2023.09.11 - zapytanie o szacunkową wycenę - nadzór inwestorski nad realizacją prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu „Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu: „Scalenie gruntów wsi Hadle Kańczuckie

Powiat Przeworski w związku z planowanym zamówieniem publicznymi na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla operacji
„Scalenie gruntów wsi Hadle Kańczuckie, gm. Jawornik Polski”
w ramach działania
„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”
zwraca się z zapytaniem o szacunkową wycenę wykonania usługi:
 
Zamówienie obejmuje nadzór inwestorski nad realizacją prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu „Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu: „Scalenie gruntów wsi Hadle Kańczuckie, gm. Jawornik Polski”  w zakresie:
 • budowa lub przebudowa dróg poscaleniowych (transportu rolnego) wraz z przepustami
pod drogami i zjazdami do działek;
 • renowacja rowów melioracyjnych;
 • rekultywacja gruntów.
Powierzchnia obrębu: 460,21 ha

Przewidywany termin zakończenia prac: 30.10.2024 r.

Szacunkowa wartość robót budowlanych (brutto) wynosi: 4,0 mln zł

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  – tel. 16 648 70 09 wew. 170.

Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 18.09.2023 r., na adres poczty elektronicznej  geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl, lub pocztą. Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2023-09-11
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-09-11 14:09
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-09-11 14:12

2023.09.11 - zapytanie o szacunkową wycenę - nadzór inwestorski nad realizacją prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu „Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu: „Scalenie gruntów wsi Zagórze i części wsi Manasterz

Powiat Przeworski w związku z planowanym zamówieniem publicznymi na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla operacji
„Scalenie gruntów wsi Zagórze i części wsi Manasterz, gm. Jawornik Polski”
w ramach działania
„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”
zwraca się z zapytaniem o szacunkową wycenę wykonania usługi:
 
Zamówienie obejmuje nadzór inwestorski nad realizacją prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu „Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu: „Scalenie gruntów wsi Zagórze i części wsi Manasterz, gm. Jawornik Polski”  w zakresie:
 • budowa lub przebudowa dróg poscaleniowych (transportu rolnego) wraz z przepustami
pod drogami i zjazdami do działek;
 • renowacja rowów melioracyjnych;
 • rekultywacja gruntów.
Powierzchnia obrębu: 748,01 ha
Przewidywany termin zakończenia prac: 30.10.2024 r.
Szacunkowa wartość robót budowlanych (brutto) wynosi: 6,6 mln zł
 
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  – tel. 16 648 70 09 wew. 170.
 
Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 18.09.2023 r., na adres poczty elektronicznej  geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl, lub pocztą. Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2023-09-11
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-09-11 14:02
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-09-11 14:06

2023.09.11 - zapytanie o szacunkową wycenę wykonania usługi obejmującej nadzór inwestorski nad realizacją prac zagospodarowania poscaleniowego na zad. „Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu: „Scalenie gruntów wsi Żurawiczki

Powiat Przeworski w związku z planowanym zamówieniem publicznymi na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla operacji
„Scalenie gruntów wsi Żurawiczki, gm. Zarzecze”
w ramach działania
„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”
zwraca się z zapytaniem o szacunkową wycenę wykonania usługi:
 
Zamówienie obejmuje nadzór inwestorski nad realizacją prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu „Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu: „Scalenie gruntów wsi Żurawiczki, gm. Zarzecze” w zakresie:
 • budowa lub przebudowa dróg poscaleniowych (transportu rolnego) wraz z przepustami
pod drogami i zjazdami do działek;
 • renowacja rowów melioracyjnych;
 • rekultywacja gruntów.
Powierzchnia obrębu: 756,44 ha

Przewidywany termin zakończenia prac: 30.10.2024 r.
Szacunkowa wartość robót budowlanych (brutto) wynosi: 6,7 mln zł
 
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  – tel. 16 648 70 09 wew. 170.
 
Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 18.09.2023 r., na adres poczty elektronicznej  geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl, lub pocztą. Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2023-09-11
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-09-11 13:37
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-09-11 13:41

2023.08.31 - Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

Oferta na badanie sprawozdania finansowego
 
Zarząd Powiatu  w Przeworsku  działając na rzecz i rachunek  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zaprasza biegłych rewidentów do składania pisemnych ofert do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2023 rok.
            Oferta powinna zawierać:
 1. Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
 2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 3. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.
 4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego łącznie ze sporządzeniem raportu i opinii o badanym sprawozdaniu.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ w Przeworsku za 2023 rok” w terminie do 15 września 2023 r. do godziny 1400 na adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
ul. Szpitalna 16
37-200 Przeworsk
 
Kryteria oceny ofert:
 1. cena - 100%
 
Dodatkowe informacje do badania sprawozdania finansowego:
 1. Oczekiwany termin przekazania raportu z badania 16.04.2024 r.
 2. Liczba osób zatrudnionych (średniorocznie za 2022 r.) – 618,85 etaty przeliczeniowe.
 3. Ostatnio badany bilans za 2022 r.
 4. Suma aktywów bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022 roku wyniosła 32 226 441,97 zł.
 5. Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów, operacyjne i  finansowe za  2022 rok wyniosły 97 242 216,46 zł.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-08-31
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-08-31 11:14

2023.06.12 - zapytanie o szacunkową wycenę wykonania robót budowlanych pod nazwą: „Zagospodarowanie poscaleniowe na zadaniu: Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu: ,,Scalenie gruntów wsi Zagórze i części wsi Manasterz

Działając na podstawie art. 28 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający – Powiat Przeworski, zamierzający udzielić zamówienia publicznego zwraca się z zapytaniem o szacunkową wycenę wykonania robót budowlanych pod nazwą:

„Zagospodarowanie poscaleniowe na zadaniu: Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu: ,,Scalenie gruntów wsi Zagórze i części wsi Manasterz gm. Jawornik Polski”
 
Szczegółowy zakres robót precyzuje dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki.
 
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  – tel. 16 648 70 09 wew. 170.
 
Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 14.06.2023 r., na adres poczty elektronicznej  geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl, lub pocztą. Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.
 
Planowany termin wykonania zamówienia - do dnia 27 grudnia 2024 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-12
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-12 14:23
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-12 14:43

2023.06.12 - zapytanie o szacunkową wycenę wykonania robót budowlanych pod nazwą: „Zagospodarowanie poscaleniowe na zadaniu: Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu: ,,Scalenie gruntów wsi Żurawiczki gm. Zarzecze”

Działając na podstawie art. 28 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający – Powiat Przeworski, zamierzający udzielić zamówienia publicznego zwraca się z zapytaniem o szacunkową wycenę wykonania robót budowlanych pod nazwą:

„Zagospodarowanie poscaleniowe na zadaniu: Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu: ,,Scalenie gruntów wsi Żurawiczki gm. Zarzecze”
 
Szczegółowy zakres robót precyzuje dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki.
 
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  – tel. 16 648 70 09 wew. 170.
 
Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 14.06.2023 r., na adres poczty elektronicznej  geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl, lub pocztą. Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.
 
Planowany termin wykonania zamówienia - do dnia 27 grudnia 2024 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-12
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-12 14:42
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-12 14:45

2023.06.07 - zapytanie o szacunkową wycenę wykonania robót pod nazwą: „Zagospodarowanie poscaleniowe na zadaniu: Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu: Scalenie gruntów wsi Hadle Kańczuckie gm. Jawornik Polski

Działając na podstawie art. 28 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający – Powiat Przeworski, zamierzający udzielić zamówienia publicznego zwraca się z zapytaniem o szacunkową wycenę wykonania robót pod nazwą:

„Zagospodarowanie poscaleniowe na zadaniu: Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu:
Scalenie gruntów wsi Hadle Kańczuckie gm. Jawornik Polski


W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  – tel. 16 648 70 09 wew. 170.
 
Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 13.06.2023 r., na adres poczty elektronicznej  geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl, lub pocztą. Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.
 
Planowany termin wykonania zamówienia - do dnia 27 grudnia 2024 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-07
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 13:48
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 13:51

2023.04.18 - Zapytanie o szacunkową wycenę na: „Zagospodarowanie poscaleniowe na zadaniu: Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu: Scalenie gruntów wsi Hadle Kańczuckie gm. Jawornik Polski

Działając na podstawie art. 28 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2022 poz. 1710 z zm.) w związku z  Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 7 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Zamawiający – Powiat Przeworski, zamierzający udzielić zamówienia publicznego na:
„Zagospodarowanie poscaleniowe na zadaniu: Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu: Scalenie gruntów wsi Hadle Kańczuckie gm. Jawornik Polski
zwraca się z zapytaniem o szacunkową wycenę wykonania tych robót budowalnych.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  – tel. 16 648 70 09 wew. 170.
Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 24 kwietnia 2023 r., na adres poczty elektronicznej  geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl, lub pocztą. Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.
Planowany termin wykonania zamówienia - do dnia 27 grudnia 2024 r.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2023-04-18
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-04-18 15:26
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-04-18 15:29

2022.11.22 - zapytanie o szacunkową wycenę dot. planowanego zamówienia publicznego pn. ,,Dostawa Infrastruktury IT”

W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania kosztów zamówienia Starostwo Powiatowe w Przeworsku zwraca się z zapytaniem o wycenę usługi polegającej na dostawie serwerów, macierzy dyskowej, oprogramowania do wirtualizacji, oprogramowania serwerowego systemu operacyjnego wraz z licencjami dostępowymi i oprogramowania bazodanowego uwzględniając poniższe założenia (w załączeniu).

Załączniki:

Formularz rozeznania. Plik doc 28.88 KB
Rozeznanie cenowe. Plik doc 54.43 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-11-22
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-11-22 15:34
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-11-22 15:35

2022.11.02 - zapytanie o szacunkową wycenę na: „Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie przeworskim”

Działając na podstawie art. 28 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2022 poz. 1933 z zm.), Zamawiający – Powiat Przeworski, zamierzający udzielić zamówienia publicznego na:  „Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie przeworskim zwraca się z zapytaniem o szacunkową wycenę wykonania tych usług.
 
Przedmiotem zamówienia są prace związane z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych w bazie danych systemu teleinformatycznego, służącego do zarządzania Państwowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (zwanym w dalszej części Warunków technicznych PZGiK), w tym pozyskanie kopii cyfrowych dokumentów analogowych tego zasobu dla powiatu przeworskiego, w zakresie opracowań.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  – tel. 16 648 70 09 wew. 190.
 
Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 3 listopada 2022 r., na adres poczty elektronicznej  geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl, lub pocztą. Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.
 
Planowany termin wykonania zamówienia - do dnia 27 grudnia 2022 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-11-02
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-11-02 12:48
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-11-02 12:49

2022.10.24 - zapytanie o szacunkową wycenę na: „Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie przeworskim”

Działając na podstawie art. 28 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2022 poz. 1933 z zm.), Zamawiający – Powiat Przeworski, zamierzający udzielić zamówienia publicznego na:
„Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie przeworskim
zwraca się z zapytaniem o szacunkową wycenę wykonania tych usług.
 
