Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie GG.6846.1.2020. dotyczącej uznania za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2 o pow. 13.98 ha położonej w Manasterzu gm. Jawornik Polski


ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

Na podstawie art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r.. poz. 775 z zm. ) dalej k.p.a.

zawiadamiam, że

postępowanie  dowodowe w sprawie GG.6846.1.2020. dotyczącej  uznania za mienie gromadzkie  nieruchomości  oznaczonej  w ewidencji  gruntów jako  działka  nr 2 o pow. 13.98 ha położonej w Manasterzu gm. Jawornik Polski, zostało zakończone.
Niniejsze zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Przeworsku, w urzędzie Gminy Markowa i w Urzędzie Gminy Jawornik Polski na okres 14 dni, publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Przeworsku, Gminy Markowa oraz Gminy Jawornik Polski a także zapoznaje się mieszkańców wsi Tarnówka i wsi Manasterz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

W myśl art. 10 § 1 k.p.a., zawiadamiam, ze stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 21 od dnia wywieszenia zawiadomienia. Po tym terminie zostanie wydana stosowna decyzja.

Zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. w zw. z art. 10 § 1 k.p.a. strony mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

Z dokumentami w wyżej wymienionej sprawie można zapoznać się w Starostwie Powiatowym  w  Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, pokój 405, IV piętro w godzinach pracy Urzędu (pn. 7:30- 15:30, wt. 7.30- 17.00.  śr-czw. 7:30-15:30, pt. 7.30-14.00). Po tym terminie zostanie wydana stosowna decyzja.

tel. kontaktowy (16) 648-70-09 wew. 405.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2023-11-28
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-11-28 12:25
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-11-28 12:26

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomość położoną w obrębie Pantalowice, gm. Kańczuga, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 659/1 o powierzchni 0,0109 ha

Starosta Przeworski - stosownie do treści art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162), art. 8, 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), w związku z art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamia, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia i wypłacenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Pantalowice, gm. Kańczuga, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 659/1 o powierzchni 0,0109 ha, która stała się własnością Gminy Kańczuga na podstawie decyzji Starosty Przeworskiego Nr VI/2022 znak BO.6740.I.6.2022 z dnia 05.01.2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa dróg gminnych publicznych nr G110740R Pantalowice-Siedleczka w km 0+078 - 1+200 i nr G110789R Pantalowice-Rondo w km 0+031 - 0+629 miejscowości Pantalowice w Gminie Kańczuga wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej'" - ostatecznej w dniu 30.01 2023 r.
 
Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10 w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pokój 405, w godzinach pracy Urzędu (pn. 7:30 - 15:30, wt. 7.30- 17.00 śr-czw. 7:30 - 15:30, pt. 7.30-14.00).
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2023-11-24
Publikujący Ewelina Darzycka - Podinspektor 2023-11-24 14:01
Modyfikacja Ewelina Darzycka - Podinspektor 2023-11-24 14:13

Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przeworskiego położonych w Przeworsku przy ul. Głebokiej

Zarząd Powiatu Przeworskiego
 
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U.2023.344 z zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przeworskiego położonych w Przeworsku :
 
