Przejdź do treści
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert

            Zarząd Powiatu Przeworskiego działając na podstawie Uchwały Rady Powiatu Przeworskiego Nr XXX/162/12 z dnia 30 października 2012r.w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013” oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.
z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Przeworskiego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 I. Zadania konkursowe.

 Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w okresie od 15.05.2013r. do 15.11.2013 roku na następujące zadania, które będą podlegały dofinansowaniu:

 1. W dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

- organizacja konkursów tematycznych dla dzieci i młodzieży;

 2. W dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

- zorganizowanie dla dzieci i młodzieży zajęć sportowych, mających na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności fizycznej.

II. Adresaci konkursu.

 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolości sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Spółdzielnie socjalne.
 5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz.1014), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

III. Wysokość środków publicznych.

Wysokość środków z budżetu Powiatu przeznaczonych na realizację zadań z zakresu:

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego-               3000,00 zł

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej-            5000,00 zł  

IV. Sposób przygotowania oferty.

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25).
 2. Do oferty należy załączyć:
 1. aktualny dokument (także kserokopia poświadczona za zgodność
  z oryginałem) określający osobowość prawną, np. wypis z KRS ( zgodny ze stanem faktycznym i prawnym) oraz statut,
 2. umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku realizacji zadania
  w partnerstwie.
 1. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.
 2. Wydziały merytorycznie odpowiedzialne za realizację konkursu maja prawo żądać dodatkowych dokumentów.
 3. Kompletna oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz
  w wersji elektronicznej.
 4. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 5. Za rzetelność, poprawność i kompletność ofert oraz zawarte w niej informacje odpowiada oferent.

V. Termin  składania ofert.

 1. Oferty należy składać w terminie do  29 kwietnia 2013 roku.
 2. Zadania mogą być realizowane w okresie od 15.05.2013r. do 15.11.2013r.
 3. Oferty należy składać osobiście w budynku Starostwa Powiatowego w Przeworsku mieszczącego się przy ul. Jagiellońskiej 10, w Kancelarii Ogólnej w pok. nr 419, można również przesłać na adres korespondencyjny: Starostwo Powiatowe
  w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk z dopiskiem- Oferta realizacji zadania publicznego 2013 r.
 4. Decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego.

VI. Zasady przyznawania dotacji.

1. Dotacja może być przyznana wyłącznie na wydatki:

 1. bezpośrednio związane z realizacja zadania publicznego (w tym: wynajem sali, materiały szkoleniowe, koszty zakwaterowania i wyżywienia, nagrody w konkursach, opłaty szkoleniowe, opłaty startowe zawodników, ubezpieczenia, działania promocyjne),
 2. uwzględnione w budżecie zadania,
 3. poniesione od dnia podpisania umowy o przyznaniu dotacji,
 4. udokumentowane dowodami księgowymi,
 5. ujęte w ewidencji księgowej podmiotu, któremu udzielono dotacji,
 6. koszty osobowe merytoryczne.
 7. koszty korespondencji i obsługi księgowej.

2. Dotacja nie może być przeznaczona na pokrycie kosztów:

1) wynagrodzeń etatowych (m. in. administracyjno-biurowych) i utrzymanie biura (telefony, materiały biurowe, opłaty czynszowe i abonamentowe),

2) budowy, zakupu budynków lub lokali, zakupu gruntów,

3) prac remontowych i budowlanych,

4) zakupów inwestycyjnych i inwestycji,

5) działalności gospodarczej, politycznej,

6) zakupu środków trwałych,

7) kary, grzywny, odsetki od zadłużenia.

3. W sytuacji gdy oferent wnosi do realizacji zadania oprócz wkładu finansowego wkład niefinansowy w postaci świadczenia wolontariusza, konieczne jest przestrzeganie następujących warunków:
a) zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy,
d) kalkulacja wkładu pracy wolontariusza musi być dokonana w oparciu o stawki rynkowe za pracę podobnego rodzaju;

e) korzystający ma obowiązek poinformować wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach oraz zapewnić dostępność tych informacji;

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. Kwota dotacji może być niższa niż określona w ofercie. W takim przypadku podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty zakresu rzeczowego i finansowego realizowanego zadania.

