Przejdź do treści
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Rozdział I
Rodzaj zadania objętego konkursem.


Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Powiatu Przeworskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku.

Rozdział II
Podmioty uprawnione do złożenia oferty
 
 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014.1118- j.t.).
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Spółdzielnie socjalne.
 5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie(Dz. U.2016.176-j.t.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 Rozdział III
Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizacje zadania
 
 1. Na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiat Przeworski planuje przeznaczyć środki finansowe na zadania z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 5 000,00 zł.
 2. W 2015 roku na dofinansowanie zadań własnych, realizowanych przez organizacje pozarządowe z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Powiat Przeworski przeznaczył kwotę 5000,00 zł
 Rozdział IV
Termin, warunki realizacji zadania i zasady przyznawania dotacji
 
 1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014.1118- j.t.).
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, nie gwarantuje również przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez  Oferenta.
 3. Środki własne oraz środki pochodzące z dotacji winny być wydatkowane w terminie realizacji zadania tj od dnia 15 kwietnia 2016 roku do dnia 15 grudnia 2016 roku.
 4. Środki pochodzące z dotacji mogą być wydatkowane po podpisaniu umowy i po otrzymaniu dotacji na konto Oferenta.
 5. Oferent, który otrzymał dotację zobowiązany jest do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach promocyjnych, a także materiałach prasowych, reklamowych dotyczących realizowanego zadania, herbu Powiatu Przeworskiego z dopiskiem „Dofinansowano z budżetu Powiatu Przeworskiego”.
 6. Jeżeli suma dofinansowania ofert przekracza wysokość środków określonych
  w Rozdziale III organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości dofinansowania stosownie do posiadanych środków. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana Oferent ma obowiązek przedłożyć korektę kosztorysu projektu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
 7. Dotacji można udzielić więcej niż jednemu Oferentowi w ramach jednego zadania publicznego.
 8. Dotacja z budżetu Powiatu Przeworskiego może być przyznana na pokrycie kosztów:
  1. Zakupu materiałów:
 1.  nagrody tj. puchary, medale, dyplomy, książki itp.,
 2. sprzętu niezbędnego do realizacji zadania.
  1. Usługi:
  2. usługi wydawnicze,
  3. zakwaterowanie,
  4. transport,
  5. wynajem obiektów, urządzeń, sprzętu.
 1. Kosztów osobowych:
 1. obsługa zadnia,
 2.  obsługa sędziowska,
 3.  techniczna,
 4. medyczna,
 5. artystyczna,
 6. umowa o dzieło, zlecenie ściśle związane z realizacją zadania.
 1. Inne koszty(np. ubezpieczenia, utrzymanie konta wyodrębnionego do obsługi dotacji itp.)
 2. Środki finansowe z dotacji nie mogą być wykorzystane na:
  1. remonty obiektów,
  2. zakupy inwestycyjne (zakupy gruntów, działalność gospodarczą, działalność polityczną, wszelkie inne wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania).
 3. Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową w przedziale czasowym nieprzekraczającym okresu od 15 kwietnia 2016 roku do 15 grudnia 2016 roku.
 4. Wydatki ponoszone ze środków przyznanej dotacji stanowią koszty kwalifikowane od dnia zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 5. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
Rozdział V
Termin i warunki składania ofert
 
