Przejdź do treści
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

I.  Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego i zlecenie jej w formie powierzenia, prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie przeworskim, w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U.2015.1255);
II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Na realizację zadania zamierza się przeznaczyć środki finansowe wysokości:
60 725,88 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych88/100) rocznie,  pod warunkiem otrzymania dotacji z budżetu państwa.
W 2015 r. nie ogłaszano otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie przeworskim.
W 2016 r. Powiat Przeworski nie realizował zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej, gdyż w ogłoszonym otwartym konkursie ofert nie została wyłoniona żadna organizacja.
III. Termin realizacji zadania.
Zadanie ma być realizowane od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
VI. Zasady przyznawania dotacji.
1. Zasady przyznawania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego określają przepisy:
1) ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. 2015.1255);
2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2016.239 - j.t.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 -j.t)
4) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15  grudnia 2015 roku w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej;
5) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U.2016.1184);
6) rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300).
V. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
1. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239 j.t), w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ww. ustawy.
2. Organizacja pozarządowa, ubiegająca się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, musi spełniać łącznie następujące warunki:
1) posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się
z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,
2) przedstawić zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą spełniającą warunki określone w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,
3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
 1. zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
 2. zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
3. Zgodnie z art. 11 ust. 11 ww. ustawy o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotacje niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

VI Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadanie będzie realizowane od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, w Przeworsku, przy ul. Lwowskiej 16. Nieodpłatna pomoc prawna ma być udzielana
w wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie tj.: w poniedziałki, środy i piątki
w godzinach od 13:00 do 17:00 oraz we wtorki i czwartki w godzinach od 9:00 do 13:00, zgodnie z Zarządzeniem nr 40/2016 Starosty Przeworskiego z dnia 10 października 2016 roku w sprawie określenia lokali , w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Przeworskim.
2. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1)     poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2)     wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3)     udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w ppkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4)     sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
3. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1)     podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2)     z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
4. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobom fizycznym wskazanym w art. 4 ust.1 pkt 1-7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
5. Wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert podmiot zobowiązany będzie  m. in. do:
1) realizowania zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w tym m.in. do prowadzenia dokumentacji punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
2) prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie,
3) złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300), w terminach określonych w umowie.
6. Starosta może dokonywać kontroli realizacji umowy przez organizację pozarządową na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie polegającej na:
 1. kontroli i oceny wykonania zadania i postanowień umowy dokonują upoważnieni według właściwości pracownicy Starostwa Powiatowego w siedzibie Zleceniobiorcy jak i w miejscu realizacji zadania.
 2. kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.
 3. w trakcie czynności kontrolnych sprawdzane są w szczególności:
  1. stopień realizacji zadania,
  2. efektywność i rzetelność oraz jakość realizacji zadania,
  3. prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
  4. prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.
 
VII. Terminy i warunki składania ofert
1.  Termin składania ofert upływa w dniu 17 listopada 2016 roku.
2. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku,  ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, pok.419, w godzinach urzędowania, od 7:30 do godz. 15.30,  przesyłką listową bądź kurierem. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Ogólnej Starostwa.
3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z opisem: „Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2017 roku” Na kopercie należy wpisać także nazwę oraz adres zwrotny organizacji składającej ofertę.
4.Oferta musi być również złożona na nośniku elektronicznym (płyta CD), a egzemplarz papierowy winien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta, wymagane załączniki muszą być dołączone do oferty w formie papierowej, a kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem. W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się dwa rodzaje potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” przez jedną z osób upoważnionych (czytelny podpis lub parafka z imienną pieczątką):

