XML

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw

I. Rodzaj zadania i forma jego realizacji:
 1. Nazwa zadania: Popularyzacja i upowszechnianie różnych dziedzin sportu, m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw.
 2. Zadanie dotyczy realizacji na terenie powiatu przeworskiego imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
 
II. Zasady przyznawania dotacji.
 
 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad  określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. 2018 poz. 450 z późn.zm.).
 2. Zarząd Powiatu Przeworskiego przyznaje dotację celową na realizację ofert wyłonionych w otwartym konkursie ofert poprzez zawarcie umowy, szczegółowo określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.
 3. Realizacja zadania nastąpi w formie wsparcia wraz z dofinansowaniem, które nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania.
 4. Udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł winien wynosić min. 10 % całkowitego kosztu zadania.
 5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana, wówczas oferent może albo odstąpić od podpisania umowy albo dokonać zmniejszenia zakresu rzeczowego kosztorysu. W tym ostatnim przypadku oferent jest zobowiązany do dostarczenia w terminie 3 dni od ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu:
 1. zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania,
 2. zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania.
Niezgłoszenie się w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją oferenta
z przyznanej dotacji.
 1. Dotacji można udzielić więcej niż jednemu oferentowi w ramach jednego zadania publicznego.
 2. Dotacja z budżetu Powiatu Przeworskiego może być przyznana na pokrycie kosztów, które:
 1. są niezbędne do realizacji zadania,
 2. zostaną uwzględnione w kosztorysie zadania określonym w ofercie oraz w umowie zawartej z oferentem,
 3. spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi,
 4. zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania,
 5. są poparte stosownymi dokumentami i wykazane w dokumentacji finansowej oferenta.
 
 1. Nie są natomiast pokrywane wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania oraz wydatki niespełniające zasad gospodarności, celowości, efektywności i legalności (tzw. wydatki niekwalifikowalne) w szczególności:
 1. zakup lub dzierżawa gruntów oraz infrastruktury,
 2. nakłady inwestycyjne i remonty nieruchomości,
 3. wydatki poniesione na przygotowanie wniosku,
 4. wydatki z tytułu kar umownych, koszty kar i grzywien, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień wydanych przez sąd,
 5. podatek od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia,
 6. wydatki nieuwzględnione w ofercie,
 7. wydatki powstałe przed lub po dacie obowiązywania umowy.
 
 1. Wydatki, o których mowa w ust.7, związane z realizacja zadania są kwalifikowalne, o ile:
 1. zostały faktycznie poniesione,
 2. są udokumentowane - dowodem poniesienia wydatków jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty. W przypadku płatności gotówkowej, wystarczającym dowodem jest faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej ze wskazaniem, że zapłacono gotówką. Dokumenty poświadczające wysokość wkładu niepieniężnego powinny pozwalać na identyfikację sposobu wyliczenia tego wkładu oraz wyraźne wskazanie jego wartości.
 
 1. Wydatki ponoszone ze środków przyznanej dotacji stanowią koszty kwalifikowane od dnia zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 2. Wydatki na zadanie publiczne mogą być ponoszone przed dniem zawarcia umowy wyłącznie ze środków finansowych własnych Oferenta.
 
III. Termin i warunki realizacji zadania.
 
 1. Zadanie może być realizowane ze środków pochodzących z dotacji od dnia 01.03.2019 roku do dnia 15.12.2019 roku.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
 
IV.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych realizację zadania.
 1. Na wsparcie realizacji zadania publicznego zaplanowano środki finansowe
  w wysokości: 5 000,00 zł.
 2. W 2017 roku na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Powiat Przeworski przeznaczył kwotę 5 000,00 zł.
 3. W 2018 roku na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Powiat Przeworski przeznaczył kwotę 5 000,00 zł.
 
V. Warunki, termin i miejsce składania ofert. 
 
 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057).
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
 
OTWARTY KONKURS OFERT
 
Oferta na realizację zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw.
 
