Przejdź do treści
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

I. Rodzaj zadania i forma jego realizacji:
 1. Nazwa zadania: Podejmowanie działań w zakresie rozwoju fizycznego dzieci
  i młodzieży.
 2. Zadanie dotyczy realizacji na terenie powiatu przeworskiego imprez sportowo- rekreacyjnych dla jak największej liczby dzieci i młodzieży.
 
 
II. Zasady przyznawania dotacji.
 
 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad  określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016.1817-t.j.).
 2. Zarząd Powiatu Przeworskiego przyznaje dotację celową na realizację ofert wyłonionych w otwartym konkursie ofert poprzez zawarcie umowy, szczegółowo określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.
 3. Realizacja zadania zastąpi w formie wsparcia wraz z dofinansowaniem, które nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania.
 4. Udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł winna wynosić min. 10 % całkowitego kosztu zadania.
 5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana, wówczas oferent może albo odstąpić od podpisania umowy albo dokonać zmniejszenia zakresu rzeczowego kosztorysu. W tym ostatnim przypadku oferent jest zobowiązany do dostarczenia w terminie 3 dni od ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu:
 1. zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania,
 2. zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania.
Niezgłoszenie się w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacja oferenta
z przyznanej dotacji.
 1. Dotacji można udzielić więcej niż jednemu oferentowi w ramach jednego zadania publicznego.
 2. Dotacja z budżetu Powiatu Przeworskiego może być przyznana na pokrycie kosztów, które:
 1. są niezbędne do realizacji zadania,
 2. zostaną uwzględnione w kosztorysie zadania określonym w ofercie oraz w umowie zawartej z oferentem,
 3. spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi,
 4. zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania,
 5. są poparte stosownymi dokumentami i wykazane w dokumentacji finansowej oferenta.
 1. Nie są natomiast pokrywane wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania oraz wydatki niespełniające zasad gospodarności, celowości, efektywności i legalności (tzw. wydatki niekwalifikowalne), w szczególności:
 1. zakup lub dzierżawa gruntów oraz infrastruktury,
 2. nakłady inwestycyjne i remonty nieruchomości,
 3. wydatki poniesione na przygotowanie wniosku,
 4. wydatki z tytułu kar umownych, koszty kar i grzywien, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień wydanych przez sąd,
 5. podatek od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia,
 6. wydatki nieuwzględnione w ofercie,
 7. wydatki powstałe przed lub po dacie obowiązywania umowy,
 1. Wydatki, o których mowa w ust.7, związane z realizacja zadania są kwalifikowalne, o ile:
 1. zostały faktycznie poniesione,
 2. są udokumentowane- dowodem poniesienia wydatków jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty. W przypadku płatności gotówkowej, wystarczającym dowodem jest faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej ze wskazaniem, że zapłacono gotówką. Dokumenty poświadczające wysokość wkładu niepieniężnego powinny pozwalać na identyfikację sposobu wyliczenia tego wkładu oraz wyraźne wskazanie jego wartości.
 1. Wydatki ponoszone ze środków przyznanej dotacji stanowią koszty kwalifikowane od dnia zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 
III. Termin i warunki realizacji zadania.
 
 1. Zadanie może być realizowane od dnia 15.03.2017r. do dnia 15.12.2017 roku.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
 
 
 
IV.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych realizację zadania.
 1. Na wsparcie realizacji zadania publicznego zaplanowano środki finansowe
  w wysokości: 5000,00 zł.
 2. W 2016 roku na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Powiat Przeworski przeznaczył kwotę 5000,00 zł.
 3. W 2015 roku na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Powiat Przeworski przeznaczył kwotę 5000,00 zł.
 