 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.2011.6.25) w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 31.03.2016 r. na niżej podany adres:
 2. Starostwo Powiatowe w Przeworsku
       ul. Jagiellońska 10
       37-200 Przeworsk lub osobiście w Kancelarii Ogólnej: Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, pokój nr 419- Kancelaria Ogólna, z dopiskiem na kopercie: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu przeworskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego.
 1. Ofertę należy:
 1. sporządzić w języku polskim,
 2. sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełnić maszynowo, komputerowo lub czytelnym pismem ręcznym,
 3. sporządzić w sposób umożliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy, a wiec z wykluczeniem sposobów trwałego spinania dokumentów (bindowanie, zszywanie itp.)
 1. Do oferty należy załączyć:
 1. Aktualny, zgodny ze stanem faktycznym i prawnym odpis z rejestru (oryginał lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę), za wyjątkiem organizacji, których organem rejestrowym jest Starosta Przeworski.
 2. Upoważnienie do podpisywania umów wynikające z zapisów statutowych (w przypadku terenowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej np. oddziały, koła stowarzyszeń- wystawione przez Zarząd Główny  jednostki),
 3. w przypadku oferty wspólnej- oświadczenia bądź umowy potwierdzające wspólną realizacje zadania publicznego.
 1. Wydział merytoryczny odpowiedzialny za realizacje konkursu ma prawo żądać dodatkowych dokumentów.
 2. Oferent powinien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 3. Oferent musi posiadać wystarczające środki finansowe własne i wykwalifikowaną kadrę.
 4. Wkład finansowy podmiotu (środki finansowe oferenta, wpłaty i opłaty adresatów zadania, z innych źródeł publicznych lub prywatnych) musi stanowić minimum 10% całkowitych kosztów zadania.
 5. W sytuacji gdy oferent wnosi do realizacji zadania oprócz wkładu finansowego wkład niefinansowy w postaci świadczenia wolontariusza, konieczne jest przestrzeganie następujących warunków.
 1. zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art.44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy,
 3. kalkulacja wkładu pracy wolontariusza musi być dokonana w oparciu o stawki rynkowe za pracę podobnego rodzaju,
 4. korzystający ma obowiązek poinformować wolontariusza o przysługujących mu prawach ciążących obowiązkach oraz zapewnić dostępność tych informacji
 1. Informacja o ogłoszeniu konkursu ofert zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.powiatprzeworsk.pl oraz
  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przeworsku, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.
 2. Oferty złożone po terminie lub na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty oceniane będą pod kątem formalnym zgodnie z załącznikiem nr 2
 4. Oferty niekompletne należy uzupełnić wciągu 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.     
 5. Oferty nie uzupełnione w terminie określonym w pkt13 nie będą rozpatrywane.
Rozdział VI
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
 
