XML

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2020 roku

 
 1. Rodzaj zadania
 1. Przedmiotem konkursu ofert jest zlecenie wykonania zadania publicznego w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji w zakresie prowadzenia dwóch punktów, w których w pierwszym wariancie będzie prowadzona nieodpłatna pomoc prawna a w drugim wariancie będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie wraz z powierzeniem zadania z zakresu edukacji prawnej.
 2. W przypadku nieodpłatnej mediacji zakłada się, że będzie ona prowadzona w zależności od bieżącego zapotrzebowania czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb. Nieodpłatna mediacja może być przeprowadzona w razie potrzeby w każdej z lokalizacji punktu. Jednakże organizacja może określić wybrane dyżury w danym punkcie jako poświęcone jedynie nieodpłatnej mediacji (art. 8 ust.13 ustawy).
 1.  Cel konkursu.
Stworzenie sieci punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie przeworskim w 2020 roku.
 1. Podmioty uprawnione do złożenia oferty.
 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 - t.j. z późn.zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub art. 4 ust.1 pkt 22a.
 2. O powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna, może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, która została wpisana  na listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa podkarpackiego, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2019.294 - t.j.) i spełnia warunki w zakresie prowadzenia nieodpłatnej mediacji wynikające z art. 11 d ust. 4 ww. ustawy,
 3. W ramach prowadzenia punktu niepłatnej pomocy prawnej organizacja pozarządowa zobowiązana jest do udzielenia pomocy prawnej obejmującej:
 1. poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub,
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w ppkt  1) i 2) z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub,
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sadowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 1. O powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, która została wpisana na listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa podkarpackiego, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2019.294 - t.j.).
 1. Poradnictwa obywatelskiego udziela osoba, która posiada wyższe wykształcenie,
 2. ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, zwane dalej szkoleniem”, albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego,
 3. korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 4. nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osoba uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatna mediacje.
 1. O powierzenie prowadzenia w 2020 roku punktu nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
 2. W przypadku zaprzestania spełniania przez oferenta warunku, w którym mowa w art. 11d ust. 2 pkt 2 lub ust. 3 pkt 2, lub ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2019.294 - t.j.) Starosta nie zawiera umowy z oferentem albo rozwiązuje ją ze skutkiem natychmiastowym.
 3. W przypadku zaprzestania spełniania przez oferenta warunku, o którym mowa w art. 11d ust. 3 pkt 2 lub ust. 3 pkt 3, lub ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2019.294 - t.j.) Starosta nie zawiera umowy z oferentem albo rozwiązuje ją za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
 1. Miejsce Realizacji zadania.
1.Miejsce realizacji zadania zgodnie z zarządzeniem nr 57/2019 Starosty Przeworskiego z dnia 21 października 2019 roku w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Przeworskim.
1) w Przeworsku (nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zapewnia organizacja   
    pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego wyłoniona w otwartym konkursie ofert), usytuowany:
          - w lokalu powiatowym w Przeworsku, ul. Lwowska 16,
    - w siedzibie Zespołu Szkół w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 6,
    - w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza, Tryńcza 127,
 
2)  w Sieniawie (nieodpłatną pomoc prawną zapewnia organizacja pozarządowa
    prowadząca działalność pożytku publicznego wyłoniona w otwartym konkursie ofert), usytuowany:
    - w siedzibie Urzędu Gminy Adamówka, Adamówka 97,
    - w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza, Tryńcza 127,
    - w lokalu powiatowym w Przeworsku, ul. Lwowska 16,
    - w siedzibie Zespołu Szkół w Sieniawie,  ul. Rynek 4,
 
2. Harmonogram wskazujący dni i godziny w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna  oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie określa poniższy schemat:
1) w Przeworsku
     a) w lokalu powiatowym w Przeworsku, ul. Lwowska 16:
  -  w poniedziałki  w godzinach od 13:00 do 17:00
        - we wtorki w godzinach od 13:00 do 17:00
     b) w siedzibie Zespołu Szkół w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 6,
        - w środy w godzinach od 09:00 do 13:00
     c) w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza, Tryńcza 127,
        -  w czwartki w godzinach od 9:00 do 13:00
     d) w lokalu powiatowym w Przeworsku, ul. Lwowska 16:
        - w piątki w godzinach od 13:00 do 17:00
 
2) w  Sieniawie
     a) w siedzibie Urzędu Gminy Adamówka
        -  w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 13:00
     b) w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza:
         - we wtorki w godzinach od 9:00 do 13:00
     c) w lokalu powiatowym w Przeworsku, ul. Lwowska 16
        - w środy godzinach od 9:00 do 13:00
        - w czwartki w godzinach od 9:00 do 13:00
     d) w  siedzibie Zespołu Szkół w Sieniawie:
         -  w piątki w godzinach od 13:00 do 17:00
 
   V.  Termin realizacji zadania.
 Okres realizacji zadania: od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
 
VI. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
 1. Na realizację zadania w 2020 r. zamierza się przeznaczyć środki finansowe w odniesieniu do jednego punktu wysokości: 60 060,00 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100) na każdy punkt oraz 2970,00 zł na zadanie z zakresu edukacji prawnej.            
 2. W 2019 Powiat Przeworski na realizacje zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej przeznaczył kwotę w wysokości 60 060,00 zł.
 
