XML

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”

Obowiązek przyjmowania przedmiotowego Programu przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z art.5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym.

2. Konsultacje rozpoczynają się w dniu 01.10.2015 r. i zostaną zakończone w dniu 21.10.2015 r.

3. Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia pisemnej opinii na temat projektu Programu, który znajduje się do pobrania ze strony internetowej Starostwa www.powiatprzeworsk.pl w zakładce Organizacje pozarządowe. Opinie i uwagi należy składać na Formularzu Konsultacji dostępnym również na ww. stronie internetowej, ponadto można osobiście odebrać Formularz i projekt Programu w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych w pok. nr 420 (4 piętro) budynek Starostwa Powiatowego w Przeworsku mieszczący się przy ul. Jagiellońskiej 10, 37-200 Przeworsk.

Opinie należy przesłać drogą pocztową na adres Starostwa (wyżej podany), drogą  elektroniczną na adres e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl lub złożyć bezpośrednio na Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego, pokój nr 419 we wskazanym powyżej terminie.

4, W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego działania teren powiatu przeworskiego. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie zawierające informacje o wynikach konsultacji i podane do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od dnia ich zakończenia poprzez opublikowanie na stronie internetowej Starostwa, a także wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Powiatu Przeworskiego w uzasadnieniu do uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z Organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”.

5. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Rozwoju Gospodarczego i Zamówień publicznych.

Do pobrania:

Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy z OP 2016 (projekt)

Formularz konsultacji

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2015-10-01
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-10-01 11:34
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-10-01 12:06