 1. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1)      możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (zasoby materialne, rzeczowe, kadrowe, doświadczenie w realizacji zadań o zbliżonych charakterze),
2)      kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania publicznego i harmonogramu jego realizacji,
3)      opis zakładanych w ofercie celów oraz działań jest spójny i logiczny ze sobą, działania wynikają bezpośrednio z celów zadania, a te z opisu potrzeb wskazanych na konieczność wykonania zadania,
4)      planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
5)      realność i rzetelność kosztorysu (poprawność rachunkowa, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen rynkowych, adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań),
6)      ocena dotychczasowej współpracy z samorządem,
7)      zasięg i obszar działania przedstawionej oferty,
8)      liczba uczestników objętych zadaniem (charakterystyka odbiorców, liczba, sposób pozyskania uczestników)  adekwatne z celami zadania.
9)      realizacja przez oferenta w poprzednich latach zleconych zadań publicznych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.
 1. Każde z kryteriów, o których mowa w pkt 1 będzie punktowane od 0 do 5 pkt.
 2. Decyzję o udzieleniu i wysokości dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Przeworskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie do 15 dni od ostatniego dnia składania ofert.
 4. Zarząd Powiatu podaje do publicznej wiadomości rozstrzygnięcie konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Przeworsku.
 5. Każdy z Oferentów zostaje powiadomiony pisemnie o przyjęciu oferty do realizacji bądź o jej odrzuceniu.
 6. Od decyzji Zarządu nie przysługuje odwołanie.
Rozdział VII
Obowiązki oferentów oraz zasady rozliczania zadania
1.Z Oferentami, których oferta została wybrana w konkursie, Zarząd Powiatu Przeworskiego zawiera pisemne umowy o wsparcie wykonania zadania publicznego. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Ramowy wzór umowy został określony w Załączniku Nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz. U. 2011.6.25)
2. Oferent może odstąpić od zawarcia umowy. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy oferent powinien powiadomić Zarząd Powiatu Przeworskiego o swojej decyzji w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o wysokości przyznanej dotacji.
3. Oferent decydujący się na zawarcie umowy o wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie niniejszego konkursu powinien przedstawić w wyznaczonym w piśmie terminie:
1) aktualizację kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania z uwzględnieniem wysokości przyznanej dotacji - jeśli dotyczy;
2) kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji innego rejestru bądź złożenia oświadczenia, w sytuacji gdy od daty złożenia oferty, dane ujawnione w złożonym dokumencie uległy zmianie;
4. Nieprzedstawienie dokumentów, o których mowa w punkcie 3 traktowane jest jako rezygnacja z przyznanej dotacji na realizację zadania publicznego.
5. Na żadnym etapie realizacji zadania publicznego nie jest dopuszczalne wprowadzanie jakichkolwiek zmian bez pisemnego powiadomienia Zarządu Powiatu Przeworskiego.
6. Przekazanie środków finansowych następuje po podpisaniu umowy, na rachunek bankowy podmiotu realizującego zadanie publiczne, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy o dotację (w terminie nie dłuższym niż 14 dni wg ustawy).
7. Podmiot realizujący zadanie publiczne nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego (lub subkonta) do obsługi środków pochodzących z dotacji.
8. Podmiot musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013.330- j.t. z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
9. Wszelkie przedsięwzięcia, których wykonanie podlega rozliczeniu muszą być zgodne z harmonogramem przedłożonym przez podmiot realizujący zadanie publiczne.
10. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo określenia w umowie wydatków podlegających wsparciu finansowemu z budżetu powiatu.
11.  Realizacja wszystkich kosztów winna być udokumentowana odpowiednimi dokumentami księgowymi.
12. Płatnicy podatku VAT kalkulują i rozliczają zadanie w kwotach netto.
13. Niedozwolone jest sfinansowanie lub refundacja całkowita lub częściowa danego wydatku dwa razy ze środków publicznych.
 14. Podmiot realizujący zadanie publiczne jest zobowiązany do przechowywania przez okres pięciu lat dokumentów potwierdzających dokonanie wydatków, tak ze środków otrzymanych w ramach dotacji, jak i środków własnych oraz dokumentów potwierdzających pozafinansowy wkład własny podmiotu. Dokumentami tymi są faktury, rachunki, umowy wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty.
15.W przypadku dokonania płatności w formie bezgotówkowej – dokumentem  potwierdzającym jest potwierdzenie przelewu bankowego z konta Dotowanego.
16.W przypadku wyceny pracy wolontariusza kalkulacja stawki godzinowej za wykonanie pracy nie powinna odbiegać od stawek rynkowych.

Rozdział VIII
Kontrola i ocena realizacji zadania publicznego
1. Powiat Przeworski, zlecając realizację zadania publicznego może dokonywać kontroli i oceny realizacji zadania, w szczególności:
1) stopnia realizacji zadania;
2) efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania;
3) Prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizacje zadania
4) Prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.
2. Kontrola może być przeprowadzona w każdym czasie, zarówno w toku realizacji zadania  jak i po jego zakończeniu. Kontrola może być przeprowadzona w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przeworsku, bądź w siedzibie Dotowanego.
3. Kontroli, o których mowa w punktach 1-2 dokonują pracownicy Starostwa Powiatowego w Przeworsku na podstawie imiennych upoważnień wydanych przez Starostę Przeworskiego.
4. Szczegółowe regulacje dotyczące przebiegu kontroli określać będzie umowa zawarta na realizację zadania publicznego między powiatem a organizacją pozarządową.

Pliki do pobrania:
1. Uchwała Nr 13/5/16 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Przeworskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku

2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego
 1. Wzór aktualizacji kosztorysu i harmonogramu
 2. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego
5. Karta oceny formalnej
 
powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2016-03-10
Publikujący Marek Nowak 2016-03-10 15:11
Modyfikacja Marek Nowak 2016-04-15 07:58
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-07-23
data dodania: 2021-07-23
data dodania: 2021-07-23
data dodania: 2021-07-23
Przetargi
Treści
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-16
Newsletter

Valid HTML 4.01 Transitional

Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 20 września 2021r. 09:43:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.