XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Ogłoszenie Starosty Przeworskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie zezwolenia na wejście w teren

OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2023.344)
 
Starosta Przeworski
 
podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie zezwolenia na wejście w teren:
- w celu budowy sieci kablowej średniego napięcia 15 kV z kanalizacją kablową światłowodową oraz sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV z szafką kablową i złączem licznikowy w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Modernizacja sieci napowietrznej SN i nN na terenie miejscowości Przeworsk, etap 9” na działce nr 3382 położonej w m. Przeworsk Obręb nr 3,
- w celu budowy sieci kablowej średniego napięcia 15 kV z kanalizacją kablową światłowodową oraz sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Modernizacja sieci napowietrznej SN i nN na terenie miejscowości Przeworsk, etap 9” na działce nr 3386 położonej w m. Przeworsk Obręb nr 3

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby którym przysługują inne prawa rzeczowe do wyżej wymienionych nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali te prawa w Starostwie Powiatowym w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, nr tel. 16 648 70 09 wew. 153, pok. 4 (na parterze).
 
Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do omawianych nieruchomości we wskazanym terminie skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie o udostępnienie przedmiotowych nieruchomości w drodze decyzji zezwalającej na przeprowadzenie w/w inwestycji.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-07-25
Publikujący Ewelina Darzycka - Podinspektor 2023-07-27 07:44
Modyfikacja Ewelina Darzycka - Podinspektor 2023-07-27 07:54