VII. Zasady przyznawania dotacji
1. Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego określają przepisy:
 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie        (Dz. U.2019, poz.688-t.j. z późn.zm.),
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869- t.j.             późn.zm.)
 3. ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2019.294-t.j.),
 4. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r. (Dz.U. 2019.1930).
 
2. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy                   o wykonanie zadania publicznego, w terminach w niej określony
 
VIII. Warunki realizacji zadania.
 1. Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 2015.90- t.j. z późn.zm.), zgodnie z harmonogramem zawartym w rozdziale IV.
 2. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze powiatu przeworskiego, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na terenie powiatu. Wydłużenie na czas trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
 3. Osobom ze znaczna niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U 2017.1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powyższej sytuacji nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizacje zadania w danym roku.
 4. Sposób oraz warunki realizacji zadania określi umowa sporządzona z powiatem przeworskim zawierająca w szczególności zapisy, o których mowa w art. 6 ust 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2019.294- t.j.)
 5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według aktualnego wzoru obowiązującego na dzień składania sprawozdania
 6. W ramach umów organizacjom pozarządowym powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z  problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt. Edukacja prawna może być prowadzona w różnych formach np.: informatorów i poradników, otwartych wykładów i warsztatów, rozpowszechniania informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 7. Oferent w ofercie winien wskazać osoby mające prowadzić nieodpłatna mediację oraz załączyć do oferty stosowne umowy. Osoby wskazane  przez Oferenta musza być wpisane na listę stałych mediatorów prowadzona przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2019.52- t.j. z późn.zm.) lub wpisane na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks postepowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego.
 8. Oferent w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom, mającym trudność w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.
 9. Oferent zobowiązany jest do wskazania w ofercie wykazu osób, które będą wskazane do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach zlokalizowanych na terenie powiatu przeworskiego a także do wskazania wykazu mediatorów.
 10. Oferent zobowiązany jest do wskazania w ofercie wykazu osób, z którymi zawarł porozumienia o wolontariacie w przypadku gdy deklaruje w ramach oferty dodatkowe świadczenia wolontariuszy, o których mowa w art. 11 ust. 6b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 11. Zadanie z zakresu edukacji prawnej realizowane jest w ramach umów na prowadzenie punktów z organizacjami pozarządowymi, a finansowanie z 3 procent kwoty ogólnej dotacji.
 12. Zleceniobiorca zapewnia właściwe oznakowanie lokalu na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz informację o osobach i zakresie udzielanej pomocy lub porad od 1 stycznia 2020 roku.
XI. Termin oraz sposób składania ofert:
 
1. Oferty w zamkniętych kopertach sporządzone wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057) należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku,  ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, pok.419, w godzinach urzędowania, od 7:30 do godz. 15.30, osobiście,  przesyłką listową bądź kurierem. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Ogólnej Starostwa. Termin składania ofert upływa w dniu 13 listopada 2019 roku o godz. 15.00.
 
2.Oferent zobowiązany jest do precyzyjnego określenia jakiego zadania dotyczy oferta. Nazwę zadania winien wpisać na kopercie. Przewiduje się możliwość złożenia przez tego samego Oferenta oferty na prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 
3. Na kopercie należy wpisać także nazwę oraz adres organizacji składającej ofertę.
 
4. Egzemplarze ofert należy złożyć w formie oryginału, opatrzone podpisami osoby/osób  upoważnionych do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.
 
5. Załączniki dołączone do ofert powinny być oryginałem dokumentu lub kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.
 
6. Załączniki dla swojej ważności muszą być opatrzone podpisem uprawnionej statutowo bądź upoważnionej w tym celu osoby (w przypadku braku pieczęci imiennej wymagane jest złożenie czytelnego podpisu).
 
7. Oferty przesłane faksem, bądź złożone drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.
 
8. Oferenci winni przedstawić oferty zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, oferenci odpowiadają za rzetelność, poprawność i kompletność ofert oraz zawartych w nich informacji.
 
9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgodność zadań i działań zawartych w celach statutowych oferenta z obszarem, na który została złożona oferta.
 
