XML

2023.08.31 - Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

Oferta na badanie sprawozdania finansowego
 
Zarząd Powiatu  w Przeworsku  działając na rzecz i rachunek  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zaprasza biegłych rewidentów do składania pisemnych ofert do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2023 rok.
            Oferta powinna zawierać:
  1. Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
  2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
  3. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.
  4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego łącznie ze sporządzeniem raportu i opinii o badanym sprawozdaniu.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ w Przeworsku za 2023 rok” w terminie do 15 września 2023 r. do godziny 1400 na adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
ul. Szpitalna 16
37-200 Przeworsk
 
Kryteria oceny ofert:
  1. cena - 100%
 
Dodatkowe informacje do badania sprawozdania finansowego:
  1. Oczekiwany termin przekazania raportu z badania 16.04.2024 r.
  2. Liczba osób zatrudnionych (średniorocznie za 2022 r.) – 618,85 etaty przeliczeniowe.
  3. Ostatnio badany bilans za 2022 r.
  4. Suma aktywów bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022 roku wyniosła 32 226 441,97 zł.
  5. Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów, operacyjne i  finansowe za  2022 rok wyniosły 97 242 216,46 zł.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-08-31
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-08-31 11:14