Skarbnik Powiatu

Skarbnik Powiatu mgr Anna Kowal tel. 16 648 70 09, wew. 191

Do zadań Skarbnika Powiatu, będącego Głównym Księgowym budżetu powiatu należy:
1) zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu,
2) nadzorowanie prac związanych z opracowaniem projektu budżetu powiatu,
3) nadzór nad realizacją budżetu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonania,
4) zapewnianie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,
5) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstaniem zobowiązań majątkowych powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
6) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
7) przygotowanie projektów uchwał Zarządu dotyczących zmian w budżecie,
8) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
9) sprawdzanie wykonania planów finansowych jednostek podległych oraz sprawdzanie wszystkich planów objętych budżetem,
10) sprawowanie nadzoru nad jednostkami podległymi w zakresie realizacji budżetu,
11) nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,
12) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, Urzędem Wojewódzkim, bankiem wykonującym obsługę kasową oraz bankiem finansującym,
13) współpraca z audytorem wewnętrznym w zakresie prowadzonych zadań audytowych,
14) wykonywanie innych prac zleconych przez Zarząd lub Starostę.
 
Skarbnik kieruje pracą Wydziału Finansowego.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2003-08-06
Publikujący Administrator BIP 2003-08-06 11:39
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2020-03-11 15:13