XML

Informacja o naborze kandydatów do udziału w Komisji Konkursowej

1. Zgłoszenia kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej należy nadsyłać w terminie do dnia 17.02.2017 roku, na adres: Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, pok.419- Kancelaria Ogólna lub pocztą elektroniczną na adres: starosta@powiatprzeworsk.pl z dopiskiem: „Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej oceniającej oferty na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Wzór formularza zgłoszeniowego określa załącznik nr 1 do niniejsze Informacji.
Kandydaci na przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817-t.j.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:
  1. muszą posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i korzystać z pełni praw publicznych,
  2. nie mogą reprezentować organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych
    w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie,
  3. nie podlegają wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu posterowania administracyjnego (Dz. U. 2016. 23- j.t.) nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do pełnej bezstronności,
  4. mają doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych, objętych przedmiotem prac Komisji Konkursowej,
  5. reprezentują organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami,
  6. akceptują warunki uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowej na zasadach nieodpłatności,
  7. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922- j.t.).
2. Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, jeżeli będą:
1) niekompletne,
2) złożone w innej formie niż wskazana w pkt 1
3) złożone po terminie określonym w pkt 1
3. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może wskazać tylko jednego kandydata.
4. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
5. Powołanie składu Komisji Konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert odbędzie się poprzez przygotowanie stosownej uchwały Zarządu Powiatu Przeworskiego, a także imienne zawiadomienie danej osoby, wybranej do składu Komisji Konkursowej.
6. Zadaniem członków Komisji Konkursowej jest:
1) ocena formalna i merytoryczna oraz opiniowanie złożonych ofert w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
2) sporządzenia zestawienia dla Zarządu Powiatu Przeworskiego z propozycją wybranej oferty, opracowanie protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej wraz z załącznikami.
7. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów do udziału w pracach Komisji, odpowiedniego wyboru dokona Zarząd Powiatu  Przeworskiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka Komisji Konkursowej.
8.  Dodatkowe informacje są udzielane w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych, pok. 420, IV piętro, w budynku Starostwa Powiatowego w Przeworsku przy ul. Jagiellońskiej 10, lub telefonicznie pod nr tel. 16 648 70 09 wew.123 i 133.
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2017-02-07
Publikujący Marek Nowak 2017-02-07 15:28
Modyfikacja Marek Nowak 2017-02-07 15:31