Przedmiotem zamówienia są prace związane z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych w bazie danych systemu teleinformatycznego, służącego do zarządzania Państwowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (zwanym w dalszej części Warunków technicznych PZGiK), w tym pozyskanie kopii cyfrowych dokumentów analogowych tego zasobu dla powiatu przeworskiego, w zakresie opracowań:
 • Dokumentacja 50mb (1980-2020) przeznaczona do cyfryzacji obejmuje operaty techniczne: podziały, scalenia i podziały, rozgraniczenia, scalenia i wymiany gruntów, regulacja stanów prawnych, wznawiania lub wyznaczania punktów granicznych, operaty leśne, operaty z opracowania dokumentacji zawierającej wyniki gleboznawczej klasyfikacji gruntów, operaty z aktualizacji mapy zasadniczej oraz inwentaryzacji powykonawczej.
 • Skanowanie dokumentów 10mb uzasadniających wpis do bazy danych operatu ewidencyjnego (wykazy dowodów zmian) z okresu od 1969 do 1999 roku wraz z dostawą oprogramowania do przeglądania i wyszukiwania zeskanowanych dokumentów.
 • Oznaczenie i uporządkowanie materiałów źródłowych poprzez:.
 1. ułożenie dokumentacji wewnątrz teczek w porządku archiwalnym, usunięcie części metalowych.
 2. umieszczenie dokumentacji w wiązanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej o grubości nie przekraczającej 5cm.
 3. opisanie teczki aktowej.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-10-24
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-10-24 11:49
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-10-24 11:51

2022.08.26 - Rozeznanie cenowe rynku w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia pn. ,,Dostawa Infrastruktury IT”

W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania kosztów zamówienia Starostwo Powiatowe w Przeworsku zwraca się z zapytaniem o wycenę usługi polegającej na dostawie serwerów, macierzy dyskowej, biblioteki taśmowej, oprogramowania do wirtualizacji, oprogramowania kopii zapasowej, oprogramowania serwerowego systemu operacyjnego wraz z licencjami dostępowymi uwzględniając poniższe założenia.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o wysłanie informacji na email: starosta@powiatprzeworsk.pl
Prosimy o składanie wstępnej wyceny/kalkulacji kosztów na formularzu wyceny (załącznik nr 1) drogą elektroniczną na adres starosta@powiatprzeworsk.pl do dnia 2 września 2022r. Wycena powinna zawierać zestawienie oferowanych urządzeń i oprogramowania z podaniem modelu i wersji, dokładny opis sprzętu, oprogramowania, kalkulację cenową dla każdej pozycji w kwocie netto, przewidywany termin realizacji zamówienia, karty katalogowe sprzętu i oprogramowania.

Załączniki:

Formularz rozeznania. Plik doc 26.94 KB
Rozeznanie cenowe Plik pdf 241.81 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-08-26
Publikujący Ewelina Darzycka - Podinspektor 2022-08-26 12:11
Modyfikacja Ewelina Darzycka - Podinspektor 2022-08-26 12:15

2022.08.19 - zapytanie o szacunkową wycenę wykonania usługi: Zamówienie obejmuje nadzór inwestorski nad realizacją prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu „Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” - Mikulice i Wolica

Powiat Przeworski w związku z planowanym zamówieniem publicznymi na:      Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla operacji
„Scalenie gruntów wsi Mikulice i Wolica, gm. Gać”
w ramach działania
„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”
zwraca się z zapytaniem o szacunkową wycenę wykonania usługi:
 
Zamówienie obejmuje nadzór inwestorski nad realizacją prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu „Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu: „Scalenie gruntów wsi Mikulice i Wolica, gm. Gać”  w zakresie:
 • budowa lub przebudowa dróg poscaleniowych (transportu rolnego) wraz z przepustami
pod drogami i zjazdami do działek;
 • renowacja rowów melioracyjnych;
 • rekultywacja gruntów.
 
Powierzchnia obrębu: 598,38 ha

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  – tel. 16 648 70 09 wew. 190.
 
 
Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 24 sierpnia 2022 r., na adres poczty elektronicznej  geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl, lub pocztą. Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-08-19
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-08-19 11:10
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-08-19 11:11

2022.08.19 - zapytanie o szacunkową wycenę wykonania usługi: Zamówienie obejmuje nadzór inwestorski nad realizacją prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu „Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” - Siennów

Powiat Przeworski w związku z planowanym zamówieniem publicznymi na:      Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla operacji
„Scalenie gruntów wsi Siennów, gm. Zarzecze”
w ramach działania
„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”
zwraca się z zapytaniem o szacunkową wycenę wykonania usługi:
 
Zamówienie obejmuje nadzór inwestorski nad realizacją prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu „Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu: „Scalenie gruntów wsi Siennów, gm. Zarzecze” w zakresie:

 • budowa lub przebudowa dróg poscaleniowych (transportu rolnego) wraz z przepustami
pod drogami i zjazdami do działek;
 • renowacja rowów melioracyjnych;
 • rekultywacja gruntów.
 
