania tajnego komisja skrutacyjna sporządza protokół.
 
Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjęty został wniosek, który uzyskał największą ilość głosów. Głosów nieważnych lub wstrzymujących się nie dolicza się do żadnej z grup głosujących.
Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów – to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. W razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość stanowi 50% ważnie oddanych głosów plus 1 ważnie oddany. W razie nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną liczbę głosów stanowi pierwsza liczba całkowita przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.
 
Stanowienie uchwał Zarząd Powiatu Przeworskiego
      
       Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych. Zarząd rozstrzyga o sposobie wykonania uchwał rady powiatu, chyba, że rada określi  zasady wykonywania swojej uchwały.                                                                        
 
       Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje członkom zarządu oraz sekretarzowi  i skarbnikowi powiatu.
 
Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, zarząd może podejmować inne uchwały, w szczególności zawierające opinie i stanowiska zarządu.
 
Uchwały  zarządu powiatu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu zarządu w głosowaniu jawnym, chyba, że przepisy ustawowe stanowią inaczej. Uchwały zarządu podpisują wszyscy członkowie zarządu obecni na posiedzeniu. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami z posiedzeń zarządu powiatu. Rejestr uchwał prowadzi starosta.
 
 
Decyzje administracyjne
W indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu decyzje wydaje starosta, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu.                                                
Starosta może upoważnić wicestarostę, poszczególnych członków zarządu powiatu, pracowników starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa wyżej.
Decyzje wydane przez zarząd powiatu z zakresu administracji publicznej podpisuje starosta. W decyzji wymienia się imiona i nazwiska członków zarządu, którzy brali udział w wydaniu decyzji.
 
         Decyzje administracyjne wydawane są z zachowaniem  wymogów określonych w ustawie z  dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 
 
(Podstawa prawna: Statut Powiatu Przeworskiego z dnia 29 grudnia 1998 r.  (jednolity tekst – Uchwała Nr XXXVIII/269/06  Rady Powiatu Przeworskiego  z dnia 26 czerwca 2006 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 103, poz. 1445).
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2006-09-16
Publikujący Administrator BIP 2006-09-16 18:58
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2016-12-30 15:05
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 10 grudnia 2023r. 08:20:36
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.