XML

2018.12.27 - Ogłoszenie o konkursie na wyłonienie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

OGŁOSZENIE
o konkursie na wyłonienie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
 
Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2018.2190 ze zm.) w związku z § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (t.j. Dz.U.2018.393) Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza konkurs na wyłonienie dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
Siedziba podmiotu leczniczego:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
ul. Szpitalna 16
37-200 Przeworsk
tel. 16 649 15 00
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskiwać w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, w godzinach pracy zakładu, tj. od 7.00 do 14.35 w dni robocze
w Dziale Finansowo Księgowym, na podstawie pisemnego wniosku. Przedmiotowe materiały są również dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku w zakładce ,,Prawo” oraz ,,Sprawozdanie finansowe”.
Kandydat na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:
1.   wyższe wykształcenie;
2.   wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora;
3.   co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
4.   niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
Kandydat winien złożyć następujące dokumenty:
1.   Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte postępowaniem;
2.   Przebieg pracy zawodowej i posiadane kwalifikacje (cv);
3.   Dyplom ukończenia wyższej uczelni ewentualnie ukończenia studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie;
5.   Informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
6.   Oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji kierowniczych;
7.   Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu;
8.   Koncepcję pełnienia funkcji dyrektora.
Kopie dokumentów załączanych do aplikacji powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
Komplet dokumentów należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Przeworsku,  
(pok. nr 419 ) w godz. od 7.30 do 15.30 w dni robocze najpóźniej do dnia 11.01.2019r. do godziny 15.30. W razie nadania przesyłki pocztą nie decyduje data stempla pocztowego lecz moment faktycznego dostarczenia dokumentów do Starostwa Powiatowego w Przeworsku.
Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur ustalono na dzień 22.01.2019r. w Starostwie Powiatowym w Przeworsku – mała sala konferencyjna.
W toku postępowania zostanie oceniona między innymi koncepcja sprawowania funkcji objętej konkursem a nadto znajomość regulacji prawnych, których znajomość jest niezbędna na zajmowanym stanowisku, tj. w szczególności:
1.   przepisów o działalności leczniczej;
2.   przepisów o finansach publicznych;
3.   przepisów o prawach pacjenta;
4.   przepisów o wykonywaniu zawodów medycznych;
5.   przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Informacja o wyniku konkursu Plik pdf 128.23 KB
Ogłoszenie o konkursie Plik pdf 738.88 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-12-27
Publikujący Administrator BIP 2018-12-27 13:53
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2019-01-23 09:32