Powierzchnia obrębu: 897,58 ha

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  – tel. 16 648 70 09 wew. 190.
 
 
Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 24 sierpnia 2022 r., na adres poczty elektronicznej  geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl, lub pocztą. Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-08-19
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-08-19 11:06
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-08-19 11:07

2022.07.18 - Zapytanie o szacunkową wycenę wykonania usługi: „Sporządzenie dokumentacji projektowo – wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Hadle Kańczuckie, gmina Jawornik Polski”

Powiat Przeworski, zwraca się z zapytaniem o szacunkową wycenę wykonania usługi pod nazwą: „Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scaleń gruntów objętych Programem RozwojuObszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”, określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako „Sporządzenie dokumentacji projektowo – wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Hadle Kańczuckie, gmina Jawornik Polski”
- powierzchnia opracowania: 460,21 ha
- szacowana wartość inwestycji: 3,7 mln zł
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu wykonawczego w zakresie:
-  budowy lub przebudowy dróg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do działek
- renowacji rowów melioracyjnych o łącznej długości,
- rekultywacji  gruntów
- prace wynikające z warunków objęcia w posiadanie nowych gruntów.

Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 25 lipca 2022 r., na adres poczty elektronicznej  geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl, pocztą lub osobiście na adres zamawiającego. Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – tel. 16 648 70 09 wew. 190.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-07-18
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 15:21
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 15:23

2022.07.18 - Zapytanie o szacunkową wycenę wykonania usługi: „Sporządzenie dokumentacji projektowo–wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Żurawiczki gm. Zarzecze”

Powiat Przeworski, zwraca się z zapytaniem o szacunkową wycenę wykonania usługi pod nazwą: „Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scaleń gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”, określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako „Sporządzenie dokumentacji projektowo–wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Żurawiczki gm. Zarzecze”
- powierzchnia opracowania: 756,44 ha
- szacowana wartość inwestycji: 6,1 mln zł
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu wykonawczego w zakresie:
 • budowy lub przebudowy dróg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do działek;
 • renowacji rowów melioracyjnych o łącznej długości;
 • rekultywacji  gruntów;
 • prac wynikających z warunków objęcia w posiadanie nowych gruntów.
Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 25 lipca 2022 r., na adres poczty elektronicznej geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl, pocztą lub osobiście na adres zamawiającego. Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – tel. 16 648 70 09 wew. 190.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-07-18
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 15:12
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 15:15

2022.07.18 - Zapytanie o szacunkową wycenę wykonania usługi: nadzór inwestorski nad realizacją prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu „Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu: „Scalenie gruntów wsi Maćkówka, gm. Zarz

Powiat Przeworski w związku z planowanym zamówieniem publicznymi na:  Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla operacji „Scalenie gruntów wsi Maćkówka, gm. Zarzecze” w ramach działania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020” zwraca się z zapytaniem o szacunkową wycenę wykonania usługi:
 
Zamówienie obejmuje nadzór inwestorski nad realizacją prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu „Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu: „Scalenie gruntów wsi Maćkówka, gm. Zarzecze” w zakresie:
 • budowa lub przebudowa dróg poscaleniowych (transportu rolnego) wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do działek (18 674,00 km);
 • renowacja rowów melioracyjnych (2,775 km);
 • rekultywacja gruntów.
 
Powierzchnia obrębu: 443,02 ha

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  – tel. 16 648 70 09 wew. 190.
 
Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 25 lipca 2022 r., na adres poczty elektronicznej  geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl, lub pocztą. Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-07-18
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 15:32
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 15:34

2022.07.18 - Zapytanie o szacunkową wycenę wykonania usługi: „Sporządzenie dokumentacji projektowo–wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Zagórze i części wsi Manasterz gm. Jawornik Polski”

Powiat Przeworski, zwraca się z zapytaniem o szacunkową wycenę wykonania usługi pod nazwą: „Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scaleń gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”, określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako „Sporządzenie dokumentacji projektowo–wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Zagórze i części wsi Manasterz gm. Jawornik Polski”
- powierzchnia opracowania: 748,01 ha
- szacowana wartość inwestycji: 6,1 mln zł
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu wykonawczego w zakresie:
 • budowy lub przebudowy dróg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do działek;
 • renowacji rowów melioracyjnych o łącznej długości;
 • rekultywacji  gruntów;
 • prac wynikających z warunków objęcia w posiadanie nowych gruntów.
Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 25 lipca 2022 r., na adres poczty elektronicznej geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl, pocztą lub osobiście na adres zamawiającego. Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – tel. 16 648 70 09 wew. 190.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-07-18
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 15:26
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 15:28

2022.04.19 - Zapytanie o szacunkową wycenę wykonania usługi: „Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Żurawiczki gm. Zarzecze

Powiat Przeworski, zwraca się z zapytaniem o szacunkową wycenę wykonania usługi pod nazwą: „Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scaleń gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020", określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako „Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Żurawiczki gm. Zarzecze"
- powierzchnia opracowania: 756,44 ha
- szacowana wartość inwestycji: 6,1 min zł

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu wykonawczego w zakresie:
- budowy lub przebudowy dróg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do działek;
- renowacji rowów melioracyjnych o łącznej długości;
- rekultywacji gruntów;
- prac wynikających z warunków objęcia w posiadanie nowych gruntów.

Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 25 kwietnia 2022 r., na adres poczty elektronicznej geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pL pocztą lub osobiście na adres zamawiającego. Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - tel. 16 648 70 09 wew. 190.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-04-21
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-04-21 12:14
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-04-21 12:17

2022.04.19 - Zapytanie o szacunkową wycenę wykonania usługi: Zamówienie obejmuje nadzór inwestorski nad realizacją prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu „Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów”

Powiat Przeworski w związku z planowanym zamówieniem publicznymi na:      Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla operacji „Scalenie gruntów wsi Siennów, gm. Zarzecze” w ramach działania
„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”
zwraca się z zapytaniem o szacunkową wycenę wykonania usługi:
 
Zamówienie obejmuje nadzór inwestorski nad realizacją prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu „Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu: „Scalenie gruntów wsi Siennów, gm. Zarzecze” w zakresie:
 • budowa lub przebudowa dróg poscaleniowych (transportu rolnego) wraz z przepustami
pod drogami i zjazdami do działek (33,5 km);
 • renowacja rowów melioracyjnych (2,7 km);
 • rekultywacja gruntów (11,57 ha).
 
Powierzchnia obrębu: 897,58 ha

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  – tel. 16 648 70 09 wew. 190.
 
 
Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 22 kwietnia 2022 r., na adres poczty elektronicznej  geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl, lub pocztą. Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-04-19
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-04-19 15:48
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-04-19 15:51

2002.04.13 - Zapytanie o szacunkową wycenę wykonania usługi pod nazwą: „Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scaleń gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”

Działając na podstawie art. 28 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający – Powiat Przeworski, zwraca się z zapytaniem o szacunkową wycenę wykonania usługi pod nazwą: „Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scaleń gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”, określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako „Sporządzenie dokumentacji projektowo–wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Zagórze i części wsi Manasterz gm. Jawornik Polski”
- powierzchnia opracowania: 748,01 ha
- szacowana wartość inwestycji: 6,1 mln zł

Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 20 kwietnia 2022 r., na adres poczty elektronicznej geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl, pocztą lub osobiście na adres zamawiającego. Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – tel. 16 648 70 09 wew. 190.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-04-13
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-04-13 14:05
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-04-13 14:09

