Przejdź do treści
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

I. Rodzaj zadania i forma jego realizacji:

 1. Nazwa zadania: Promowanie działań i dokonań utrwalających tożsamość kulturalną powiatu, ochronę dóbr kultury i tradycji polskiej.
 2. Zadanie dotyczy organizacji konkursów o tematyce obywatelskiej dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu przeworskiego. 
II. Zasady przyznawania dotacji.
 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad  określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016.1817-t.j.).
 2. Zarząd Powiatu Przeworskiego przyznaje dotację celową na realizację zadania publicznego poprzez zawarcie umowy, szczegółowo określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.
 3. Realizacja zadania zastąpi w formie wsparcia wraz z dofinansowaniem, które nie może przekroczyć 80 % całkowitych kosztów zadania.
 4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana, wówczas oferent może albo odstąpić od podpisania umowy albo dokonać zmniejszenia zakresu rzeczowego kosztorysu. W tym ostatnim przypadku oferent jest zobowiązany do dostarczenia w terminie 3 dni od ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu:
 1. ) zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania,
 2. ) zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania.
Niezgłoszenie się w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.
 1. Dotacji można udzielić więcej niż jednemu oferentowi w ramach jednego zadania publicznego.
 2. Dotacja z budżetu Powiatu Przeworskiego może być przyznana na pokrycie kosztów, które:
 1. ) są niezbędne do realizacji zadania,
 2. ) zostaną uwzględnione w kosztorysie zadania określonym w ofercie oraz w umowie zawartej z oferentem,
 3. ) spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi,
 4. ) zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania,
 5. ) są poparte stosownymi dokumentami i wykazane w dokumentacji finansowej oferenta.
 1. Nie są natomiast pokrywane wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania oraz wydatki niespełniające zasad gospodarności, celowości, efektywności i legalności (tzw. wydatki niekwalifikowalne), w szczególności:
 1. ) zakup lub dzierżawa gruntów oraz infrastruktury,
 2. ) nakłady inwestycyjne i remonty nieruchomości,
 3. ) wydatki poniesione na przygotowanie wniosku,
 4. ) wydatki z tytułu kar umownych, koszty kar i grzywien, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień wydanych przez sąd,
 5. ) podatek od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia,
 6. ) wydatki nieuwzględnione w ofercie,
 7. ) wydatki powstałe przed lub po dacie obowiązywania umowy,
 1. Wydatki, o których mowa w ust.6, związane z realizacja zadania są kwalifikowalne, o ile:
 1. ) zostały faktycznie poniesione,
 2. ) są udokumentowane- dowodem poniesienia wydatków jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty. W przypadku płatności gotówkowej, wystarczającym dowodem jest faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej ze wskazaniem, że zapłacono gotówką. Dokumenty poświadczające wysokość wkładu niepieniężnego powinny pozwalać na identyfikację sposobu wyliczenia tego wkładu oraz wyraźne wskazanie jego wartości.
 1. Wydatki ponoszone ze środków przyznanej dotacji stanowią koszty kwalifikowane od dnia zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego. 
III. Termin i warunki realizacji zadania.
 1. Zadanie może być realizowane od dnia 8.05.2017r. do dnia 15.12.2017 roku.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami prawa. 
IV.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych realizację zadania.
 1. Na wsparcie realizacji zadania publicznego zaplanowano środki finansowe w wysokości: 3000,00 zł.
 2. W 2016 roku na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Powiat Przeworski przeznaczył kwotę 3000,00 zł.
 3. W 2015 roku na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Powiat Przeworski przeznaczył kwotę 3000,00 zł. 
V. Warunki, termin i miejsce składania ofert.
 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych ora wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300).
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, w Kancelarii Ogólnej- pok. 419, IV p., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 maja 2017 roku, do godziny 15.30, lub drogą pocztową na w/w adres. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu, nie data stempla pocztowego.
 3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
 
OTWARTY KONKURS OFERT
Oferta na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku, na zadanie
pn. „Promowanie działań i dokonań utrwalających tożsamość kulturalną powiatu, ochronę dóbr kultury i tradycji polskiej”.
 1. Uwaga! Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Każda rubryka oferty musi być wypełniona. Jeżeli pytanie nie dotyczy oferenta lub zadania przedstawionego
  w ofercie należy wpisać „nie dotyczy”.
 2. Ofertę oraz załączniki podpisują osoby reprezentujące oferenta, wskazane
  w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze lub ewidencji oraz w statucie lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji podmiotu. Przy podpisach należy umieścić pieczęć oferenta (organizacji).
 1. ) w przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis powinien zawierać pełne imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję w organizacji,
 2. ) w przypadku złożenia kserokopii dokumentów- potwierdzenie za zgodność
  z oryginałem na każdej ze stron,
 3. ) w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia.
 1. Do oferty należy dołączyć statut organizacji.
 2. Oferta złożona po wskazanym terminie, niekompletna i nieprawidłowo wypełniona, nie podpisana i opieczętowana lub podpisana przez nieuprawnione do tego osoby, zawierająca wniosek o przyznanie dotacji na wydatki niekwalifikowalne, nie będzie objęta procedurą konkursową.
 3. Oferta powinna zwierać:
 1. ) precyzyjny opis planowanego działania,
 2. ) informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
 3. ) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 4. ) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację danego zadania,
 5. ) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.
 1. Oferent powinien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 2. Wydział merytoryczny odpowiedzialny za realizację konkursu ma prawo żądać dodatkowych dokumentów.
 
