Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie zezwolenia na wejście w teren dla przeprowadzenia - sieci gazowej średniego ciśnienia

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2021.1899)
 
Starosta Przeworski
 
podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie zezwolenia na wejście w teren dla przeprowadzenia - sieci gazowej średniego ciśnienia służącej do zapewnienia ciągłości dostaw paliwa gazowego do odbiorców w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami w msc. Gorzyce -III Etap" na działkach nr 653/2, 678, 1111, 1384, 1131, 1178.
W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby którym przysługują inne prawa rzeczowe do wyżej wymienionych nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali te prawa w Starostwie Powiatowym w Przeworsku, ul Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, nr tel. 16 648 70 09 wew. 105, pok. 414 (IV piętro).
 
Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do omawianych nieruchomości we wskazanym terminie skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie o udostępnienie przedmiotowych nieruchomości w drodze decyzji zezwalającej na przeprowadzenie w/w inwestycji.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-07-29
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-08-10 07:54
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-08-09 15:56

Ogłoszenie Starosty Przeworskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie zezwolenia na wejście w teren w celu budowy

STAROSTA POWIATU PRZEWORSKIEGO zawiadamia
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego, dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości, poprzez udzielenie zezwolenia na wejście w teren w celu budowy:
  • linii kablowej SN 15 kV wraz z kanalizacją światłowodową w miejscowości Urzejowice, na działkach nr 1361, 1598, 1358, 1536 położonych w Urzejowicach gm. Przeworsk, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa linii kablowej SN 15kV GPZ Przeworsk - PO Mikulice - Etap I cz. 1 w miejscowości Przeworsk, Studzian, Urzejowice, Krzeczowice, Mikulice, oraz linii kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Urzejowice i Dębów",
  • w celu przeprowadzenia na nieruchomościach sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mirocin na działkach nr 1657/2, 1560, 1365, 1144 położonych w Mirocinie gm. Przeworsk, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Mirocin II etap".
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-07-28
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-08-01 09:20
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-08-01 09:21

Ogłoszenie Starosty Przeworskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie zezwolenia na wejście w teren w celu budowy

STAROSTA POWIATU PRZEWORSKIEGO zawiadamia
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego, dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości, poprzez udzielenie zezwolenia na wejście w teren w celu budowy:
  • linii kablowej nN 0,4 kV, demontażu infrastruktury technicznej sieci elektroenergetycznej na działce nr 1120 położonej w m. Kańczuga,
  • linii i przyłączy kablowych nN 0,4 kV, budowy złącza licznikowego ZL-1, demontażu infrastruktury technicznej sieci elektroenergetycznej na działce nr 1122/1 położonej w m. Kańczuga, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sieci elektroenergetycznej 15 i 0,4 kV w miejscowości Kańczuga, etap II".
  • linii kablowej SN 15 kV wraz z kanalizacją światłowodową w miejscowości Krzeczowice, na działce nr 151 położonej w Krzeczowicach gm. Kańczuga, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa linii kablowej SN 15kV GPZ Przeworsk -PO Mikulice - Etap I cz. 1 w miejscowości Przeworsk, Studzian, Urzejowice, Krzeczowice, Mikulice, oraz linii kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Urzejowice i Dębów".
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-07-28
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-08-01 09:16
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-08-01 09:18

Ogłoszenie Starosty Przeworskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie zezwolenia na wejście w teren

OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2021.1899)
 
Starosta Przeworski
 
podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie zezwolenia na wejście w teren:
  • w celu budowy linii kablowej SN 15 kV w m. Przeworsk Obręb nr 4 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii kablowej SN 15kV GPZ Przeworsk-PO Mikulice-etap I cz. 1 w miejscowościach Przeworsk, Studzian, Urzejowice, Krzeczowice, Mikulice oraz linii kablowej nn 0,4 kV w miejscowościach Urzejowice i Dębów", na działce nr 2571 położonej w m. Przeworsk Obręb nr 4,
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-07-06
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-14 08:13
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-14 08:15

Ogłoszenie Starosty Przeworskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie zezwolenia na wejście w teren

O G Ł O S Z E N I E
 
Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2021.1899)
 