2021.10.15 - Rozeznanie cenowe rynku w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia pn. ,,Dostawa serwera, macierzy dyskowej, oprogramowanie do wirtualizacji, oprogramowania systemu operacyjnego wraz z licencjami dostępowymi”

Rozeznanie cenowe rynku w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia pn.
,,Dostawa serwera, macierzy dyskowej, oprogramowanie do wirtualizacji, oprogramowania systemu operacyjnego wraz z licencjami dostępowymi”
W razie dodatkowych pytań osobami do kontaktu są Pan Krzysztof Rzeczyca i Marek Markiewicz tel. 16 648 70 09, email: inf@powiatprzeworsk.pl
Prosimy o składanie wstępnej wyceny/kalkulacji kosztów drogą elektroniczną na adres starosta@powiatprzeworsk.pl do dnia 22 października 2021r. Wycena powinna zawierać zestawienie oferowanych urządzeń i oprogramowania z podaniem modelu i wersji, dokładny opis sprzętu, oprogramowania, kalkulację cenową dla każdej pozycji w kwocie netto + wartość VAT, prezentacje.

Załączniki:

Rozeznanie cenowe rynku Plik pdf 230.57 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2021-10-15
Publikujący Klaudia Krupa - Inspektor 2021-10-15 13:36
Modyfikacja Klaudia Krupa - Inspektor 2021-10-15 13:58

2021.09.29 - Zapytanie o szacunkową wycenę na - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „modernizacji pasywnej infrastruktury teleinformatycznej i wykonanie instalacji systemu wizualizacji i nagłośnienia wraz z adaptacją akustyczną sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku

W celu rozeznania rynku oraz oszacowania wartości planowanego do realizacji zamówienia zapraszam Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji kosztów wykonania zadania pt..: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. modernizacji pasywnej infrastruktury teleinformatycznej i wykonanie instalacji systemu wizualizacji i nagłośnienia wraz z adaptacją akustyczną sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku”  i sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz wsparciu Zamawiającego na etapie postępowania na roboty i w czasie wykonywania robót budowlanych.
W załączeniu do niniejszej wiadomości znajdą Państwo opis przedmiotu zamówienia.
Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozeznaniu rynku.
Zainteresowane podmioty proszone są o przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów w możliwie najszybszym terminie.
Proszę przesłać szacunkową wycenę do dnia 04.10.2021r. na adres pocztowy zamowienia@powiatprzeworsk.pl . Wycena powinna zawierać kwotę netto oraz wartość VAT.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Naczelnikiem Wydziału Gospodarczego i Zamówień Publicznych Panem Piotrem Sidor nr tel. 16 648 70 09 wew. 123.

Załączniki:

Opis Przedmiotu Zamówienia. Plik doc 17.93 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPiotr Sidor - Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych2021-09-29
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-09-29 13:53
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-09-29 13:53

2021.05.13 - zapytanie o szacunkową wycenę wykonania usługi pod nazwą: „Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scaleń gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”

Zapytanie o szacunkową wycenę
Działając na podstawie art. 28 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający – Powiat Przeworski, zwraca się z zapytaniem o szacunkową wycenę wykonania usługi pod nazwą: „Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scaleń gruntów objętych Programem RozwojuObszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”, określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako „Sporządzenie dokumentacji projektowo – wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Mikulice-Wolica gmina Gać”
- powierzchnia opracowania: 598,38 ha
- szacowana wartość inwestycji: 5,0 mln zł
 
Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 18 maja 2021 r., na adres poczty elektronicznej  geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl, pocztą lub osobiście na adres zamawiającego. Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – tel. 16 648 70 09 wew. 190.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2021-05-12
Publikujący Klaudia Krupa - Inspektor 2021-05-13 09:23
Modyfikacja Klaudia Krupa - Inspektor 2021-05-13 09:27

