Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
 
Naczelnik Wydziału - mgr Jan Śliwa

e-mail: or@powiatprzeworsk.pl
 

Do zadań Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy:

1.    W zakresie spraw organizacyjnych:

     1) opracowywanie projektów: Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy, Regulaminu
         Wynagradzania, Regulaminu okresowej oceny pracowników i Regulaminu przeprowadzania
         służby przygotowawczej oraz ich aktualizacji,
     2) opracowywanie projektów zmian do rzeczowego wykazu akt,
     3) opracowywanie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty z zakresu działania
         wydziału,
     4) prowadzenie rejestru porozumień zadań powierzonych do wykonywania  innym jednostkom,
     6) prowadzenie rejestrów wydanych upoważnień i pełnomocnictw,
     7) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,
     8) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa oraz dyrektorów powiatowych
         jednostek organizacyjnych,
     9) współdziałanie z naczelnikami/kierownikami w zakresie spraw kadrowych,
   10) współpraca przy organizowaniu naboru kandydatów do pracy na wolnych stanowiskach
         urzędniczych oraz przy organizowaniu służby przygotowawczej i egzaminu kończącego
         tę służbę,
   11) przygotowanie projektów decyzji w sprawach dotyczących nawiązania i rozwiązania
         stosunku pracy, awansowania i nagradzania pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych (we współpracy z naczelnikami/kierownikami merytorycznych komórek organizacyjnych),
   12) opracowywanie projektów zarządzeń dotyczących ustalania maksymalnego miesięcznego
         wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników powiatowych jednostek
         organizacyjnych,
   13) organizowanie okresowych ocen  pracowników zatrudnionych na  stanowiskach urzędniczych,
   14) prowadzenie ewidencji pracowników zatrudnionych i zwolnionych oraz bieżącej ewidencji
         wynagradzania pracowników,
   15) opracowywanie sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudniania  i  ruchu kadr,
   16) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników oraz
         prowadzenie spraw praktyk uczniowskich i studenckich,
       17) obsługa i wprowadzanie danych do komputerowego programu kadrowego,
   18) przygotowywanie i prowadzenie listy obecności na dany miesiąc,
   19) prowadzenie spraw  dotyczących urlopów oraz  prowadzenie dokumentacji dotyczącej
        profilaktycznych badań lekarskich pracowników,
  20) sporządzanie umów zlecenia i innych na podstawie wniosków zgłoszonych przez
        naczelników/kierowników właściwych komórek organizacyjnych,
  21) prowadzenie spraw związanych z prenumeratą dzienników i czasopism oraz wydawnictw
   książkowych dla komórek organizacyjnych Starostwa,
22) wykonywanie zadań związanych z wyborami do Rady Powiatu,     
23) zaopatrzenie w materiały biurowe oraz prowadzenie ewidencji materiałów biurowych,
24) zamawianie pieczęci urzędowych, nagłówkowych oraz tablic według zgłoszonych wniosków,
26) obsługa kancelaryjna Starostwa,   
27) obsługa centrali telefonicznej,
         28) prowadzenie archiwum zakładowego Starostwa.
         