 
V. Warunki, termin i miejsce składania ofert.
 
 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
  z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych ora wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300).
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
 
OTWARTY KONKURS OFERT
Oferta na realizację zadania publicznego w zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
pn. „Podejmowanie działań w zakresie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży”
 
 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, w Kancelarii Ogólnej- pok. 419, IV p., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2017 roku, do godziny 15.30, lub drogą pocztową na w/w adres.
  O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu.
 2. Oferta złożona po wskazanym terminie, niekompletna i nieprawidłowo wypełniona, nie podpisana i opieczętowana lub podpisana przez nieuprawnione do tego osoby, zawierająca wniosek o przyznanie dotacji na wydatki niekwalifikowalne, nie będzie objęta procedurą konkursową.
 3. Uwaga! Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Każda rubryka oferty musi być wypełniona. Jeżeli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zadania przedstawionego w ofercie należy wpisać „nie dotyczy”. Nie można zmieniać kolejności rubryk. Ofertę podpisują osoby reprezentujące oferenta, przy podpisach należy umieścić pieczęć oferenta (Organizacji).
 4. Oferent powinien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 5. Wydział merytoryczny odpowiedzialny za realizację konkursu ma prawo żądać dodatkowych dokumentów.
 
VI. Tryb i termin wyboru ofert.
 
 1. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana odrębną uchwałą Zarządu Powiatu Przeworskiego.
 2. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 3. W przypadku, gdy suma dofinasowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości dofinasowania.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 14  dni od upływu terminu do składania ofert.
 5. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Przeworskiego w drodze uchwały, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Zarząd może udzielić dotacji w kwocie innej niż proponowana przez Komisję.
 6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości:
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Przeworskiego;
 2. na stronie internetowej Starostwa;
 3. na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 
 
            VII. Kryteria oceny formalnej.
 1. Oferta łącznie powinna spełniać następujące wymogi formalne:
 1. została złożona na wymaganym formularzu,
 2. jest kompletna, wszystkie pola zostały wypełnione prawidłowo, dokonano odpowiednich skreśleń wszystkich niepotrzebnych sformułowań opatrzonych gwiazdką oraz zostały podane wszystkie żądane informacje,
 3. została złożona w terminie określonym  w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,
 4. została złożona zgodnie z zakresem konkursu,
 5. podmiot składający ofertę jest organizacja pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817-t.j.).
 6. cele statutowe są zbieżne z zadaniami określonymi w ogłoszonym konkursie ofert,
 7. została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji.
 
VIII. Kryteria oceny merytorycznej.
 1. Oferta powinna zawierać poniższe zagadnienia merytoryczne:
 1. grupę adresatów zadania (charakterystyka odbiorców, liczba, sposób pozyskania uczestników) -max.10pkt,
 2. opis zakładanych w ofercie celów oraz działań jest ze sobą spójny i logiczny- max 10pkt,
 3. możliwość realizacji zadania przez oferenta (zasoby materialne, rzeczowe, kadrowe, doświadczenie w realizacji zadań o zbliżonym charakterze)- max.10pkt,
 4. spójność przejrzystość kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania i harmonogramu jego realizacji- max 10pkt,
 5. ocena dotychczasowej współpracy podmiotu z samorządem- max.5pkt.
 
IX. Do oferty mogą być dołączone: rekomendacje, opinie o oferencie lub o przedstawionym projekcie.
X. Postanowienia końcowe.
1. W przypadku przyznania dotacji oferent zobowiązany jest w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu, dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty do zawarcia umowy tj.: zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania, numer rachunku bankowego oraz wyciąg z KRS-u albo innej ewidencji. Nie przedłożenie dokumentów w terminie skutkuje niepodpisaniem umowy i w związku z tym nie otrzymaniem dotacji.
2. Uwaga! W tabeli 9 Przewidywane źródła finasowania zadania publicznego, w pkt 5 i 6 należy wpisać do wnioskowanej, a nie otrzymanej kwoty dotacji.
3. Dodatkowe informacji można uzyskać w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych, ul .Jagiellońska 10, pok.420, tel. 166487009 wew. 123,133.
 
powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2017-02-07
Publikujący Marek Nowak 2017-02-07 15:02
Modyfikacja Marek Nowak 2017-04-24 10:32
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-07-23
data dodania: 2021-07-23
data dodania: 2021-07-23
data dodania: 2021-07-23
Przetargi
Treści
data dodania: 2021-09-20
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
Newsletter

Valid HTML 4.01 Transitional

Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 20 września 2021r. 11:11:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.