Przejdź do treści
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Zawiadomienie o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów wsi Łopuszka Wielka, gm. Kańczuga

Zgodnie  z art.  30  ustawy z dnia 26 marca 1982 r.  -   O scalaniu i wymianie gruntów  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1197), zwołuję  ogólne zebranie uczestników scalenia gruntów  wsi  Łopuszka Wielka, gm. Kańczuga.
 
Zebranie odbędzie się w dniu 15 grudnia 2023  roku o godz. 1100  
przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Łopuszka Wielka.
 
Celem zebrania  jest protokolarne wprowadzenie uczestników scalenia
w posiadanie gruntów  wydzielonych  im  w  wyniku scalenia  na podstawie decyzji Nr GG.661.13.20.2023 z dnia 27.10.2023  r. zatwierdzającej projekt scalenia gruntów wsi  Łopuszka Wielka, gm. Kańczuga
 
Jednocześnie informuję, że  termin wprowadzenia w posiadanie będzie  skuteczny także w stosunku do uczestników scalenia nie biorących udziału
w zebraniu.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2023-11-30
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-11-30 14:38
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-11-30 14:39

Zarządzenie Nr 233/23 Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 listopada 2023 r.

Zarządzenie Nr 233/23 Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, radnych rad powiatów oraz rad gmin województwa podkarpackiego na kadencję 2024- 2029
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-11-21
Publikujący Ewelina Darzycka - Podinspektor 2023-11-27 12:13
Modyfikacja Ewelina Darzycka - Podinspektor 2023-11-27 12:25

Obwieszczenie Starosty Przeworskiego z dnia 17.11.2023 r. o postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.)
 
Starosta Przeworski zawiadamia
o postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla zadania pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Łańcut - Bachórz w miejscowości Siedleczka i Manasterz DN 100 MOP 5,5 MPa (Etap II) o długości 2,51 km" oraz dla zadania pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Łańcut - Bachórz w miejscowości Siedleczka i Manasterz DN 100 MOP 5,5 MPa (etap III) o długości 2,00 km", o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów w sprawie i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
Stosownie do art. 49 kpa, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenia zawiadomienia o możliwości zapoznania się z aktami sprawy zgodnie z art. 10 kpa. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska (ul. Jagiellońska 10, pokój 320, pn., śr., czw. w godzinach 7:30 do 15:30 oraz pt. od 7:30 do 14:00)
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-11-17
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-11-17 12:18
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-11-17 12:27

Rozporządzenie nr 28/2023 Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatów: jarosławskiego i przeworskiego

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii przesyła w załączeniu Rozporządzenie nr 28/2023 Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatów: jarosławskiego i przeworskiego.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-10-31
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-11-09 09:15
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-11-09 09:15

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Gniewczyna Łańcucka gm. Tryńcza, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 836/2 o powierzchni 0,0127 ha

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Gniewczyna Łańcucka gm. Tryńcza, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 836/2 o powierzchni 0,0127 ha

Starosta Przeworski - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162), art. 118a ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), w związku z art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z zm.) informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Tryńcza, w obrębie Gniewczyna Łańcucka oznaczoną w operacie ewidencji gruntów jako działka nr: 836/2 o pow. 0,0127 ha, która stała się własnością Powiatu Przeworskiego na podstawie decyzji Starosty Przeworskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, znak: BO.6740.I.3.2022 z dnia 05.05.2022 r., na zadanie pn.: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr P 1259R na odcinku od km 0+677,45 do km 0+930,25 z budową nowego obiektu mostowego ma rzece Wisłok, przebudową/rozbudową dróg gminnych i dróg dojazdowych do pól, przebudową/rozbudową systemu odwodnienia, budową infrastruktury technicznej związanej z drogami i mostem, umocnieniem brzegów rzeki Wisłok w rejonie mostu w m. Gniewczyna Łańcucka, Gm. Tryńcza w ramach zadania „budowa mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr P 1259R Gniewczyna Łańcucka - Grodzisko w miejscowości Gniewczyna Łańcucka" oraz postanowienia Starosty Przeworskiego BO.6740.I.3.2022 z dnia 06.12.2022 r.

Stosownie do art. 49 kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji w powyższej sprawie. Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 405, IV piętro.
Jednocześnie informuję, że każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo złożenia odwołania od powyższej decyzji do Wojewody Podkarpackiego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia w sposób określony wyżej.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2023-10-31
Publikujący Ewelina Darzycka - Podinspektor 2023-10-31 13:03
Modyfikacja Ewelina Darzycka - Podinspektor 2023-10-31 13:16

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o konieczności zbierania od miejscowej ludności informacji o wielkości i lokalizacji populacji lisów

Mając na uwadze wystąpienie ognisk wścieklizny u lisów wolnożyjących oraz zwierząt towarzyszących na terenie województwa podkarpackiego - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o konieczności zbierania od miejscowej ludności informacji o wielkości i lokalizacji populacji lisów w szczególności na obszarze zagrożonym, jak i również na pozostałym terenie powiatu przeworskiego oraz przekazywania jej do wiadomości Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Przeworsku.
 
