XML

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”

   Obowiązek przyjmowania przedmiotowego Programu przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z art.5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym.

2. Konsultacje rozpoczynają się w dniu 9.10.2012 r. i zostaną zakończone w dniu 29.10.2012 r.

3. Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia pisemnej opinii na temat projektu Programu, który jest do pobrania w zakładce Organizacje pozarządowe. Opinie i uwagi należy składać na Formularzu Konsultacji dostępnym również w ww. zakładce, ponadto można osobiście odebrać Formularz i projekt Programu w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych w pok. nr 420, 4 piętro, budynek Starostwa Powiatowego w Przeworsku mieszczący się przy ul. Jagiellońskiej 10, 37-200 Przeworsk.

   Opinie należy przesłać drogą pocztową na adres Starostwa (wyżej podany), drogą elektroniczną na adres e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl  lub złożyć bezpośrednio na Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego, pokój nr 419 we wskazanym powyżej terminie.

 4. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego działania teren powiatu przeworskiego.

   Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

   Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie zawierające informacje o wynikach konsultacji i podane do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od dnia ich zakończenia poprze opublikowania na stronie internetowej Starostwa, a także wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

   Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Powiatu Przeworskiego w uzasadnieniu do uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z Organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”.

5. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych.

STAROSTA PRZEWORSKI

Zbigniew Kiszka

Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
projekt uchwaly 09.10.2012 Plik doc 21.50 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2012-10-09
Publikujący Administrator BIP 2012-10-09 15:02
Modyfikacja Jan Śliwa - Sekretarz Powiatu 2012-10-10 14:11