XML

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Przeworskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Projekt cytowanej uchwały dostępny jest do pobrania <<tutaj>>.

2. Konsultacje rozpoczynają się w dniu 11.07.2012 r. i zostaną zakończone w dniu 01.08.2012 r.
3. Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia pisemnej opinii na temat w/w projektu uchwały. Opinie i uwagi należy składać na formularzu konsultacji<<do pobrania>>. Opinię należy przesłać w następujący sposób:
  •  drogą pocztową na adres Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk,
  •  złożyć bezpośrednio na Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku, pokój nr 419 we wskazanym powyżej terminie. 
4. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego działania teren powiatu przeworskiego.

5. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.

6. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie zawierające informacje o temacie, terminie i wyniku konsultacji. Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości terminie 14 dni od dnia ich zakończenia poprzez opublikowanie na stronie internetowej Starostwa, a także na tablicy ogłoszeń w/m.

7. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Powiatu Przeworskiego w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych.

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2012-07-11
Publikujący Administrator BIP 2012-07-11 10:20
Modyfikacja Administrator BIP 2012-07-11 10:22