Przejdź do treści
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert

I.  Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego i zlecenie jej w formie powierzenia, prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie przeworskim, w zakresie i na zasadach określonych w ustawie
z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U.2015.1255);
II. Rodzaj i tytuł zadania:
 1. Rodzaj zadania: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa.
 2. Tytuł zadania: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2018 roku.
III.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
 1. Na realizację zadania zamierza się przeznaczyć środki finansowe wysokości:
  60 725,88 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 88/100) rocznie,  pod warunkiem otrzymania dotacji z budżetu państwa.
 2. W 2016 i 2017 roku Powiat Przeworski nie realizował zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej, gdyż w ogłoszonym otwartym konkursie ofert nie została wyłoniona żadna organizacja.
 
IV. Zasady prawne konkursu:
1. Zasady przyznawania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego określają przepisy:
1) ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. 2015.1255); zwanej dalej „ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej”;
2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817 - j.t.); zwanej dalej „ustawa o działalności pożytku publicznego”;
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 -j.t);
4) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowani zadania polegającego  na udzielaniu pomocy prawnej w 2018 r. (Dz. U.2017.1581);
5) rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300);
6) uchwały Nr XXIII/174/17 z dnia 14 września 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
 
V. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
1. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego, w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ww. ustawy.
2. Organizacja pozarządowa, ubiegająca się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, musi spełniać łącznie następujące warunki:
1) posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się
z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
2) przedstawić zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą spełniającą warunki określone w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej;
3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
 1. zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
 2. zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
 1. Nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie powierzonym do prowadzenia organizacji pozarządowej, może udzielać także:
 1. doradca podatkowy- w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 2. osoba, która:
 1. ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
 3.  korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 4. nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 1. Osoby udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej ponoszą odpowiedzialność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Organizacje pozarządowe ponoszą pełną odpowiedzialność za realizację i udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, a w szczególności:
 1. za działania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 2. za dopuszczenie osób nieuprawnionych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
 3. za udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom nieuprawnionym,
 4. za brak ochrony danych osobowych.
 5. za nie rzetelne, nieprofesjonalne i niewyczerpujące udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej,
 6. za niestaranne prowadzenie wymaganej dokumentacji lub jej nieprowadzenie  albo nieprzekazanie Staroście Przeworskiemu.
6. Zgodnie z art. 11 ust. 11 ww. ustawy o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotacje niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
 
VI. Termin i zakres realizacji zadania:
1. Zadanie będzie realizowane od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, w Przeworsku, przy ul. Lwowskiej 16. Nieodpłatna pomoc prawna ma być udzielana
w wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie tj.: w poniedziałki, środy i piątki
w godzinach od 13:00 do 17:00 oraz we wtorki i czwartki w godzinach od 9:00 do 13:00.
2. Zakres świadczeń określono w art. 3 ust. 1, art. 7 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.
3. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobom fizycznym wskazanym w art. 4 ust.1  ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.
4. Wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert podmiot zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
1) odbierania oświadczeń od osób uprawnionych, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4 ww. ustawy.
2) dokumentowania w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej każdego przypadku udzielenia niniejszej pomocy;
3) przekazywania kart nieodpłatnej pomocy prawnej oraz oświadczeń, Staroście Przeworskiemu  do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego w sposób zgodny
z art. 7 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej;
4) złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300), w terminach określonych w umowie.
5. Starosta może dokonywać kontroli realizacji umowy przez organizację pozarządową na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego polegającej na:
 1. kontroli i oceny wykonania zadania i postanowień umowy dokonują upoważnieni według właściwości pracownicy Starostwa Powiatowego w siedzibie Zleceniobiorcy jak i w miejscu realizacji zadania;
 2. kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być również przeprowadzone
  w siedzibie Zleceniodawcy;
 3. kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu;
 4. w trakcie czynności kontrolnych sprawdzane są w szczególności:
  1. stopień realizacji zadania,
  2. efektywność i rzetelność oraz jakość realizacji zadania,
  3. prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
  4. prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem. 
VII. Warunki uczestnictwa w konkursie i przyznania dotacji:
 
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300).
2. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.
3. Finansowanie nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadania.
4. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postepowania administracyjnego. Od podjętych decyzji związanych
z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
5. Informacje o ofertach niespełniających wymogów formalnych jak również o odrzuceniu oferty lub udzieleniu dotacji na realizację zadania zostaną zamieszczone w formie wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na stronie internetowej: www.powiatprzeworsk.pl;
6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Ostateczny termin przekazania dotacji oraz jej wysokość zależą od wpływu środków finansowych przekazanych przez Wojewodę Podkarpackiego na ten cel.
8. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do:
1) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków;
2) comiesięcznego przedkładania raportów dokumentujących działania faktycznie podjęte przy realizacji zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.
9. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności –określonej w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300).
10. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
11. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
12. Dotacja na realizację zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest przeznaczona wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów z osobami, o których mowa w art. 6 oraz art. 11 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz na pokrycie kosztów zakupu niezbędnych materiałów biurowych (np. artykułów piśmienniczych itp.).
 