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku
lek. wet. Liwiusz Gałuszka
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-10-30
Publikujący Ewelina Darzycka - Podinspektor 2023-10-30 14:07
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-11-09 09:20

Obwieszczenie Starosty Przeworskiego - zawiadomienie o okazaniu projektu scalenia dla gruntów położonych we wsi Krasne, Pawłowa gm. Adamówka

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1197) zawiadamiam, że w dniach:
 
od 20 listopada 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku
w godzinach od 8:00 do 14:00
 
w budynku kancelarii terenowej Wykonawcy prac, Świetlica Wiejska we wsi Krasne nastąpi okazanie projektu scalenia, sporządzonego przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, dla gruntów położonych we wsi Krasne, Pawłowa gm. Adamówka. 
 
 • O szczegółowym terminie okazania projektu scalenia uczestnicy scalenia zostaną indywidualnie (pisemnie) zawiadomieni przez wykonawcę prac - Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.
 • Projektowany w scaleniu przebieg granic (po ich wyznaczeniu) zostanie okazany na gruncie, natomiast okazanie części opisowo – kartograficznej projektu scalenia w skład której wchodzą: mapa z projektem scalenia oraz rejestr szacunku porównawczego gruntów po scaleniu odbędzie się w budynku
  w kancelarii terenowej Wykonawcy prac (Świetlica Wiejska we wsi Krasne).
 • W terminie 14 dni od dnia okazania projektu scalenia gruntów uczestnicy scalenia mogą zgłaszać na piśmie Staroście Przeworskiemu zastrzeżenia do tego projektu.
 • W interesie uczestnika postępowania jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach okazania projektu scalenia powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
 • Ponadto informuję, że zgodnie z art. 41 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w razie zaniedbania  tego obowiązku doręczenie pism pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
 • W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika - nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 
Tel. kontaktowy 669-100-755.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2023-10-30
Publikujący Ewelina Darzycka - Podinspektor 2023-10-30 13:27
Modyfikacja Ewelina Darzycka - Podinspektor 2023-10-30 13:39

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

stypendia
Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, na uczelni działającej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023.742 ze zm.), mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJoanna Mordarska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia2023-10-11
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-10-11 15:17
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-10-12 12:01

Rozporządzenie Nr 24/2023 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa podkarpackiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o opublikowaniu w dniu 31 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Poz. 4175) Rozporządzenia Nr 24/2023 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa podkarpackiego.  

Załączniki:

ROZPORZĄDZENIE NR 24_2023 WP Plik pdf 1.79 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-09-01
Publikujący Ewelina Darzycka - Podinspektor 2023-09-01 13:39
Modyfikacja Ewelina Darzycka - Podinspektor 2023-09-01 13:48

Informacja PLW w Przeworsku w zakresie: zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną oraz zasad przemieszczania świń,

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku przekazuje w załączeniu ulotki informacyjne w zakresie:
 • zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną,
 • zasad przemieszczania świń,
mając na uwadze wejście w życie Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń obowiązującego od dnia 21 kwietnia 2023 r. oraz aktualną sytuację epizootyczną związaną z występowaniem ognisk afrykańskiego pomoru świń w Polsce.
powyższe informacje w szerszej formie znajdują się na stronie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przeworsku pod adresem: www.piwprzeworsk.ires.pl

Załączniki:

Bioasekuracja i ogrodzenia Plik pdf 1.34 MB
Przesyłki świń Plik pdf 1.18 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-08-01
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-08-02 13:15
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-08-02 13:19

Informacja PLW w Przeworsku w zakresie: o grypie ptaków, objawy grypy ptaków i zgłoszenie podejrzenia, zasady ochrony drobiu przed grypą ptaków, zasady bioasekuracji stad drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku przekazuje w załączeniu ulotki informacyjne w zakresie:
 • o grypie ptaków
 • objawy grypy ptaków i zgłoszenie podejrzenia
 • zasady ochrony drobiu przed grypą ptaków
 • zasady bioasekuracji stad drobiu
mając na uwadze aktualną niekorzystną sytuację epizootyczną dotyczącą występowania w 2023 r. na terenie Polski ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-08-01
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-08-02 13:31
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-08-02 13:32

