Przejdź do treści
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

I.  Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej i zlecenie jej w formie powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie przeworskim, w Przeworsku, przy ul. Lwowskiej 16,w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. 2015r. poz.1255); 

II. Forma realizacji zadania: powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

III.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację zadania wskazanego zostaną przeznaczone środki w wysokości:
59 946,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych 00/100) rocznie,  pod warunkiem otrzymania dotacji z budżetu państwa.

W 2014 r. i w 2015 r. nie ogłaszano otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Przeworskim.

IV. Termin realizacji zadania.

Zadanie ma być realizowane od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

V.  Zasady przyznawania dotacji.

1. Zasady przyznawania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego określają przepisy:

1) ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U.2015r. poz.1255);

2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014r. poz. 1118 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r. poz. 885 ze zm.)

2. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy o wykonanie zadania publicznego na warunkach w niej określonych.

VI. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

1. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014r. poz.1118 t.j. z późn. zm.); w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ww. ustawy.

2. Organizacja pozarządowa, ubiegająca się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, musi spełniać łącznie następujące warunki:

1) posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,

2) przedstawić zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą spełniającą warunki określone w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,

3) dawać gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:

a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

3. Zgodnie z art. 11 ust. 11 ww. ustawy nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotacje niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

VI. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie będzie realizowane od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w Przeworsku, przy ul. Lwowskiej 16, nieodpłatna pomoc prawna ma być udzielana w wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie tj: w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 13:00 do 17:00 i we wtorki i czwartki w godzinach od 9:00 do 13:00 zgodnie z Zarządzeniem Nr 50/2015 Starosty  Przeworskiego z dnia 7 października 2015 roku w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Przeworskim.

2. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

3. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

4. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobom fizycznym wskazanym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

5. Wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert podmiot zobowiązany będzie  m. in. do:

1) do realizowania zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w tym m.in. do prowadzenia dokumentacji punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

2) prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie,

3) złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011r. nr 6, poz. 25) w terminach określonych w umowie.

6. Starosta kontroluje wykonywanie umowy przez organizację pozarządową na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie polegającej na:

1) kontroli i oceny wykonania zadania i postanowień umowy dokonują upoważnieni według właściwości pracownicy Starostwa Powiatowego w siedzibie Zleceniobiorcy jak i w miejscu realizacji zadania.

2) kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.

3) w trakcie czynności kontrolnych sprawdzane są:

a) stan realizacji zadania,

b) efektywność i rzetelność oraz jakość wykonania zadania,

c) prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,

d) prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

7. Powiat Przeworski udostępni lokal do realizacji zadania.

8. Wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert podmiot prowadzący punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, zobowiązany będzie do realizowania zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w tym m. in. do prowadzenia dokumentacji nieodpłatnej pomocy prawnej.

VIII. Terminy i warunki składania ofert

1.  Termin składania ofert upływa w dniu 01.12.2015 r.

2. Oferty należy składać osobiście bądź przesyłką listowną albo kurierem w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku,  ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, pok.419, w godzinach urzędowania tj. od godz. 7:30 do godz. 15.30. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Ogólnej Starostwa.

3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z opisem: „Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Przeworskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2016 roku” Na kopercie należy wpisać także nazwę oraz adres zwrotny organizacji składającej ofertę.

4.Oferta musi być również złożona na nośniku elektronicznym (płyta CD), a egzemplarz papierowy winien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta, wymagane załączniki muszą być dołączone do oferty w formie papierowej, a kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej ze stron przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta.

5.  Oferty powinny być sporządzone na drukach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty  i ramowego wzoru umowy dotyczącego realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.2011r. nr 6, poz. 25) – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

6. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, nieczytelne, w innym języku niż język polski lub złożone po terminie, zawierające błędy zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

7. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem, lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.

8. Oferty przesłane faksem, bądź złożone drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.

9. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.

10. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1) aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy), W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,

2) statut organizacji,

3) sprawozdanie  merytorycznego za rok 2014 ( w przypadku podmiotów działających krócej za okres działalności),

4) kopię sprawozdania finansowego z działalności podmiotu za rok 2014 (w przypadku podmiotów działających krócej za okres działalności) sporządzone na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013r. poz. 330 z późn. zm.),

5) zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz edukacji prawnej,

6) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje  osób przewidzianych do realizacji  przedmiotowego zadania, z którymi podpisano umowę lub promesę jej zawarcia,

7) w przypadku osób, o których mowa  w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz edukacji prawnej, przewidzianych do realizacji przedmiotowego zadania:

a) oświadczenie własne tych osób, że korzystają z pełni praw publicznych oraz mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że nie były karane za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

b) dokumenty potwierdzające co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

8) pisemne zobowiązania oferenta do:

a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia,

b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

9) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych (dokumenty potwierdzające nieprzerwanie wykonywanie tych zadań, w okresie 5  lat poprzedzającym termin złożenia ofert).

10) oświadczenie oferenta, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej , o której mowa w  art. 11 ust. 11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz edukacji prawnej  - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

11. Złożone kopie dokumentów nie wymagają poświadczenia zgodności z oryginałem z uwagi na złożone oświadczenie w części końcowej oferty, że wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym, jednakże osoby oceniające ofertę mogą zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwość, co do jej prawdziwości, a oceniający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

12. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

13. Dotacja na realizację zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest przeznaczona na wynagrodzenia z tytułu umów z osobami, o których mowa w art. 6 oraz art. 11 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej i na pokrycie niezbędnych materiałów biurowych (artykułów piśmienniczych).

14. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, w przypadku gdy wnioskowana w ofercie kwota finansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

IX. Terminy, kryteria i tryb stosowane przy wyborze ofert.

1. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Przeworskiego w formie uchwały, biorąc pod uwagę opinię Komisji Konkursowej. Uchwała będzie podstawą do zawarcia  z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie  pisemnej umowy szczegółowo określającej warunki i termin realizacji zadania oraz sposób rozliczenia przyznanej dotacji.

2. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do 15 grudnia 2015 roku. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa  oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przeworsku.

3. Skład Komisji Konkursowej oraz regulamin jej pracy określa uchwała Zarządu Powiatu Przeworskiego.

4. Złożone oferty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej przeprowadzonej na podstawie karty oceny formalnej (załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia) i karty oceny merytorycznej, której wzór został określony przez Zarząd Powiatu Przeworskiego i stanowi załącznik do „Regulaminu pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Przeworskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2016 roku”.

5. Z uwagi na zakres zadania oraz sposób jego finansowania przyjęto następujące kryteria oceny:

1) kryteria oceny formalnej:

a) ofertę złożył uprawniony podmiot,

b) ofertę złożono w terminie określonym w ogłoszeniu konkursu,

c) proponowane zadanie  jest zgodne z zakresem konkursu- wpisuje się w rodzaj i okres realizacji zadania,

d) ofertę złożono na właściwym wzorze oferty realizacji zadania publicznego,

e) formularz oferty został prawidłowo wypełniony,

f) oferta została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta,

g) oferta posiada wymagane załączniki.

2) kryteria oceny merytorycznej

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,

b) kalkulację kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c) proponowana jakość zadania, kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizował zadanie,

d) planowany wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji oferenta,

e) realizacja zadań publicznych zleconych oferentowi w latach poprzednich- doświadczenie.

6. Ocenę formalną przeprowadzą pracownicy Starostwa Powiatowego w Przeworsku.

7. Nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty, które zostały:

a) złożone przez podmioty nieuprawnione,

b) złożone na innym druku niż określony w niniejszym ogłoszeniu,

c) złożone po terminie,

d) niekompletne,

e) dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym,

f) podpisane przez osoby nieupoważnione.

8. Po ocenie formalnej oferty zostaną przekazane do zaopiniowana właściwej Komisji Konkursowej. Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z wynikami oceny formalnej przystąpi do oceny merytorycznej ofert, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej. W uzasadnionych wypadkach może wezwać oferenta do złożenia wyjaśnień oraz dokonać uzgodnień. Efektem przeprowadzonych czynności będzie lista rankingowa, która wraz z opinią Komisji Konkursowej zostanie przedłożona Zarządowi Powiatu Przeworskiego.

9. Zarząd Powiatu Przeworskiego dokona wyboru  jednej oferty, która otrzyma dofinansowanie w wysokości, o której mowa w punkcie III niniejszego ogłoszenia. Uchwała Zarządu Powiatu Przeworskiego jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

10. Nazwa organizacji pozarządowej, która otrzyma dofinansowanie zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Przeworsku, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Przeworsku.

11. Warunkiem przekazania dotacji będzie zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

12. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest dostarczyć kserokopię umowy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art.11 ust.3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji  prawnej, w przypadku gdy do oferty załączona została promesa jej zawarcia wraz z oryginałem, celem dokonania jej uwierzytelnienia.

13. Zarząd Powiatu Przeworskiego, w przypadku nie zawarcia umów z osobami wskazanymi do realizacji przedmiotowego zadania, nie podpisze umowy z oferentem wyłonionym w konkursie albo rozwiąże ją za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

14. Zarząd Powiatu Przeworskiego, w przypadku gdy nie zostaną spełnione inne warunki niż wskazane w art.11 ust. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji  prawnej może rozwiązać umowę za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

15. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentom.

16. Wszelkich informacji nt. konkursu udziela Referat Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych. mieszczący się w pok. 420, w budynku Starostwa Powiatowego w Przeworsku przy ul. Jagiellońskiej 10. Nr telefonu: 16 648 70 09 wew.123 i 133.
 

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 70/32/15 z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 70/32/15 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia - Wzór oferty realizacji zadania

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia - Oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniu

Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia - Oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia - Oświadczenie oferenta o braku przesłanek wykluczających możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia -  Karta oceny formalnej oferty

Uchwała Nr 71/32/15 z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 71/32/15 - Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  71/32/15 - Formularz zgłoszenia do udziału w pracach Komisji Konkursowej 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 71/32/15 - Regulamin pracy Komisji Konkursowej

Załącznik Nr 1 do Regulaminu - Karta oceny merytorycznej oferty

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 71/32/15 - Oświadczenie członka Komisji Konkursowej
Informacja dotycząca rozstrzygnięcia

Uchwała Nr 79/36/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 11 grudnia 2016 roku w sprawie niewyłonienia organizacji pozarządowej do prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2016 roku + Zał. nr 1

 

powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2015-11-10
Publikujący Marek Nowak 2015-11-10 13:29
Modyfikacja Marek Nowak 2015-12-14 13:23
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-07-23
data dodania: 2021-07-23
data dodania: 2021-07-23
data dodania: 2021-07-23
Przetargi
Treści
data dodania: 2021-09-20
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
Newsletter

Valid HTML 4.01 Transitional

Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 20 września 2021r. 10:35:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.