Przejdź do treści
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw

 
 1. Rodzaj zadania
Przedmiotem konkursu ofert jest zlecenie wykonania zadania publicznego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w zakresie przeprowadzenia różnych imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie powiatu przeworskiego
 1. Cel konkursu
Popularyzacja i upowszechnienie różnych dziedzin sportu poprzez organizowanie turniejów, zawodów oraz mistrzostw wśród dzieci i młodzieży na terenie powiatu przeworskiego.
 1. Podmioty uprawnione do złożenia oferty.
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (t.j. Dz.U.2019r., poz.688- z późn.zm.), które prowadzą działalność statutową odpowiadającą zadaniom konkursu.
 
 
II. Zasady przyznawania dotacji.
 
 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad  określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019r., poz.688- z  późn.zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 869- z późn.zm.).
 2. Zarząd Powiatu Przeworskiego przyznaje dotację celową na realizację ofert wyłonionych w otwartym konkursie ofert poprzez zawarcie umowy, szczegółowo określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.
 3. Realizacja zadania nastąpi w formie wsparcia wraz z dofinansowaniem, które nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów zadania.
 4. Udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł winien wynosić min. 10 % całkowitych kosztów zadania.
 5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana, wówczas oferent może albo odstąpić od podpisania umowy albo dokonać zmniejszenia zakresu rzeczowego kosztorysu. W tym ostatnim przypadku oferent jest zobowiązany do dostarczenia w terminie 3 dni od ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu szacunkowej kalkulacji kosztów. Niezgłoszenie się w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.
 6. W uzasadnionych przypadkach, np. gdy oferent ubiega się ośrodki finansowe z innych
źródeł, o wysokości których otrzyma informację w terminie późniejszym niż dzień ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie w Kancelarii Ogólnej właściwe wyjaśnienie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu
 1. Dotacji można udzielić więcej niż jednemu oferentowi w ramach jednego zadania publicznego.
 2. Dotacja z budżetu Powiatu Przeworskiego może być przyznana na pokrycie kosztów, które:
 1. są niezbędne do realizacji zadania,
 2. zostaną uwzględnione w kosztorysie zadania określonym w ofercie oraz w umowie zawartej z oferentem,
 3. spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi,
 4. zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania,
 5. są poparte stosownymi dokumentami i wykazane w dokumentacji finansowej oferenta.
 1. Nie są natomiast pokrywane wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania oraz wydatki niespełniające zasad gospodarności, celowości, efektywności i legalności (tzw. wydatki niekwalifikowalne) w szczególności:
 1. zakup lub dzierżawa gruntów oraz infrastruktury,
 2. nakłady inwestycyjne i remonty nieruchomości,
 3. wydatki poniesione na przygotowanie wniosku,
 4. wydatki z tytułu kar umownych, koszty kar i grzywien, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień wydanych przez sąd,
 5. podatek od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia,
 6. wydatki nieuwzględnione w ofercie,
 7. wydatki powstałe przed lub po dacie obowiązywania umowy.
 1. Wydatki, o których mowa w ust.7, związane z realizacja zadania są kwalifikowalne, o ile:
 1. zostały faktycznie poniesione,
 2. są udokumentowane- dowodem poniesienia wydatków jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty. W przypadku płatności gotówkowej, wystarczającym dowodem jest faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej ze wskazaniem, że zapłacono gotówką. Dokumenty poświadczające wysokość wkładu niepieniężnego powinny pozwalać na identyfikację sposobu wyliczenia tego wkładu oraz wyraźne wskazanie jego wartości.
 1. Wydatki ponoszone ze środków przyznanej dotacji stanowią koszty kwalifikowane od dnia zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 2. Wydatki na zadanie publiczne mogą być ponoszone sprzed dnia zawarcia umowy wyłącznie ze środków finansowych własnych Oferenta.
 3. Przyjmuje się stawki wolontariacie w wysokości maksymalnie 30 zł za godzinę i eksperckie w wysokości maksymalnie 100 zł za godzinę. W przypadku przyjęcia wyższych stawek, niezbędne jest uzasadnienie.
 4. Podanie informacji o udziale wkładu osobowego i rzeczowego w kosztorysie jest obowiązkowe. Dowody poniesienia kosztów z wkładu osobowego i rzeczowego powinny być przechowywane przez Oferenta (podobnie jak dokumenty finansowe) przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym oferent zrealizował zadanie publiczne.
 5. Czynność wykonywana przez jedna osobę nie może być jednocześnie częściowo finansowana z dotacji lub z innych środków finansowych, a częściowo wykonywana w ramach pracy społecznej członków lub świadczeń wolontariuszy.
 6. W trakcie realizacji zadania, Zleceniobiorca może dokonywać przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami. Zmiany powyżej 10% wymagają uprzedniej pisemnej zgody organizatora konkursu. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach kwoty dotacji. Oferent zobowiązany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację  kosztów oferty zgody na wprowadzenie zmian. Podobnie mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji.
 
III. Termin i warunki realizacji zadania.
 
 1. Zadanie może być realizowane od dnia 01.03.2020 roku do dnia 31 .12.2020 roku.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
 
IV.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych realizację zadania.
 1. Na wsparcie realizacji zadania publicznego zaplanowano środki finansowe
  w wysokości:  15000 zł.
 2. W 2019 roku na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Powiat Przeworski przeznaczył kwotę 5000,00 zł.
 
V. Warunki, termin i miejsce składania ofert. 
 
 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 2057). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
 
 
OTWARTY KONKURS OFERT
 
Oferta na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw.
 
