XML

Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Zgodnie z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016.1817- j.t.), zwanej dalej ustawą Zarząd Powiatu Przeworskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ww. ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.
1.Zgłoszenia kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej należy nadsyłać w terminie do dnia 24 kwietnia 2017 roku, na adres: Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10 pok. 419- Kancelaria Ogólna lub pocztą elektroniczną na adres: strosta@powiatprzeworsk.pl z dopiskiem: „Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej oceniającej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku. Wzór formularza zgłoszeniowego określa załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
Kandydaci na przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:
  1. musza posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i korzystać z pełni praw publicznych,
  2. nie mogą reprezentować organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych
    w art. 3 ust. 3 ustawy, biorących udział w konkursie,
  3. nie podlegają wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.2016.23- j.t.) nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do pełniej bezstronności.
  4. maja doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych, objętych przedmiotem prac Komisji Konkursowej.
  5. reprezentują organizacje pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy, zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami.
  6. akceptują warunki uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowej na zasadach nieodpłatności,
  7. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922- j.t.).
2. Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 , jeżeli będą:
1) niekompletne,
2) złożone w innej formie niż wskazana w pkt 1,
3) złożone po terminie określonym w pkt 1,
3. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy może wskazać tylko jednego kandydata.
4. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
5. Powołanie składu Komisji Konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert odbędzie się poprzez przygotowanie odpowiedniej uchwały Zarządu Powiatu Przeworskiego, a także imienne zawiadomienie danej osoby, wybranej do składy Komisji.
6. Zadaniem członków Komisji jest:
1) ocena formalna i merytoryczna oraz opiniowanie złożonych ofert w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert,
2) sporządzenia zestawienia dla Zarządu Powiatu Przeworskiego z propozycją wybranej oferty, opracowanie protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej wraz z załącznikami.
7. Dodatkowe informacje są udzielane w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych, pok. 420, tel.: 16648 7009 wew. 123, 133.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2017-04-13
Publikujący Marek Nowak 2017-04-13 12:13
Modyfikacja Marek Nowak 2017-04-13 12:16