2021.03.31 - zapytanie o szacunkową wycenę wykonania usługi pod nazwą: „Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scaleń gruntów objętych Programem RozwojuObszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”

Zapytanie o szacunkową wycenę
Działając na podstawie art. 28 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający – Powiat Przeworski, zwraca się z zapytaniem o szacunkową wycenę wykonania usługi pod nazwą: „Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scaleń gruntów objętych Programem RozwojuObszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”, określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako „Sporządzenie dokumentacji projektowo – wykonawczej
na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Maćkówka gmina Zarzecze”

- powierzchnia opracowania: 440 ha
- szacowana wartość inwestycji: 3,8 mln zł

Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 15 marca 2021 r., na adres poczty elektronicznej  geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl, pocztą lub osobiście na adres zamawiającego. Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – tel. 16 648 70 09 wew. 190.


Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2021-03-31
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-03-31 11:07
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-03-31 11:08

2021.03.24 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. ,, Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem wraz z przebudową wnętrz - parter, I, II, III, IV piętra oraz rozbudową dachu”

Zamówienie na: 
 
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla zadania pn. ,, Wykonanie robót budowlanych związanych
 z remontem wraz z przebudową wnętrz -  parter, I, II, III, IV piętra oraz rozbudową dachu” w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Przeworsku przy ul. Jagiellońskiej 10
 
Nr sprawy: GZ.272.4.2021
 
Tryb udzielanie zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/
Na tej stronie w zakładce „POSTĘPOWANIA” w dalszej kolejności w zakładce ,,ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule  zostało zamieszczone ogłoszenie o niniejszym zamówieniu oraz  SWZ. Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPiotr Sidor - Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych2021-03-24
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-03-24 13:02

2021.03.16 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadnia pn. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku

Zamówienie na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadnia pn. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku
 
Nr sprawy: GZ.272.3.2021
 
Tryb udzielanie zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/
 
Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPiotr Sidor - Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych2021-03-16
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-03-16 11:28

2021.03.08 - zapytanie o szacunkową wycenę na: Opracowanie projektu wykonawczego zagospodarowania poscaleniowego dla operacji: „Scalenie gruntów wsi Siennów, gm. Zarzecze" i „Scalenie gruntów wsi Hadle Kańczuckie, gm. Jawornik Polski"

Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 15 marca 2021 r., na adres poczty elektronicznej  geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl, pocztą lub osobiście na adres zamawiającego. Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – tel. 16 648 70 09 wew. 190.

Załączniki:

3 Wzór umowy. Plik doc 64.43 KB
Zapytania szacunkow Plik txt 1.86 MB
Zapytanie Szacunkowe. Plik doc 154.00 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2021-03-08
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-03-08 15:05
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-03-08 15:06

2021.02.22 - Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Przeworsku

Zamówienie na: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu  i Dróg  Starostwa Powiatowego w Przeworsku.
Nr sprawy: GZ.272.1.2021
Tryb udzielanie zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/
 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem  Platformy Zakupowej   na dedykowanej stronie Zamawiającego pod adresem https://powiatprzeworsk.logintrade.net/ w zakładce „POSTĘPOWANIA” w dalszej kolejności w zakładce ,,ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule .
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPiotr Sidor - Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych2021-02-22
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-02-22 12:09

2020.11.24 - Zapytanie ofertowe - Wybór instytucji finansowej zarządzajacej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Ofertę należy złożyć do dnia 03.12.2020 r. godz.15:30 w formie pisemnej w siedzibie: Powiat Przeworski ul. Jagiellońska 10 37-200 Przeworsk  za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty i załączników ) na adres: starosta@powiatprzeworsk.pl
W tytule wiadomości /na kopercie proszę podać nazwę zapytania tj. "Zapytanie ofertowe - Wybór instytucji finansowej prowadzącej i zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi".
Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJan Śliwa - Sekretarz Powiatu2020-11-24
Publikujący Klaudia Krupa - Inspektor 2020-11-24 09:57
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2020-12-18 13:22
rozwiń archiwum
zwiń archiwum