Lp Nr działki Powierzchnia ha Nr KW Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Cena wywoławcza nieruchomości brutto zł Wadium
5 % ceny wywoławczej
Obciążenia
1. 502/25 502/26 498/9 0.7132 0.0064 0.6499 PR 1 R/00046284/9 Nieruchomość położona w Przeworsku, przy ulicy Głębokiej, zabudowana budynkami wolnostojącymi : obory ( aktualnie magazyn ) oraz pomocniczym parterowym o łącznej pow. użytkowej 1827 m2 Działka częściowo ogrodzona, drogi i place składowe utwardzone. Budynki wykonane w technologii tradycyjnej, fundamenty żelbetowe. Ściany nośne oraz ścianki działowe z materiałów ceramicznych, tynki wapienno-cementowe, posadzki betonowe, stolarka drzwiowa typowa, wrota stalowe. Stropodach żelbelowy-belki oraz płyty żelbetowe, kryty papą. Elewacja: tynk cementowo-wapienny. Budynki w złym stanie technicznym, zużycie techniczne określono na 80 %. Pokrycie dachu nieszczelne, stwierdzono wykwity pleśniowe i zawilgocenia na ścianach wewnętrznych i stropach. Mur zewnętrzny w znacznym stopniu pozbawiony tynków, popękany widoczne płaszczyznowe odspojenia . na linii styku ze stropem. Stan techniczny uniemożliwia remont budynków także ze względów ekonomicznych (wysokie koszty). Budynki nadają się do rozbiórki. Materiał porozbiórkowy ze względu na zły stan nie nadaje się do ponownego użycia.
Obszar na którym położona jest nieruchomość uzbrojona w sieci infrastruktury technicznej: energetyczna, kanalizacyjną, wodociągową i gazową. Dojazd do ul. Głębokiej poprzez służebność na działce nr 502/12. która nie jest użytkowana, aktualny dojazd przez, sąsiednie działki nr: 502/36 i 502/20. Działka nr 498/9 jest niezabudowana, o kształcie wydłużonym, dojazd drogą o nawierzchni nieutwardzonej od strony północnej przy torach kolei wąskotorowej. Działka aktualnie nie jest użytkowana
Działki nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Zgodnie z polityką przestrzenną miasta określoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowali ia Przestrzennego M iasta Przeworska, uchwalonego przez Radę Miasta Przeworska uchwałą Nr-LV/354/2002 z dnia 07.10.2002 r. działki znajdują się w obszarach zabudowanych z przewagą zabudowy przemysłowej, obszar głównego zbiornika wód podziemnych nr 425 800 000,00 zł 40 000,00 zł Bez
obciążeń
 
Przetarg odbędzie się w dniu 17.01.2024 r. o godz. 10.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10 ( mała sala konferencyjna - na parterze)
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-11-16
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-11-16 13:10
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-11-16 13:11

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomość położoną w obrębie nr 1, jednostka ewidencyjna Przeworsk, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5460/7

Starosta Przeworski - stosownie do treści art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162), art. 8. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), w związku z art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamia, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie nr 1, jednostka ewidencyjna Przeworsk, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5460/7 o powierzchni 0,0299 ha, która stała się własnością Powiatu Przeworskiego na podstawie decyzji Starosty Przeworskiego nr 11/2022, znak: BO.6740.1.2.2022 z dnia 19.04.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1569 R w km 3+494 - 4+318 w ramach zadania: „Przebudowa skrzyżowań na odcinku drogi powiatowej Gorliczyna - Przeworsk (dawna 835) w km 3+653 - 4+315 w Przeworsku" ostatecznej w dniu 23.05.2022 r.
Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10 w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pokój 406, w godzinach pracy Urzędu (pn. 7:30 - 15:30. wt. 7.30- 17.00 śr-czw. 7:30 - 15:30, pt. 7.30-14.00).
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2023-11-15
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-11-15 15:25
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-11-15 15:27

Wykaz nr 6/2023 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Rozborzu gm. Przeworsk przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Starosta Przeworski działając na podstawie art. 4 pkt 9 i art. 35 ust.l i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2023.344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Rozborzu gm. Przeworsk przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:
Nr ewid. nieruchomości: 2711
Nr księgi wieczystej: PR1 R/00016592/2
Powierzchnia w ha: 0,34
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2023-11-14
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-11-17 09:50
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-11-17 09:52

Ogłoszenie Starosty Przeworskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie zezwolenia na wejście w teren

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2023.344)
 