 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, w Kancelarii Ogólnej- pok. 419, IV p., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2020 roku, do godziny 15.30 lub drogą pocztową na w/w adres.
  O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu.
 2. Oferta złożona po wskazanym terminie, niekompletna i nieprawidłowo wypełniona, nie podpisana i opieczętowana lub podpisana przez nieuprawnione do tego osoby, zawierająca wniosek o przyznanie dotacji na wydatki niekwalifikowalne, nie będzie objęta procedurą konkursową.
 3. Uwaga! Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Każda rubryka oferty musi być wypełniona. Jeżeli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zadania przedstawionego w ofercie należy wpisać „nie dotyczy”. Nie można zmieniać kolejności rubryk. Ofertę podpisują osoby reprezentujące oferenta. Oferent powinien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 4. Wydział merytoryczny odpowiedzialny za realizację konkursu ma prawo żądać dodatkowych dokumentów.
 
VI. Tryb i termin wyboru ofert.
 
 1. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana odrębną uchwałą Zarządu Powiatu Przeworskiego.
 2. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 3. W przypadku, gdy suma dofinasowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości dofinasowania.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 14 dni od upływu terminu do składania ofert.
 5. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Przeworskiego w drodze uchwały, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Zarząd może udzielić dotacji w kwocie innej niż proponowana przez Komisję.
 6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości:
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Przeworskiego;
 2. na stronie internetowej Starostwa;
 3. na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 
 
VII. Kryteria oceny formalnej.
 1. Oferta łącznie powinna spełniać następujące wymogi formalne:
 1. oferta została złożona przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert,
 2. została złożona na wymaganym formularzu,
 3. jest kompletna, wszystkie pola zostały wypełnione prawidłowo, dokonano odpowiednich skreśleń wszystkich niepotrzebnych sformułowań opatrzonych gwiazdką oraz zostały podane wszystkie żądane informacje,
 4. została złożona w terminie określonym  w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,
 5. została złożona zgodnie z zakresem konkursu,
 6. cele statutowe są zbieżne z zadaniami określonymi w ogłoszonym konkursie ofert,
 7. została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji.
 8. wnioskowana w ofercie kwota finansowania nie przekracza wysokości środków przeznaczonych na powierzenie zadania,
 9. prawidłowo wypełniony formularz oferty.
 
VIII. Kryteria oceny merytorycznej.
 1. Kryteria oceny merytorycznej:
 1. uzasadnienie potrzeby realizacji zadania
ocenie podlega opis zadania zawarty w cz. III pkt 3 oferty, w tym: wybór grupy docelowej, do której skierowane jest zadanie, sposób rekrutacji grupy docelowej, zidentyfikowane problemy grupy docelowej i sposób ich rozwiązania poprzez realizację zadania, a także sposób w jaki  realizacja zadania wpływa na osiągnięcie celu publicznego jakim jest upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu przeworskiego. Ocenie podlega również spójność i logiczność poszczególnych działań zaplanowanych w związku z realizacja zadania w części III pkt 4 oferty. Zakres punktacji:0-5punktów.
 1. Efekty realizacji zadania: Ocenie podlegać będą:
 • dobór rezultatów jakie oferent zamierza osiągnąć w związku z realizacją zadania w kontekście osiągniecia celu publicznego, jakim jest upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu przeworskiego
 • wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji danej oferty w dalszych działaniach organizacji;
 • sposób mierzenia rezultatów, które oferent zamierza osiągnąć (źródło weryfikacji). Zakres punktacji 0-5 punktów.
 1. Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego.
Ocenie podlega przejrzystość kalkulacji oraz zasadność proponowanych kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania. Zakres punktacji od 0-5 punktów.
 1.  Wkład własny finansowy.
 • wkład finansowy min.10 % całkowitych kosztów zadania- ocena 1 pkt.
 • wkład finansowy min. 25 % całkowitych kosztów zadania- 2 pkt.
 •  wkład finansowy min. 50 % całkowitych kosztów zadania- 3 pkt. 
Zakres punktacji ocena za kryterium 0 – 3 punktów.
 1. Doświadczenie oferenta: Ocenie podlegać będzie:
 • Dotychczasowe doświadczenie oferenta, zwłaszcza w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne objęte ofertą;
 • Zasoby kadrowe, które oferent wykorzysta w związku z realizacją zadania;
 • Dotychczasowa współpraca oferenta z Powiatem, w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych środków.
Zakres punktacji:0-5 punktów.
IX. Do oferty mogą być dołączone: rekomendacje, opinie o oferencie lub o przedstawionym projekcie.
X. Postanowienia końcowe.
2. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
3. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
4. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu, konkurs zostanie unieważniony.
5. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Administratorem danych osobowych, zwartych w przesłanych ofertach jest Starosta Przeworski. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw.
 
6. Dodatkowe informacji można uzyskać w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych, ul .Jagiellońska 10, pok.420, tel. 166487009 wew. 123.
powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłRafał Anklewicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych2020-01-29
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2020-01-29 14:53
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2020-02-02 15:40
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2023-10-17
data dodania: 2023-10-17
data dodania: 2023-10-17
data dodania: 2023-10-17
data dodania: 2023-10-17
data dodania: 2023-10-17
data dodania: 2023-10-17
data dodania: 2023-10-17
data dodania: 2023-10-17
data dodania: 2023-10-17
Przetargi
Treści
data dodania: 2023-11-30
data dodania: 2023-11-30
data dodania: 2023-11-28
data dodania: 2023-11-27
Newsletter

Valid HTML 4.01 Transitional

Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 30 listopada 2023r. 15:47:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.