XML

Ogłoszenie Starosty Przeworskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie zezwolenia na wejście w teren

O G Ł O S Z E N I E
 
Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2021.1899)
 
Starosta Przeworski
 
podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie zezwolenia na wejście w teren:
- w celu budowy linii kablowej SN 15 kV  wraz z kanalizacją światłowodową w miejscowości m. Przeworsk Obręb nr 4, na działce nr 2473/2 położonej w m. Przeworsk Obręb nr 4,
- w celu budowy  linii kablowej SN 15 kV wraz z linią kablową nn 0,4 kV w miejscowości Urzejowice, na działce nr 1139 położonej w Urzejowicach gm. Przeworsk,
- w celu budowy linii kablowej SN 15 kV  wraz z kanalizacją światłowodową w miejscowości Krzeczowice, na działce nr 134 położonej w Krzeczowicach gm. Kańczuga, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa linii kablowej SN 15kV GPZ Przeworsk – PO Mikulice – etap I cz. 1 w miejscowościach Przeworsk, Studzian, Urzejowice, Krzeczowice, Mikulice, oraz linii kablowej nn 0,4kV w miejscowościach Urzejowice i Dębów.
- w celu umieszczenia na tej nieruchomości urządzeń łączności publicznej w postaci infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu w miejscowości Gniewczyna Tryniecka, na działce nr 1541/4 położonej w Gniewczynie Trynieckiej gm. Tryńcza.
W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby którym przysługują inne prawa rzeczowe do wyżej wymienionych nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali te prawa w Starostwie Powiatowym w Przeworsku, ul Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, nr tel. 16 648 70 09 wew. 105, pok. 414 (IV piętro).
 
Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do omawianych nieruchomości we wskazanym terminie skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie o udostępnienie przedmiotowych nieruchomości w drodze decyzji zezwalającej na przeprowadzenie w/w inwestycji.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-06-13
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-06-15 07:34
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-06-15 07:58