1) potwierdzenie na każdej stronie ,
2) na pierwszej stronie dokumentu zawarcia klauzuli „ za zgodność z oryginałem od strony 1 do strony x”.
5.  Oferty powinny być sporządzone na drukach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300) – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
6. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.
7. Odrzuceniu podlegają oferty:
1) złożone przez podmioty nieuprawnione,
2) złożone na innym wzorze oferty niż określony w niniejszym ogłoszeniu,
3) złożone po terminie,
4) oferta złożona niezgodnie z zakresem konkursu- nie wpisuje się w rodzaj i okres realizacji zadania,
5)  podpisane przez osoby nieupoważnione,
6) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę
7) oferty nie posiadające kompletu wymaganych załączników określonych w punkcie 10.
8. Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.
9. Oferty przesłane faksem, bądź złożone drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.
10. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
1)    aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy), W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
2) statut organizacji,
3)  sprawozdaniemerytoryczne za rok 2015
4) kopię sprawozdania finansowego z działalności podmiotu za rok 2015  sporządzone na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2016.1047- j.t.),
5)    zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz edukacji prawnej,
6) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje  osób przewidzianych do realizacji  przedmiotowego zadania, z którymi podpisano umowę lub promesę jej zawarcia,
7) w przypadku osób, o których mowa  w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz edukacji prawnej, przewidzianych do realizacji przedmiotowego zadania:
a)  oświadczenie własne tych osób, że korzystają z pełni praw publicznych  oraz mają pełną zdolność do czynności prawnych  oraz, że nie były karane za umyślne  przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
b) dokumenty potwierdzające co najmniej trzyletnie doświadczenie  w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.
8)    pisemne zobowiązania oferenta do:
 1. zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
 2.  zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
9) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych(dokumenty potwierdzające nieprzerwanie wykonywania tych zadań, w okresie 5  lat poprzedzającym termin złożenia ofert).
10) oświadczenie oferenta, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w  art. 11 ust. 11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
11. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
12. Dotacja na realizację zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest przeznaczona wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów z osobami, o których mowa w art. 6 oraz art. 11 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz edukacji prawnej, a także na pokrycie niezbędnych materiałów biurowych (np. artykułów piśmienniczych, itp.).
13. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, w przypadku gdy wnioskowana w ofercie kwota finansowania przekroczy wysokość przeznaczonych na powierzenie zadania środków finansowych, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
VIII. Terminy, kryteria i tryb stosowane przy wyborze ofert.
1. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Przeworskiego w formie uchwały, biorąc pod uwagę opinię Komisji Konkursowej. Uchwała będzie podstawą do zawarcia  z podmiotem, którego oferta będzie wybrana w konkursie  pisemnej umowy, o której mowa w art.11 ust.7 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, szczegółowo określającej warunki i termin realizacji zadania oraz sposób rozliczenia przyznanej dotacji.
2. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do 30 listopada 2016. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa  oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przeworsku.
3. Skład Komisji Konkursowej oraz regulamin jej pracy określi uchwała Zarządu Powiatu Przeworskiego.
4. Złożone oferty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej przeprowadzonej na podstawie karty oceny formalnej (załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia) i karty oceny merytorycznej (załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia).
5. Z uwagi na zakres zadania oraz sposób jego finansowania przyjęto następujące kryteria oceny:
1) kryteria oceny formalnej:
a) oferta złożona została przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie?
b) oferta została złożona na obowiązującym wzorze oferty?
c) oferta została złożona w terminie określonym  w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert?
d) oferta została złożona zgodnie z zakresem konkursu- wpisuje się w rodzaj i okres realizacji zadania ?
e) oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji?
f) oferta dotyczy zadania, które jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę?,
g) oferta posiada wymagane załączniki?
2) kryteria oceny merytorycznej
a) kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne,
b) proponowane własne działania promocyjne realizacji zadania publicznego
c) proponowane własne działania związane z  organizacją przyjęć interesantów,
d) planowany własny wkład finansowy w realizację zadania,
e) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji,
f) realizacja zadań publicznych zleconych oferentowi w latach poprzednich- doświadczenie.

6. Złożone oferty zostaną przekazane Komisji Konkursowej do oceny formalnej i  merytorycznej  w oparciu o przyjęte kryteria oceny. W uzasadnionych wypadkach może wezwać oferenta do złożenia wyjaśnień oraz dokonać uzgodnień. Efektem przeprowadzonych czynności będzie lista rankingowa, która wraz z opinią Komisji zostanie przedłożona Zarządowi Powiatu Przeworskiego.
7. Zarząd Powiatu Przeworskiego dokona wyboru jednej oferty, która otrzyma dofinansowanie w wysokości, o której mowa w Rozdziale II niniejszego ogłoszenia. Uchwała Zarządu Powiatu Przeworskiego jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
8. Nazwa organizacji pozarządowej, która otrzyma dofinansowanie zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Przeworsku, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej starostwa Powiatowego w Przeworsku.
9. Warunkiem przekazania dotacji będzie zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300).
10. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest dostarczyć kserokopie umowy  z adwokatem, radcą prawnym, doradca podatkowym lub osobą, o której mowa w art.11 ust.3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji  prawnej, w przypadku gdy do oferty załączona została promesa jej zawarcia wraz z oryginałem celem dokonania jej uwierzytelnienia.
11. Zarząd Powiatu Przeworskiego, w przypadku nie zawarcia przez oferenta umów, o których mowa w art.11ust. 6 pkt 2 tj. umów z osobami wskazanymi do realizacji przedmiotowego zadania, nie podpisze umowy z oferentem wyłonionym w konkursie albo rozwiąże ją za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
12. Równocześnie Zarząd Powiatu Przeworskiego, w przypadku gdy nie zostaną spełnione pozostałe warunki wskazane w art.11 ust. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji  prawnej może rozwiązać umowę za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
13. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentom.

IX. Postanowienia końcowe

1. Zarząd Powiatu może unieważnić otwarty konkurs ofert, w przypadku nie złożenia żadnej oferty lub gdy wszystkie oferty nie będą spełniały wymogów zawartych w ogłoszeniu.
2. Informacja o unieważnieniu konkursu ofert upubliczniona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Przeworsku jak również na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Przeworsku.

3. Szczegółowe informacje nt. konkursu ofert można uzyskać w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych, w pok. 420, w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jagiellońskiej 10 lub pod nr telefonu: 16 648 70 09 wew.123 i 133.
powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2016-10-27
Publikujący Marek Nowak 2016-10-27 15:23
Modyfikacja Marek Nowak 2016-11-29 09:11
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-07-23
data dodania: 2021-07-23
data dodania: 2021-07-23
data dodania: 2021-07-23
Przetargi
Treści
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-16
Newsletter

Valid HTML 4.01 Transitional

Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 20 września 2021r. 09:16:46
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.