Starosta Przeworski
 
podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie zezwolenia na wejście w teren:
- w celu budowy linii kablowej SN 15 kV  wraz z kanalizacją światłowodową w miejscowości m. Przeworsk Obręb nr 4, na działce nr 2473/2 położonej w m. Przeworsk Obręb nr 4,
- w celu budowy  linii kablowej SN 15 kV wraz z linią kablową nn 0,4 kV w miejscowości Urzejowice, na działce nr 1139 położonej w Urzejowicach gm. Przeworsk,
- w celu budowy linii kablowej SN 15 kV  wraz z kanalizacją światłowodową w miejscowości Krzeczowice, na działce nr 134 położonej w Krzeczowicach gm. Kańczuga, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa linii kablowej SN 15kV GPZ Przeworsk – PO Mikulice – etap I cz. 1 w miejscowościach Przeworsk, Studzian, Urzejowice, Krzeczowice, Mikulice, oraz linii kablowej nn 0,4kV w miejscowościach Urzejowice i Dębów.
- w celu umieszczenia na tej nieruchomości urządzeń łączności publicznej w postaci infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu w miejscowości Gniewczyna Tryniecka, na działce nr 1541/4 położonej w Gniewczynie Trynieckiej gm. Tryńcza.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-06-13
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-06-15 07:34
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-06-15 07:58

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działki nr 1876/2 będącej własnością Skarbu Państwa z działką nr 1876/3 będącej własnością Powiatu Przeworskiego położone w m. Przeworsk Obręb nr 4

Zaproszenie do złożenia oferty
Starosta Przeworski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działki nr 1876/2 będącej własnością Skarbu Państwa z działką nr 1876/3 będącej własnością Powiatu Przeworskiego położone w m. Przeworsk Obręb nr 4.
 
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o obowiązujący w jednostce regulamin udzielenia zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest rozgraniczenie działki nr 1876/2 będącej własnością Skarbu Państwa z działką
nr 1876/3 będącej własnością Powiatu Przeworskiego położone w m. Przeworsk Obręb nr 4.

 
 
  1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia:  do 30.06.2022 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-04-01
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-04-01 12:25
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-04-12 08:56

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usług w zakresie wyceny nieruchomości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Przeworsku

Starosta Przeworski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług w zakresie wyceny nieruchomości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Przeworsku.
 
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o obowiązujący w jednostce regulamin udzielenia zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-02-09
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-02-09 15:22
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-02-24 10:00

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usług w zakresie prac geodezyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Przeworsku

Starosta Przeworski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług w zakresie prac geodezyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Przeworsku.
 
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o obowiązujący w jednostce regulamin udzielenia zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-02-09
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-02-09 15:20
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-02-24 09:59

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wycenę ogrodzenia cmentarza cholerycznego przy ul. Pod Chałupkami w Przeworsku

Starostwo Powiatowe w Przeworsku zwraca się z zapytaniem o wycenę ogrodzenia cmentarza cholerycznego przy ul. Pod Chałupkami w Przeworsku.
Należy wykonać:
  1. ogrodzenie o wymiarach 43m (metalowe słupki + siatka + furtka)
  2. chodnik 5 m (5x1)(krawężnik + kostka brukowa 4 mm).
Termin wykonania roboty ustala się na 30 wrzesień 2021 r.
Zamknięte oferty oznaczone napisem:
„ WYCENA OGRODZENIA CMENTARZA CHOLERYCZNEGO POD CHAŁUPKAMI” należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 IV piętro p. 419.
 
Termin składania ofert upływa dnia 9 lipca  2021 r. o godz. 1200.
Bliższych informacji udzielają:
1. Pani Marta Kulita p. 414 – tel. 16 648-70-09 wew. 105 w godz. od 800 do 1500.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2021-06-25
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-06-25 11:42
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-07-16 08:31

Lista rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcje biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzanych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Przeworsku

1. Halina Wiśniewska - nr uprawnienia 3273
2. Piotr Szczepanik - nr uprawnienia 6022

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2021-06-07
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-06-07 14:02
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-06-07 14:03

ZAPROSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Przeworskiego

Szanowni Państwo,
W imieniu Starosty Przeworskiego zapraszam do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Przeworskiego, wraz z wymaganymi dokumentami.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2021-03-31
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-03-31 15:20
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-01-31 14:55
rozwiń archiwum
zwiń archiwum