Starosta Przeworski
 
podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie zezwolenia na wejście w teren:
 • w celu budowy linii kablowej nN 0,4 kV, budowy szafy kablowej nN, budowy linii kablowej SN 15 kV, budowy kanalizacji światłowodowej w Cieplicach gm. Adamówka na działce nr 968,
 • w celu budowy linii kablowej nN 0,4 kV, budowy linii kablowej SN 15 kV, budowy kanalizacji światłowodowej w Cieplicach gm. Adamówka na działce nr 961,
 • w celu budowy linii kablowej nN 0,4 kV, budowy linii kablowej SN 15 kV, budowy kanalizacji światłowodowej w Cieplicach gm. Adamówka na działce nr 889/8,
 • w celu budowy linii kablowej nN 0,4 kV, budowy linii kablowej SN 15 kV, budowy kanalizacji światłowodowej w Cieplicach gm. Adamówka na działce nr 889/11,
 • w celu budowy linii kablowej nN 0,4 kV, budowy linii kablowej SN 15 kV, budowy kanalizacji światłowodowej w Cieplicach gm. Adamówka na działce nr 828 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja linii 15 kV i nn 0,4 kV w miejscowości Cieplice - etap I".
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłBarbara Kuter - Kierownik PODGiK2023-10-04
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-10-09 08:10
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-10-09 12:13

Ogłoszenie Starosty Przeworskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie zezwolenia na wejście w teren

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2023.344)
 
Starosta Przeworski
 
podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie zezwolenia na wejście w teren:
 • w celu budowy linii kablowej nN 0,4 kV, budowy złącza licznikowego ZL-1, budowy linii kablowej SN 15 kV, budowy kanalizacji światłowodowej w Żuklinie gm. Kańczuga na działce nr 502,
 • w celu budowy linii kablowej nN 0,4 kV, budowy linii kablowej SN 15 kV, budowy kanalizacji światłowodowej w Żuklinie gm. Kańczuga na działce nr 503,
 • w celu budowy linii kablowej nN 0,4 kV w Żuklinie gm. Kańczuga na działce nr 448,
 • w celu budowy linii kablowej nN 0,4 kV, budowy linii kablowej SN 15 kV, budowy kanalizacji światłowodowej w Żuklinie gm. Kańczuga na działce nr 190,
 • w celu budowy linii kablowej nN 0,4 kV w Żuklinie gm. Kańczuga na działce nr 446,
 • w celu budowy linii kablowej nN 0,4 kV, budowy złącza licznikowego ZL-1 w Żuklinie gm. Kańczuga na działce nr 444,
 • w celu budowy linii kablowej nN 0,4 kV, budowy złącza licznikowego ZL-1, budowy linii kablowej SN 15 kV, budowy kanalizacji światłowodowej w Żuklinie gm. Kańczuga na działce nr 437,
 • w celu budowy linii kablowej nN 0,4 kV, budowy złącza licznikowego ZL-1, budowy linii kablowej SN 15 kV, budowy kanalizacji światłowodowej w Żuklinie gm. Kańczuga na działce nr 355,
 • w celu budowy linii kablowej SN 15 kV, budowy kanalizacji światłowodowej w Żuklinie gm. Kańczuga na działce nr 349,
 • w celu budowy linii kablowej nN 0,4 kV, budowy złącza licznikowego ZL-1 w Żuklinie gm. Kańczuga na działce nr 471,
 • w celu budowy linii kablowej nN 0,4 kV w Żuklinie gm. Kańczuga na działce nr 479,
 • w celu budowy linii kablowej nN 0,4 kV, budowy złącza licznikowego ZL-1, budowy linii kablowej SN 15 kV, budowy kanalizacji światłowodowej w Żuklinie gm. Kańczuga na działce nr 500,
 • w celu budowy linii kablowej nN 0,4 kV w m. Kańczuga na działce nr 1840/2,
 • w celu budowy linii kablowej nN 0,4 kV, budowy złącza licznikowego ZL-1 w m. Kańczuga na działce nr 1840/1,
 • w celu budowy linii kablowej nN 0,4 kV, budowy linii kablowej SN 15 kV, budowy kanalizacji światłowodowej w m. Kańczuga na działce nr 1837/2,
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa linii SN „Kańczuga" i linii nN na kablowe wraz ze stacjami transformatorowymi w m. Żuklin".
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2023-09-25
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-09-28 08:15
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-09-28 08:17

2023.01.18 - zapraszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług w zakresie prac geodezyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Przeworsku

Starosta Przeworski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług w zakresie prac geodezyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Przeworsku.
 