Zaproszenie do udziału w konsultacjach środowiskowych dotyczących zmian prawnych na rzecz osób z niepełnosprawnością w Polsce

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-07-17
Publikujący Ewelina Darzycka - Podinspektor 2023-07-27 14:27
Modyfikacja Ewelina Darzycka - Podinspektor 2023-07-27 14:36

Rozporządzenie Nr 11/2023 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa podkarpackiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o opublikowaniu w dniu 28 czerwca 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Poz. 3282) Rozporządzenia Nr 11/2023 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa podkarpackiego.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-29
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-07-03 14:59
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-07-03 14:59

Informowanie o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych

Szanowni Państwo,
 
Informujemy, że na stronie internetowej: https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/ publikowane  są  informacje  o  planowanych   pomiarach  pól  elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!
Funkcjonowanie ww strony jest wypełnieniem zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
Z wyrazami szacunku
Urszula Rudyk
Kierownik Laboratorium Badań Środowiskowych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-23
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-23 14:48
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-23 15:15

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku przekazuje nowe ulotki informacyjne w zakresie: - zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną oraz - zasad przemieszczania świń

Mając na uwadze wejście w życie nowego Rozporządzenia wykonawczego Komisji ( UE ) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń obowiązującego od dnia 21 kwietnia 2023 r. oraz aktualną sytuację epizootyczną związaną z występowaniem ognisk afrykańskiego pomoru świń w Polsce - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku przekazuje w załączeniu nowe ulotki informacyjne w zakresie:
 
-  zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną oraz
-  zasad przemieszczania świń.

Jednocześnie informuje, że powyższe informacje w szerszej formie znajdują się na stronie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przeworsku pod adresem: http://www.piwprzeworsk.ires.pl
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-05-11
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-05-15 13:51
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-05-15 13:58

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o zasadach uboju na terenie gospodarstwa, w celu produkcji mięsa, świń utrzymywanych w gospodarstwie poza strefą i w strefie I

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku przekazuje informację o zasadach:

I. uboju na terenie gospodarstwa, w celu produkcji mięsa, świń utrzymywanych w gospodarstwie (poza strefa)

1.    Co najmniej na 48 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt, - posiadacz zwierząt, informuje powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju.
2.    Informacja zawiera:
•      imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierząt poddawanych ubojowi,
•      gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi,
•      numer identyfikacyjny zwierząt poddawanych ubojowi,
•      w przypadku uboju świń - numer siedziby stada,
•      miejsce i termin uboju,
•      imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju,
•      inne dane mające na celu ułatwienie kontaktu z informującym, w szczególności numer telefonu informującego lub adres jego poczty elektronicznej,
•      wskazanie w przypadku uboju zwierząt które uległy wypadkowi
•      datę urodzenia i liczbę stałych siekaczy wyrżniętych z dziąsła - w przypadku uboju owiec lub kóz;
•     może zawierać zgłoszenie mięsa do badania poubojowego
3. próbki do badania mięsa na obecność włośni pobiera i dostarcza do urzędowego lekarza weterynarii: posiadacz mięsa - zwierząt na terenie gospodarstwa, w którym zwierzęta były utrzymywane. 
 
II. uboju na terenie gospodarstwa, w celu produkcji mięsa, świń utrzymywanych w gospodarstwie (strefa I: Gmina: Adamówka, Sieniawa. Tryńcza. Przeworsk z miastem Przeworsk, cześć aminy Zarzecze położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim) w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem że:
 1. były one utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem,
 2. świnie te zostaną poddane badaniu przedubojowemu świń przez urzędowego lekarza weterynarii,
 3. mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu przez urzędowego lekarza weterynarii,
 4. Co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt, - posiadacz zwierząt, informuje powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju.
 5. Informacja zawiera:
 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierząt poddawanych ubojowi,
 • gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi,
 • numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi,
 • miejsce i termin uboju,
 • imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju,
 • inne dane mające na celu ułatwienie kontaktu z informującym, w szczególności numer telefonu informującego,
 • oświadczenie, że świnie były utrzymywane w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem;
 1. ponadto mięso świń poddanych ubojowi w celu produkcji mięsa, poddaje się badaniu na obecność włośni na koszt posiadacza tego mięsa . W przypadku gdy tusza podlega badaniu przed i poubojowemu próbki do badania mięsa na obecność włośni pobiera i bada urzędowy lekarz weterynarii,
 2. Badanie przedubojowe świń i poubojowe mięsa oraz pobieranie próbek do badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń przeprowadza się z urzędu.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku
lek. wet. Liwiusz Gałuszka
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-04-28
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-05-05 12:23

