XML

Informacja o naborze kandydatów do udziału w Komisji Konkursowej

1. Zgłoszenia kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej należy nadsyłać w terminie do dnia 16 maja 2016 roku, na adres Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, pok.419- Kancelaria Ogólna lub pocztą elektroniczna na adres: starosta@powiatprzeworsk.pl z dopiskiem: „Zgłoszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej”. Wzór formularza zgłoszeniowego określa załącznik nr 1 do zaproszenia.
Kandydaci na przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:
  1. Muszą posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i korzystać z pełni praw publicznych’
  2. nie mogą reprezentować organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych
    w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie,
  3. nie podlegają wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu posterowania administracyjnego (Dz. U. 2016. 23- j.t.)nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do pełnej bezstronności,
  4. mają doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych, objętych przedmiotem prac Komisji Konkursowej,
  5. reprezentują organizacje pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami,
  6. akceptują warunki uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowej na zasadach nieodpłatności,
  7. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182- z późn. zm.).
2. Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, jeżeli będą:
1) niekompletne,
2) złożone w innej formie niż wskazana w pkt 1
3) złożone po terminie określonym w pkt 1
3. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może wskazać tylko jednego kandydata.
4. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
5. Powołanie składu Komisji Konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert odbędzie się poprzez przygotowanie stosownej uchwały Zarządu Powiatu Przeworskiego, a także imienne zawiadomienie danej osoby, wybranej do składu Komisji Konkursowej.
6. Zadaniem członków Komisji Konkursowej jest:
1) ocena merytoryczna i opiniowanie ofert w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
2) sporządzenia zestawienia dla Zarządu Powiatu Przeworskiego z propozycją wybranych ofert, opracowanie protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej wraz z załącznikami.
7. Dodatkowe informacje są udzielane w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych, pok. 420, IV piętro, w budynku Starostwa Powiatowego w Przeworsku przy ul. Jagiellońskiej 10, lub telefonicznie pod nr tel. 16 648 70 09 wew.123 i 133.
Do pobrania:
1. Uchwała Nr 27/9/16 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej oceniających oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Przeworskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku.
2. Formularz zgłoszenia do udziału w pracach Komisji Konkursowej
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2016-04-29
Publikujący Marek Nowak 2016-04-29 14:35