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o obowiązujący w jednostce regulamin udzielenia zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie prac geodezyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Przeworsku  w ilościach szacunkowych:
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2023-01-18
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-01-18 14:50
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-01-27 12:49

2023.01.18 - zapraszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług w zakresie wyceny nieruchomości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Przeworsku

Starosta Przeworski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług w zakresie wyceny nieruchomości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Przeworsku.
 
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o obowiązujący w jednostce regulamin udzielenia zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie wyceny nieruchomości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Przeworsku  w ilościach szacunkowych:
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2023-01-18
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-01-18 14:52
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-01-27 12:49

Wynik przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Przeworsk Obręb nr 1 oznaczonej jako działka nr 548/14

Wynik przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Przeworsk Obręb nr 1 oznaczonej jako działka nr 548/14.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-08-18
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-08-18 15:15
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-08-18 15:27

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działki nr 1876/2 będącej własnością Skarbu Państwa z działką nr 1876/3 będącej własnością Powiatu Przeworskiego położone w m. Przeworsk Obręb nr 4

Zaproszenie do złożenia oferty
Starosta Przeworski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działki nr 1876/2 będącej własnością Skarbu Państwa z działką nr 1876/3 będącej własnością Powiatu Przeworskiego położone w m. Przeworsk Obręb nr 4.
 
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o obowiązujący w jednostce regulamin udzielenia zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest rozgraniczenie działki nr 1876/2 będącej własnością Skarbu Państwa z działką
nr 1876/3 będącej własnością Powiatu Przeworskiego położone w m. Przeworsk Obręb nr 4.

 
 
 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia:  do 30.06.2022 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-04-01
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-04-01 12:25
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-04-12 08:56

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usług w zakresie wyceny nieruchomości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Przeworsku

Starosta Przeworski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług w zakresie wyceny nieruchomości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Przeworsku.
 
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o obowiązujący w jednostce regulamin udzielenia zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-02-09
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-02-09 15:22
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-02-24 10:00

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usług w zakresie prac geodezyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Przeworsku

Starosta Przeworski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług w zakresie prac geodezyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Przeworsku.
 
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o obowiązujący w jednostce regulamin udzielenia zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-02-09
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-02-09 15:20
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-02-24 09:59

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wycenę ogrodzenia cmentarza cholerycznego przy ul. Pod Chałupkami w Przeworsku

Starostwo Powiatowe w Przeworsku zwraca się z zapytaniem o wycenę ogrodzenia cmentarza cholerycznego przy ul. Pod Chałupkami w Przeworsku.
Należy wykonać:
 1. ogrodzenie o wymiarach 43m (metalowe słupki + siatka + furtka)
 2. chodnik 5 m (5x1)(krawężnik + kostka brukowa 4 mm).
Termin wykonania roboty ustala się na 30 wrzesień 2021 r.
Zamknięte oferty oznaczone napisem:
„ WYCENA OGRODZENIA CMENTARZA CHOLERYCZNEGO POD CHAŁUPKAMI” należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 IV piętro p. 419.
 
Termin składania ofert upływa dnia 9 lipca  2021 r. o godz. 1200.
Bliższych informacji udzielają:
1. Pani Marta Kulita p. 414 – tel. 16 648-70-09 wew. 105 w godz. od 800 do 1500.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2021-06-25
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-06-25 11:42
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-07-16 08:31

Lista rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcje biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzanych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Przeworsku

1. Halina Wiśniewska - nr uprawnienia 3273
2. Piotr Szczepanik - nr uprawnienia 6022

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2021-06-07
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-06-07 14:02
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-06-07 14:03

ZAPROSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Przeworskiego

Szanowni Państwo,
W imieniu Starosty Przeworskiego zapraszam do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Przeworskiego, wraz z wymaganymi dokumentami.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2021-03-31
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-03-31 15:20
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-01-31 14:55
rozwiń archiwum
zwiń archiwum