VIII. Terminy i warunki składania ofert:
1.  Termin składania ofert upływa w dniu 17.11.2017 roku.
2. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku,  ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, pok.419, w godzinach urzędowania, od 7:30 do godz. 15.30,  przesyłką listową bądź kurierem. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Ogólnej Starostwa.
3. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „ Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2018 roku. ” Na kopercie należy wpisać także nazwę oraz adres organizacji składającej ofertę.
4. Egzemplarz oferty należy złożyć w formie oryginału, opatrzony podpisami  osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentowania oferenta, wymagane załączniki muszą być dołączone do oferty w formie papierowej, a kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem. 5. W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się dwa rodzaje potwierdzenia
„za zgodność z oryginałem” przez jedną z osób upoważnionych (czytelny podpis lub parafka z imienną pieczątką):
1) potwierdzenie na każdej stronie;
2) na pierwszej stronie dokumentu zawarcia klauzuli „ za zgodność z oryginałem od strony
1 do strony x”.
6. Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.
7. Oferty przesłane faksem, bądź złożone drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.
8. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
1)    aktualny odpis z rejestru lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących o ile nie jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji  niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;
2) aktualny statutu organizacji;
3)  zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, na okres co najmniej od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., ustalające zakres pracy
w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie;
4) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje  osób przewidzianych do realizacji  przedmiotowego zadania, z którymi podpisano umowę lub promesę jej zawarcia;
5)    pisemne zobowiązania oferenta do:
 1. zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 2.  zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
6) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
7) oświadczenie oferenta, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w  art. 11 ust. 11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia;
8) w przypadku osób, o których mowa  w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, przewidzianych do realizacji przedmiotowego zadania:
a)  oświadczenie własne tych osób, że korzystają z pełni praw publicznych  oraz mają pełną zdolność do czynności prawnych  oraz, że nie były karane za umyślne  przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
b) dokumenty potwierdzające co najmniej trzyletnie doświadczenie  w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.
9. Kompletną ofertę należy złożyć w teczce (skoroszycie) umożliwiającej dopięcie jej do segregatora z wykluczeniem sposobu trwałego spinania dokumentów- bindowania, zszywania itp.).
10. Dwie lub więcej organizacji działających wspólnie może złożyć ofertę wspólną. W przypadku oferty wspólnej każda z organizacji powinna dostarczyć wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust.8 pkt 1-8.
IX. Terminy, kryteria i tryb stosowane przy wyborze ofert:
1. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Przeworskiego w formie uchwały, biorąc pod uwagę opinię Komisji Konkursowej. Uchwała będzie podstawą do zawarcia  z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie  pisemnej umowy, o której mowa w art. 11 ust. 7 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, szczegółowo określającej warunki i termin realizacji zadania oraz sposób rozliczenia przyznanej dotacji.
2. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do 30 listopada 2017.
3. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa  oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przeworsku.
4. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.
5. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
1) złożenie przez podmioty nieuprawnione;
2) złożenie na innym wzorze oferty niż określony w niniejszym ogłoszeniu;
3) złożone oferty po terminie;
4) złożenie oferty niezgodnie z zakresem konkursu- nie wpisuje się w rodzaj i okres realizacji zadania;
5)  złożenie oferty podpisanej przez osoby nieupoważnione;
6) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
7) w przypadku, gdy wnioskowana w ofercie kwota finasowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania.
5. Rozpatrywane przez komisję będą wyłącznie oferty kompletne, zawierające wszystkie wymagane w niniejszym Ogłoszeniu załączniki i złożone przez uprawnione organizacje pozarządowe, a także oferty prawidłowo podpisane.
6. Do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie powołuje się uchwałą Zarządu Powiatu Przeworskiego  Komisje Konkursową. Szczegółowe zasady jej działania zostaną określone w regulaminie pracy Komisji.
7. Złożone oferty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej przeprowadzonej na podstawie karty oceny formalnej (załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia) i karty oceny merytorycznej (załącznik nr 5).
8. Z uwagi na zakres zadania oraz sposób jego finansowania przyjęto następujące kryteria oceny:
1) kryteria oceny formalnej:
a) czy oferta złożona została przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie?
b) czy oferta została złożona zgodnie z zakresem konkursu?
c) czy  oferta została złożona w terminie określonym  w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert?
d)czy  oferta została złożona na obowiązującym wzorze oferty?
e) czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji?
f) czy formularz oferty został prawidłowo wypełniony?
g) czy oferta posiada wymagane załączniki, wskazane Rozdziale VIII ust.8 pkt 1-8?
2) kryteria oceny merytorycznej max. 15,5 pkt:
a) Kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne- max. 5 pkt:
 • świadczenie zadania wyłącznie przez adwokata lub radcę prawnego-5 pkt;
 • świadczenie zadania przez adwokata, radcę prawnego oraz doradcę podatkowego lub osobę spełniającą warunki określone w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy- 3 pkt;
 • świadczenie zadania przez doradcę podatkowego lub osobę spełniającą warunki określone w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy- 1 pkt;
b) proponowane własne działania promocyjne realizacji zadania publicznego- 0-2 pkt;
c) proponowane własne działania związane z organizacją przyjęć interesantów- 0-1 pkt;
d) planowany wkład własny finansowy w realizację zadania 0-1 pkt;
e) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji max. 3,5 pkt:
 • wkład rzeczowy, w tym ( drukarka, laptop z oprogramowaniem, materiały biurowe 0-0,5 pkt oraz baza aktów prawnych 0-1 pkt);
 • wkład osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i praca społeczna 0-1 pkt;
f) realizacja zadań publicznych zleconych oferentowi w latach poprzednich- doświadczenie max. 3 pkt:
 • doświadczenie organizacji w wykonywaniu zadań związanych z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnej oraz edukacji prawnej ( 2 lata-1 pkt, 3-5 lat- 2 pkt, powyżej 5 lat- 3 pkt).
9. Efektem przeprowadzonych ww. czynności będzie lista rankingowa, która wraz z opinią Komisji zostanie przedłożona Zarządowi Powiatu Przeworskiego.
10. Zarząd Powiatu dokona wyboru jednej oferty, która otrzyma dofinansowanie w wysokości, o której mowa w Rozdziale III niniejszego ogłoszenia. Uchwała Zarządu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
11. Zarząd Powiatu może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia- w ustalonym terminie-dodatkowych informacji, wyjaśnień i dokumentów.
12. Nazwa organizacji pozarządowej, która otrzyma dofinansowanie zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Przeworsku.
13. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest dostarczyć kserokopie umowy  z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, w przypadku gdy do oferty załączona została promesa jej zawarcia wraz z oryginałem celem dokonania jej uwierzytelnienia.
14. Zarząd Powiatu Przeworskiego, w przypadku nie zawarcia przez oferenta umów, o których mowa w art. 11 ust. 6 pkt 2 tj. umów z osobami wskazanymi do realizacji przedmiotowego zadania, nie podpisze umowy z oferentem wyłonionym w konkursie albo rozwiąże ją za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
15. Równocześnie Zarząd Powiatu Przeworskiego, w przypadku gdy nie zostaną spełnione pozostałe warunki wskazane w art. 11 ust. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy może rozwiązać umowę za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
16. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentom.
17. W przypadku zmiany ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu.
 