6. Dofinansowanie nastąpi w trybie wspierania realizacji zadań publicznych.

7. Oferent musi wykazać udział środków własnych w planowanych przedsięwzięciu.

8. Zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie
z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.

9. Podmiot, któremu udzielono dotacji na realizacje zadania, jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonanych z tych środków w ramach realizacji umowy.

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminu dokonania wyboru ofert.

 1. Ocena formalna wniosków.
 1. Oceny formalnej złożonych ofert dokonuje Wydział merytoryczny odpowiedzialny za realizacje konkursu w zależności od rodzaju zadania.

2)   Oferta podlega odrzuceniu bez możliwości uzupełnienia w przypadku gdy:

 1. złożona jest po terminie określonym w ogłoszeniu,
 2. złożona jest przez nieuprawniony podmiot,
 3. zadanie jest niezgodne z celami i założeniami merytorycznymi konkursu.

3) Oferta podlega odrzuceniu z możliwością uzupełnienia braków w przypadku,       gdy:

 1. nie jest sporządzona na obowiązującym formularzu,
 2. nie zawiera wszystkich wymaganych załączników,
 3. nie są wypełnione wszystkie pola oferty ( w polach , które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”),
 4. nie jest prawidłowo sporządzona pod względem formalno-rachunkowym kalkulacja kosztów zadania,
 5. nie jest opatrzona datą i podpisem statutowo upoważnionych osób.
 6.  Podmioty, u których stwierdzono błędy formalne, zostaną poinformowane
   o stwierdzeniu nieprawidłowości i w terminie 5 dni będą miały możliwość  usunięcia błędów.
  1. Ocena merytoryczna wniosków.
 1. Oceny merytorycznej ofert dokonuje Komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Przeworskiego.
 2. Ocenie merytorycznej podlegać będą wyłącznie oferty spełniające wymogi formalne. Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez Organizację,
 2. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 3. proponowana jakość wykonania zadania oraz kwalifikacje osób, przy udziale których Organizacja będzie realizować zadanie publiczne,
 4. w przypadku wsparcia wykonania zadania publicznego, uwzględnia się planowany  przez Organizacje udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego,
 5. ocenia planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczną członków.
 6. Ocenia realizację zleconych zadań publicznych realizowanych przez Organizację w latach poprzednich biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
  1. Wybór ofert.
 1. Komisja konkursowa sporządza listę ofert rekomendowanych do udzielenia dotacji.
 2. Ostateczną decyzję o wyborze ofert oraz wysokości przyznanej dotacji dokonuje Zarząd Powiatu Przeworskiego
 3. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zamieszcza się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Przeworsku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od terminu wskazanego w rozdziale V, pkt 1.
 5. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji stanowi podstawę do zawarcia pisemnej umowy pod rygorem nieważności,
  z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie.
 6. Uchwała Zarządu jest ostateczna.

VIII. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2012 r.

Na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej były wydatkowane środki w wysokości 4500,00 zł.

Do pobrania:

Uchwała nr 21/12/13

Zał. nr 1 Ogłoszenie Otwartego konkursu ofert

Uchwała nr 22/12/13

Zał. Nr 1 Zaproszenie do wzięcia udziału w pracach komisji

Zał. nr 2 Formularz zgłoszeniowy do udziału w pracach komisji konkursowej

Zał. nr 3 Regulamin pracy komisji konkursowej

Zał. nr 4 Oświadczenie członka komisji konkursowej

karta oceny merytorycznej oferty

karta oceny formalnej

Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Wyniki otwartego konkursu ofert - 10.05.2013 Plik pdf 995.41 KB
powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2013-04-08
Publikujący Administrator BIP 2013-04-08 11:55
Modyfikacja Marek Nowak 2013-05-10 15:27
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-07-23
data dodania: 2021-07-23
data dodania: 2021-07-23
data dodania: 2021-07-23
Przetargi
Treści
data dodania: 2021-09-20
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
Newsletter

Valid HTML 4.01 Transitional

Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 20 września 2021r. 10:33:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.