10. Oferent przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie, której zawarcie w formie pisemnej jest warunkiem przekazania dotacji. W umowie zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.
11. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
12. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.
13. Oferent jako załącznik do oferty przedstawi oświadczenie, w którym wskaże możliwość  obsługi większej ilości punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w sytuacji dysponowania nimi przez Zarząd Powiatu Przeworskiego. W przypadku kiedy żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 
14. W ramach kosztów projektu sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu jego realizacji. Koszty wynagrodzeń osób świadczących nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie nie mogą stanowić mniej niż 85 % wysokości otrzymanej dotacji. 
 1. W ramach kosztów projektu pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane.
Koszty kwalifikowane to: niezbędne, zaplanowane w budżecie oraz celowe wydatki poniesione przez podmiot w trakcie realizacji zadania, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami księgowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.) Są nimi:
 1. koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania, uwzględnione w kosztorysie (budżecie) zadania i umieszczone w ofercie;
 2. koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym w tym obsługą finansową i prawną zadania;
 3. koszty wkładu osobowego rozumianego jako nieodpłatna praca wolontariuszy lub członków danego podmiotu;
 4. inne koszty, w tym koszty wyposażenia, publikacji i promocji.
 1. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową gdy dana pozycja kosztorysu nie zmieniła się o więcej niż 15%.
15. Prowadzenie punktów jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, w przypadku gdy wnioskowana w ofercie kwota finansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
 
16. Do ofert w części należy załączyć:
 1. aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
 2. Aktualna kopia statut organizacji.
 3. Potwierdzenie wpisu na listę wojewody o której mowa w art. 11d ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2019.294- t.j.) - aktualny wydruk listy prowadzonej przez wojewodę na dzień składania oferty.
 4. Dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości (Organizacja winna dysponować opracowanymi przez nią i stosowanymi standardami obsługi i posiadać wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonego odpowiednio nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 5. Umowy zawarte z adwokatem, radcą prawnym, doradca podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2019.294-t.j.), lub w przypadku ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego umowy z osobami, o których mowa w art. 11 ust. 3a w/w ustawy.
 6. umowy zawarte z mediatorami- kserokopie tych umów potwierdzających świadczenie mediacji w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020 r.. Wykaz w/w osób. Osoby wskazane przez Oferenta muszą być wpisane na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2019.52- t.j. z późn.zm) lub wpisane na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego.
 7. Zaświadczenia, o których mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej(Dz.U. 2019.294- t.j.) albo zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia z oceną pozytywną, o którym mowa w art. 11a ust. 1 oraz/lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ww. ustawy.
 8. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 13.
XII. Tryb  i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
 
1. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Przeworskiego w formie uchwały, biorąc pod uwagę opinię Komisji Konkursowej.
2. Uchwała będzie podstawą do zawarcia z podmiotem - którego oferta zostanie wybrana - umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Niepodpisanie umowy przez wybranego w drodze konkursu oferenta umowy do dnia 10 grudnia 2019 r. jest równoznaczne z rezygnacją z realizacji zadania.
3. Do uchwały Zarządu Powiatu Przeworskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
 
4. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do 30 listopada 2019.

5. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia ofert, które zostały złożone w stanie niekompletnym.
 
6. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
 1. złożenie przez podmioty nieuprawnione;
 2. złożenie na innym wzorze oferty niż określony w niniejszym ogłoszeniu;
 3. złożenie oferty po terminie;
 4. złożenie oferty niezgodnie z zakresem konkursu - nie wpisuje się w rodzaj i okres realizacji zadania;
 5. złożenie oferty podpisanej przez osoby nieupoważnione;
 6. dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
 7. w przypadku, gdy wnioskowana w ofercie kwota finansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania.
 8. Formularz oferty został nieprawidłowo wypełniony,
 9. Oferta nie posiada wymaganych załączników wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.
7. Rozpatrywane przez komisję będą wyłącznie oferty kompletne, zawierające wszystkie wymagane w niniejszym Ogłoszeniu załączniki i złożone przez uprawnione organizacje pozarządowe, a także oferty prawidłowo podpisane.
 
8. Informacje o ofertach niespełniających wymogów formalnych jak również o odrzuceniu oferty lub udzieleniu dotacji na realizację zadania zostaną zamieszczone w formie wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na stronie internetowej: www.powiatprzeworsk.pl;
 
9. Do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie powołuje się uchwałą Zarządu Powiatu Przeworskiego Komisję Konkursową. Szczegółowe zasady jej działania zostaną określone w regulaminie pracy Komisji.
 