Opublikowano ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/861 z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje, że w dniu 27.04.2023 r. opublikowane zostało ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/861 z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.
Zmiany regionalizacji dotyczą województwa podkarpackiego w tym powiatu przeworskiego.
Zmiany w powiecie przeworskim:
 • przeniesienie z obszaru objętego ograniczeniami II ( strefa różowa ) do obszaru objętego ograniczeniami I ( strefa niebieska ) w gminach: Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na północ od Unii wyznaczonej przez rzekę Mleczka.
 • przeniesienie z obszaru objętego ograniczeniami I ( strefa niebieska ) do obszaru wolnego w gminach: Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka.
Rozporządzenie obowiązuje od dnia 28.04.2023 r.
W załączeniu: ww. akt prawny, mapę powiatu przeworskiego z zaznaczeniem nowych granic obszarów objętych ograniczeniem oraz materiały szkoleniowe przygotowane dla rolników przez Główny Inspektorat Weterynarii nt. wymogów zawartych w nowym rozporządzeniu wykonawczym Komisji ( UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-04-28
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-05-05 11:31
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-05-05 11:38

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Łopuszka Wielka, gm. Kańczuga oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 647/1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Łopuszka Wielka, gm. Kańczuga oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 647/1 o powierzchni 0,0059 ha
Starosta Przeworski - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162), art. 118a ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), w związku z art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z zm.) informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Kańczuga , w obrębie Łopuszka Wielka oznaczoną w operacie ewidencji gruntów jako działki nr: 647/1 o pow. 0,0059 ha, która stała się własnością Gminy Kańczuga na podstawie decyzji Starosty Przeworskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, znak: BO.6740.1.1.2021 z dnia 23.08.202lr., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr G 110750 R Łopuszka Wielka - Zagórze i budowa nowego odcinka drogi na działkach nr ewid. 684, 685, 688 w m. Łopuszka Wielka w gminie Kańczuga wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej" oraz decyzji Wojewody Podkarpackiego znak I-III.7821.13.2021 z dnia 31.03.2022 r.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2023-03-22
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-03-22 15:47
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-03-22 15:47

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Łopuszka Wielka, gm. Kańczuga oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 679/1, nr 765/2, 767/1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Łopuszka Wielka, gm. Kańczuga oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 679/1 o powierzchni 0,0050 ha, nr 765/2 o pow. 0,0027 ha, 767/1 o pow. 0,0167 ha,

Starosta Przeworski - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162), art. 118a ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), w związku z art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z zm.) informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Kańczuga , w obrębie Łopuszka Wielka oznaczoną w operacie ewidencji gruntów jako działki nr: 679/1 o pow. 0,0050 ha, nr 765/2 o pow. 0,0027 ha, 767/1 o pow. 0,0167 ha, która stała się własnością Gminy Kańczuga na podstawie decyzji Starosty Przeworskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, znak: BO.6740.1.1.2021 z dnia 23.08.2021r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr G 110750 R Łopuszka Wielka - Zagórze i budowa nowego odcinka drogi na działkach nr ewid. 684, 685, 688 w m. Łopuszka Wielka w gminie Kańczuga wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej" oraz decyzji Wojewody Podkarpackiego znak I-III.7821.13.2021 z dnia 31.03.2022 r.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2023-03-22
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-03-22 15:43
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-03-22 15:45

Obwieszczenie Starosty Przeworskiego z dnia 17.03.2023 r. zawiadamiające, że od decyzji z dnia 24.02.2023 r. znak BO.6540.2.2023 wniesione zostało odwołanie

Działając na podstawie art. 19c ust. 2. art. 12 ust. I. ust. la i ust. 4 pkt 1. ustawy / dnia 24 kwietnia 2009r o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1836 ze zm.)
 
Starosta Przeworski
Zawiadamia,

że od decyzji z dnia 24.02.2023 r. znak BO.6540.2.2023 w sprawie zatwierdzenia w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: .,Budowa gazociągu DN400 MOP 5,5 MPa wraz z infrastrukturą towarzysząca związana z przebudowa gazociągu DN400 relacji Jarosław-Sędziszów w m. Przeworsk" wniesione zostało odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłNatalia Piątek - Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska2023-03-17
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-03-23 13:14
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-03-23 13:16

Informacja - Kasa Urzędu zostaje na stałe zamknięta

Starostwo Powiatowe w Przeworsku
informuje, że od dnia
28.02.2023 r.
KASA URZĘDU

zostaje na stałe zamknięta.
(Nie będzie możliwości rozliczeń gotówkowych).