XML

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu przeworskiego

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w  tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w  toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym
 • nieodpłatną mediację
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i  pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja jest prowadzona w zależności od bieżącego zapotrzebowania czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb. Nieodpłatna mediacja może być przeprowadzona w razie potrzeby w każdej lokalizacji punktu.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby,  które  ze  względu  na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć  do  punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą  otrzymać poradę przez telefon lub  w miejscu  zamieszkania. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 

16 648 70 09 wew. 123, 163 czynny w poniedziałki, środy i czwartki w godz.: 7.30 – 15.30

we wtorki w godz.: 7.30 – 17.00, w piątki w godz.: 7.30 – 14.00 (Radcowie i Adwokaci)

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń na e-mail: npp@powiatprzeworsk.pl

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w  punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem  nie  może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, osoba uprawniona zostaje poinformowana o  możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzonej przez starostę.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępna jest na stronach internetowych starostwa oraz poszczególnych gmin w  powiecie, a także w  punktach pomocy prawnej.

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: 

http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

W 2022 roku Starosta Przeworski na podstawie art. 9 ww. ustawy ustalił 3 punkty, w których będą realizowane zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

 1. Punkt w Kańczudze:

Nieodpłatną pomoc prawną zapewnia Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie oraz  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

     a) w siedzibie Zespołu Szkół w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 6

        - w poniedziałki  w godzinach od 13.00 do 17.00 (Adwokat)

     b) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa, ul. Rynek 1

        - we wtorki w godzinach od 9.00 do 13.00 (Adwokat)

     c) w siedzibie Urzędu Gminy Jawornik Polski, Jawornik Polski 30

         - w środy w godzinach od 9.00 do 13.00 (Radca prawny)

     c) w siedzibie Urzędu Gminy Zarzecze, ul. Długa 7

          - w czwartki w godzinach od 9.00 do 13.00 (Radca prawny)

     d) w siedzibie Urzędu Gminy Gać, Gać 275:

         - w piątki w godzinach od 9.00 do 11.00 (Radca prawny)

                                         od 11.00 do 13.00 (Adwokat)

2) Punkt w Przeworsku:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukację prawną zapewnia  Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego "Prawnikon" z siedzibą w Rzeszowie

     a) w lokalu powiatowym w Przeworsku, ul. Lwowska 16

  -  w poniedziałki  w godzinach od 13.00 do 17.00

        - we wtorki w godzinach od 13.00 do 17.00

     b) w siedzibie Zespołu Szkół w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 6

        - w środy w godzinach od 09.00 do 13.00 (specjalizacja: sprawy komornicze, zadłużenia)

     c) w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza, Tryńcza 127

        -  w czwartki w godzinach od 9.00 do 13.00

     d) w lokalu powiatowym w Przeworsku, ul. Lwowska 16

        - w piątki w godzinach od 13.00 do 17.00

3)   Punkt w Sieniawie:

Nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną zapewnia Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego "Prawnikon" z siedzibą w Rzeszowie

 a) w siedzibie Urzędu Gminy Adamówka, Adamówka 97

        -  w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 13.00

     b) w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza, Tryńcza 127:

         - we wtorki w godzinach od 9.00 do 13.00

     c) w lokalu powiatowym w Przeworsku, ul. Lwowska 16

        - w środy godzinach od 9.00 do 13.00 (specjalizacja: prawo cywilne)

        - w czwartki w godzinach od 9.00 do 13.00

     d) w  siedzibie Zespołu Szkół w Sieniawie, ul. Rynek 4

         -  w piątki w godzinach od 13.00 do 17.00

Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Klauzula informacyjna dla Klientów Punktów NPP, NPO. Plik doc 13.08 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJan Śliwa - Sekretarz Powiatu2020-12-31
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2020-02-21 12:17
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-02-15 12:42