10. Z uwagi na zakres zadania oraz sposób jego finansowania przyjęto następujące kryteria oceny:
 
1) kryteria oceny formalnej:
 1. Czy oferta złożona została przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie;
 2. Czy  oferta została złożona na obowiązującym wzorze oferty;
 3. Czy  oferta została złożona w terminie określonym  w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert;
 4. Czy oferta została złożona zgodnie z zakresem konkursu;
 5. Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji;
 6. Czy oferta dotyczy zadania, które jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę;
 7. Czy wnioskowana w ofercie kwota finansowania nie przekracza wysokości środków przeznaczonych na powierzenie zadania;
 8. Czy formularz oferty został prawidłowo wypełniony;
 9. Czy oferta posiada wymagane załączniki, wskazane w niniejszym Ogłoszeniu odpowiadające zadaniu, o które ubiega się Oferent;
2) Kryteria merytoryczne brane pod uwagę przy wyborze ofert:
 
Kryteria oceny merytorycznej Skala punktacji
Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta: 0 - 10 pkt
- merytoryczna (stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania, precyzyjny opis planowanego działania i jego rezultatów)  
0 - 5 pkt
- organizacyjna (posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego)  
0 - 5 pkt
Proponowana, jakość zadania, kwalifikacje osób przy udziale, których organizacja będzie realizowała zadanie:  
0 - 9 pkt
- świadczenie zadania przez adwokata lub radcę prawnego, bądź doradcę o którym mowa w art.11 ust. 3a  
5 pkt
-świadczenie zadania przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub osobę spełniającą warunki określone w art.11 ust. 3 pkt 2  
3 pkt
- świadczenie zadania przez doradcę podatkowego lub osobę spełniającą warunki określone w art.11 ust. 3 pkt 2  
1 pkt
Realizacja Nieodpłatnej Mediacji
 
0-5 pkt
- ilość osób mających uprawnienia do przeprowadzenia mediacji, z którymi podpisano umowy na prowadzenie mediacji w punktach, 0-2 pkt
- organizacja mediacji w punktach, w tym zapewnienie jej przeprowadzenia w prowadzonych punktach npp oraz npo 0-3 pkt
Proponowane własne rozwiązania wspomagające realizację zadania 0-9 pkt
- proponowane dodatkowe działania promocyjne realizacji zadania publicznego 0 - 3 pkt
- proponowane działania związane z prowadzeniem edukacji prawnej 0-3 pkt
- proponowane dodatkowe działania związane z realizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 205 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej np. organizacja, udostępnienie i obsługiwanie systemu zgłoszeń telefonicznych dla punktów npp oraz npo w powiecie itp.  
0-3 pkt
Planowany wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków  
0-6 pkt
-  wkład rzeczowy 0-3 pkt
- świadczenia wolontariuszy i praca społeczna 0-3 pkt
Realizacja zadań publicznych zleconych organizacji pozarządowej w latach poprzednich – doświadczenie organizacji: 0 - 10 pkt
- liczba wykonywanych zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnej w ostatnich 2 latach, koszt projektów, opinie i rekomendacje instytucji i podmiotów udzielających dotacji na zrealizowane projekty  
0-5 pkt
- liczba wykonywanych zadań związanych z prowadzeniem edukacji prawnej 0-5 pkt
Maksymalna liczba punktów: 49 pkt
 
 11. Efektem przeprowadzonych ww. czynności będzie lista rankingowa, która wraz z opinią Komisji zostanie przedłożona Zarządowi Powiatu Przeworskiego.
 
12. Zarząd Powiatu dokona wyboru, które otrzymają dofinansowanie w wysokości, o której mowa w niniejszym ogłoszeniu. Uchwała Zarządu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 
13. Zarząd Powiatu może uzależnić rozpatrzenie ofert od złożenia - w ustalonym terminie -dodatkowych informacji, wyjaśnień i dokumentów.
 
14. Nazwy organizacji pozarządowych, które otrzymają dofinansowanie zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Przeworsku.
 
15 Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentom.
  
XIII. Postanowienia końcowe:
 
1. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do:
 1. prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków;
2.Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
 
 1. Zarząd Powiatu Przeworskiego może odmówić przyznania dotacji organizacji pozarządowej wyłonionej w konkursie, jeżeli zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności, podważające jej wiarygodność merytoryczną lub finansową jako Oferenta.
 2. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu, konkurs zostanie unieważniony,
 3. W przypadku gdyby w otwartym konkursie ofert nie wpłynęła żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacji pozarządowej powierza się prowadzenie wszystkich punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.
 4. Szczegółowe informacje nt. konkursu ofert można uzyskać w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych, w pok. 420, w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jagiellońskiej 10 lub pod nr telefonu: 16 648 70 09 wew.123.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Administratorem danych osobowych, zawartych w przesłanych ofertach jest Starosta Przeworski. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,  świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2020 roku. http://www.powiatprzeworsk.pl/aktualnosci/klauzula-informacyjna/
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłRafał Anklewicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych2019-10-22
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2019-10-22 15:56
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2019-10-22 21:15