 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, w Kancelarii Ogólnej - pok. 419, IV p., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2019 roku, do godziny 15.30 lub drogą pocztową na w/w adres. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu.
 2. Oferta złożona po wskazanym terminie, niekompletna i nieprawidłowo wypełniona, nie podpisana i opieczętowana lub podpisana przez nieuprawnione do tego osoby, zawierająca wniosek o przyznanie dotacji na wydatki niekwalifikowalne, nie będzie objęta procedurą konkursową.
 3. Uwaga! Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Każda rubryka oferty musi być wypełniona. Jeżeli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zadania przedstawionego w ofercie należy wpisać „nie dotyczy”. Nie można zmieniać kolejności rubryk. Ofertę podpisują osoby reprezentujące oferenta, przy podpisach należy umieścić pieczęć oferenta (Organizacji).
 4. Oferent powinien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 5. Wydział merytoryczny odpowiedzialny za realizację konkursu ma prawo żądać dodatkowych dokumentów.
VI. Tryb i termin wyboru ofert.
 1. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana odrębną uchwałą Zarządu Powiatu Przeworskiego.
 2. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 3. W przypadku, gdy suma dofinasowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości dofinasowania.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 10  dni od upływu terminu do składania ofert.
 5. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Przeworskiego w drodze uchwały, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Zarząd może udzielić dotacji w kwocie innej niż proponowana przez Komisję.
 6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości:
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Przeworskiego;
 2. na stronie internetowej Starostwa;
 3. na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 
VII. Kryteria oceny formalnej.
 1. Oferta łącznie powinna spełniać następujące wymogi formalne:
 1. oferta została złożona przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert,
 2. została złożona na wymaganym formularzu,
 3. jest kompletna, wszystkie pola zostały wypełnione prawidłowo, dokonano odpowiednich skreśleń wszystkich niepotrzebnych sformułowań opatrzonych gwiazdką oraz zostały podane wszystkie żądane informacje,
 4. została złożona w terminie określonym  w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,
 5. została złożona zgodnie z zakresem konkursu,
 6. cele statutowe są zbieżne z zadaniami określonymi w ogłoszonym konkursie ofert,
 7. została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji.
 
VIII. Kryteria oceny merytorycznej.
 1. Kryteria oceny merytorycznej:
 1. grupa adresatów zadania (charakterystyka odbiorców) – ocena 0 - 10 pkt.,
 2. możliwość realizacji zadania przez oferenta (zasoby rzeczowe - ocena 0 - 5 pkt., zasoby kadrowe - ocena 0 - 5pkt) – ocena za kryterium 0 – 10 pkt.,
 3. ocena dotychczasowej współpracy podmiotu z samorządem - (brak współpracy - 0 pkt., współpraca z samorządem od 1-2 lat - 2 pkt., współpraca z samorządem powyżej 3 lat - 5 pkt.) – ocena za kryterium 0 – 5 pkt.
 4. planowany wkład finansowy w realizacje zadania -  (wkład finansowy min.10 % całkowitych kosztów zadania - ocena 1 pkt., wkład finansowy min. 25 % całkowitych kosztów zadania - 2 pkt., wkład finansowy min. 50 % całkowitych kosztów zadania - 3 pkt.)  – ocena za kryterium 0 – 3 pkt.
IX. Do oferty mogą być dołączone: rekomendacje, opinie o oferencie lub o przedstawionym projekcie.
X. Postanowienia końcowe.
 1. W przypadku przyznania dotacji oferent zobowiązany jest w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu, dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty do zawarcia umowy tj.: zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania, numer rachunku bankowego oraz wyciąg z KRS-u. Nieprzedłożenie dokumentów w terminie skutkuje niepodpisaniem umowy i w związku z tym nie udzieleniem dotacji.
 2. Dodatkowe informacji można uzyskać w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych, ul. Jagiellońska 10, pok. 420, tel. 16 648 70 09 wew. 123.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-01-30
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2019-01-30 08:28
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2019-02-12 14:17