XML

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa prawnego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu przeworskiego w 2021 r.

Wymagania stawiane kandydatom:
W skład komisji konkursowej może wejść osoba wskazana przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia następujące kryteria:
  1. Nie reprezentuje organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie;
  2. Nie pozostaje wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej bezstronności;
  3. Ma minimum roczne doświadczenie w zakresie przygotowywania ofert lub realizacji zadań publicznych.
Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:
  1. Z listy zgłoszonych kandydatów Zarząd Powiatu Przeworskiego w drodze uchwały powoła dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych w skład komisji konkursowej w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.
  2. Jeżeli członkowie komisji konkursowej wybrani pośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe do oceny wniosków nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas zgodnie z art. 15 ust. 2 da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, komisja konkursowa będzie działać bez udziału osób reprezentujących organizacje pozarządowe.
Zadania komisji konkursowej:
  1. Ocena merytoryczna ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie, poprzez wypełnienie formularza oceny merytorycznej.
  2. Rekomendowanie pozytywnie ocenionych ofert Zarządowi Powiatu Przeworskiego.
Miejsce i termin składania zgłoszeń:
Zgłoszenia należy składać na formularzu stanowiącym  załącznik do niniejszego Ogłoszenia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa prawnego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu przeworskiego w 2021 roku”,  w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk ( decyduje data wpływu).
 
Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 30 września 2020 roku o godzinie 15.00.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPiotr Sidor - Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych2020-09-14
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2020-09-14 12:24
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2020-09-14 12:35