X. Postanowienia końcowe:
 
1. Zarząd Powiatu może unieważnić otwarty konkurs ofert, w przypadku nie złożenia żadnej oferty lub gdy wszystkie oferty nie będą spełniały wymogów zawartych w ogłoszeniu.
2. Informacja o unieważnieniu konkursu ofert upubliczniona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Przeworsku jak również na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Przeworsku.
3. Zarząd Powiatu Przeworskiego może odmówić przyznania dotacji organizacji pozarządowej wyłonionej w konkursie, jeżeli zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności, podważające jej wiarygodność merytoryczną lub finansową jako Oferenta.
4. Szczegółowe informacje nt. konkursu ofert można uzyskać w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych, w pok. 420, 422 w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jagiellońskiej 10 lub pod nr telefonu: 16 648 70 09 wew.123,133.
 
powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2017-10-27
Publikujący Marek Nowak 2017-10-27 15:15
Modyfikacja Marek Nowak 2017-10-27 15:42
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-09-07
data dodania: 2021-07-23
data dodania: 2021-07-23
data dodania: 2021-07-23
data dodania: 2021-07-23
Przetargi
Treści
data dodania: 2021-09-20
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-17
Newsletter

Valid HTML 4.01 Transitional

Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 20 września 2021r. 11:17:38
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.