VI. Tryb i termin wyboru ofert.
 
 1. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana odrębną uchwałą Zarządu Powiatu Przeworskiego.
 2. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 3. W przypadku, gdy suma dofinasowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości dofinasowania.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 14  dni od upływu terminu do składania ofert.
 5. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Przeworskiego w drodze uchwały, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Zarząd może udzielić dotacji w kwocie innej niż proponowana przez Komisję.
 6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie:
 1. ) w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Przeworskiego;
 2. ) na stronie internetowej Starostwa;
 3. ) na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 1. Z oferentem, którego oferta została wybrana w konkursie Zarząd Powiatu Przeworskiego zawiera pisemna umowę o wsparcie wykonania zadania publicznego. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Ramowy wzór umowy został określony w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300).
 2. Oferent może odstąpić od zawarcia umowy, przypadku takiego odstąpienia powinien niezwłocznie zawiadomić Zarząd Powiatu Przeworskiego o swojej decyzji.
 3. Oferent zobowiązany jest w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników konkursu, dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty do zawarcia umowy tj.: zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania (jeśli dotyczy), numer rachunku bankowego oraz wyciąg z KRS-u albo innej ewidencji. Nie przedłożenie dokumentów w terminie skutkuje niepodpisaniem umowy i w związku z tym nie otrzymaniem dotacji.
 4. Nie przedstawienie dokumentów, o których mowa w pkt. 9 traktowane jest jako rezygnacja z przyznanej dotacji.
 5. Na każdym etapie realizacji zadania nie jest dopuszczalne wprowadzanie jakichkolwiek zmian bez pisemnego powiadomienia Zarządu Powiatu Przeworskiego.
 
            VII. Kryteria oceny formalnej.
 1. Oferta łącznie powinna spełniać następujące wymogi formalne:
 1. ) została złożona na wymaganym formularzu,
 2. ) jest kompletna, wszystkie pola zostały wypełnione prawidłowo, dokonano odpowiednich skreśleń wszystkich niepotrzebnych sformułowań opatrzonych gwiazdką oraz zostały podane wszystkie żądane informacje,
 3. ) została złożona w terminie określonym  w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,
 4. ) została złożona zgodnie z zakresem konkursu,
 5. ) złożona przez uprawniony podmiot,
 6. ) cele statutowe podmiotu są zbieżne z zadaniami określonymi w ogłoszonym konkursie ofert,
 7. ) została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji,
 8. ) zawiera wymagane załączniki.
 
VIII. Kryteria oceny merytorycznej.
 1. Oferta powinna zawierać poniższe zagadnienia merytoryczne:
 1. ) grupę adresatów zadania (charakterystyka odbiorców, liczba, sposób pozyskania uczestników) -max.10 pkt,
 2. ) opis zakładanych w ofercie celów oraz działań jest ze sobą spójny i logiczny- max 10 pkt,
 3. ) możliwość realizacji zadania przez oferenta (zasoby rzeczowe, kadrowe, doświadczenie w realizacji zadań o zbliżonym charakterze)- max.10 pkt,
 4. ) spójność, przejrzystość kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania i harmonogramu jego realizacji- max 10 pkt,
 5. ) ocena dotychczasowej współpracy podmiotu z samorządem- max.5 pkt.
 
IX. Do oferty mogą być dołączone: rekomendacje, opinie o oferencie lub o przedstawionym projekcie.
X. Postanowienia końcowe.
 1. ) W trakcie wykonywania zadania zleconego jak i po jego realizacji Zarząd Powiatu lub wyznaczeni przez niego pracownicy maja prawo do dokonywania okresowej kontroli wykonania zadania w zakresie zgodności z umową, celowości ponoszonych wydatków, rzetelności i gospodarności.
 2. ) Podmiot wykonujący zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją.
 3. ) Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który została zawarta umowa.

3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych, ul .Jagiellońska 10, pok.420, tel. 16 648 7009 wew. 123,133.

powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2017-04-13
Publikujący Marek Nowak 2017-04-13 11:08
Modyfikacja Marek Nowak 2017-05-09 12:17
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-07-23
data dodania: 2021-07-23
data dodania: 2021-07-23
data dodania: 2021-07-23
Przetargi
Treści
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-16
Newsletter

Valid HTML 4.01 Transitional

Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 20 września 2021r. 09:39:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.