2.    W zakresie informatyki i obsługi systemów teleinformatycznych:

1)    w zakresie administrowania systemami teleinformatycznymi:
a)    zapewnienie ciągłości działania i utrzymania systemów teleinformatycznych oraz ich bieżący nadzór i kontrola,
b)    zapewnienie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych,
c)    wykonywanie zadań związanych z informatyzacją Urzędu we współdziałaniu z kierownikami komórek organizacyjnych, w szczególności wdrażanie rozwiązań informatycznych we współpracy z podmiotami zewnętrznymi realizującymi prace wdrożeniowe i serwisowe,
d)    administracja siecią LAN, WAN, serwerami lokalnymi i zasobami dyskowymi i systemem antywirusowym,
e)    administracja systemami dziedzinowymi funkcjonującymi w komórkach organizacyjnych urzędu,
f)    administracja systemem elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD w urzędzie,
g)    administracja systemem informacji przestrzennej i portalem organu prowadzącego zasób PZGiK,
h)    administrowanie kontem Urzędu na e-PUAP oraz konfiguracja i synchronizacja ePUAP z EZD,
i)    wykonywanie zadań związanych z administrowaniem serwisów internetowych, poczty elektronicznej i zasobów chmurowych,
j)    wykonywanie zadań związanych z tworzeniem kopii zapasowych, w szczególności danych przechowywanych w bazach danych i plikach aplikacji komputerowych,
k)    sprawowanie nadzoru technicznego nad systemem monitoringu i alarmowania urzędu,
l)    sprawowanie nadzoru technicznego nad systemem monitoringu powodziowego na rzekach stwarzających zagrożenie powodziowe w Powiecie Przeworskim,
m)    sprawowanie nadzoru technicznego nad systemem rezerwacji internetowej,
n)    sprawowanie nadzoru technicznego nad systemem RCP urzędu,
2)    w zakresie informatyzacji:
a)    współpraca z centrum certyfikacji w zakresie zamawiania i odnawiania certyfikatów SSL
i certyfikatów kwalifikowanych podpisów elektronicznych,
b)    nadzór nad legalnością i aktualnością oprogramowania w zakresie nadzorowanych systemów teleinformatycznych,
c)    prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
d)    prowadzenie dokumentacji technicznej sprzętu komputerowego i licencji oprogramowania,
e)    przygotowywanie wspólnie z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu specyfikacji technicznej w celu zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
f)    przygotowywanie sprawozdań z zakresu technologii teleinformatycznych i telekomunikacyjnych
g)    pomoc w zakresie obsługi systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją i wymiany informacji w postaci elektronicznej,
h)    szkolenie pracowników w zakresie obsługi programów uniwersalnych oraz urządzeń komputerowych,
3)    w zakresie serwisu:
a)    nadzór nad eksploatacją i stanem technicznym sprzętu komputerowego i oprogramowania,
b)    zapewnienie ciągłości działania sprzętu i oprogramowania funkcjonującego w urzędzie, instalacja, serwisowanie i administracja stacjami roboczymi, diagnostyka problemów, naprawa, modernizacja, usuwanie awarii sprzętu komputerowego,
c)    zapewnienie działania urządzeń peryferyjnych,
d)    obsługa i utrzymanie sprawności technicznej systemu do zarządzania obradami rady powiatu, w tym pomoc w obsłudze technicznej narad, spotkań i sesji rady powiatu,
e)    obsługa oprogramowania do wideokonferencji, w tym obsługa techniczna narad, spotkań i sesji rady powiatu realizowanych w formie wideokonferencji,
f)    obsługa techniczna centrali telefonicznej i pomoc techniczna w obsłudze linii telefonii stacjonarnej i komórkowej,
g)    obsługa techniczna systemu dozoru wizyjnego oraz systemu alarmowania i kontroli dostępu,
h)    sporządzanie kopii nagrań zapisów video z systemu dozoru wizyjnego,
4)    w zakresie ochrony danych osobowych, informacji niejawnych i cyberbezpieczeństwa:
a)    wykonywanie zadań lokalnego administratora systemów urzędu i administratora bezpieczeństwa informacji w pionie informacji niejawnej,
b)    zapewnienie bezpieczeństwa i monitorowanie ochrony systemów teleinformatycznych,w których są przetwarzane informacje niejawne,
c)    wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem ochrony danych przetwarzanych
w administrowanych systemach oraz aplikacjach, w szczególności monitorowanie zabezpieczeń zbiorów danych i udostępnianych usług przed możliwymi atakami cybernetycznymi,
d)    reagowanie na incydenty z zakresu cyberbezpieczeństwa,
e)    zgłaszanie ujawnionych incydentów cyberbezpieczeństwa do właściwego CSIRT GOV oraz zapewnienie obsługi incydentu i incydentu krytycznego we współpracy z właściwym CSIRT GOV,
f)    podejmowanie działań zabezpieczających w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego dla eksploatowanych systemów w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, oraz współdziałanie z CSIRT GOV w zakresie wprowadzanych stopni alarmowych CRP,
g)    przygotowywanie i monitorowanie bezpiecznych kanałów VPN umożliwiających pracę zdalną       i   wykonywanie właściwym podmiotom prac serwisowych,
h)    pomoc przy szacowaniu ryzyka bezpieczeństwa informacji w systemach teleinformatycznych,
i)    wsparcie Inspektora Ochrony Danych w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności w aktualizowaniu polityki zarządzania systemem informatycznym,
j)    przechowywanie kopii bezpieczeństwa.
3.    W  zakresie spraw obywatelskich i kombatantów:

1) poświadczenie pisemnego oświadczenia woli osoby nie mogącej czytać,
2) umieszczanie  na dokumencie  obejmującym czynność prawną datowanej wzmiankami
    o walorze daty pewnej,
3) udzielanie zezwoleń na zbieranie ofiar i zbiórek poza terenem kościelnym,
4) wydawanie pozwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych na   obszarze powiatu lub
    jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,
5) przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz
    poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru,
6) nadzór nad działalnością stowarzyszeń i stowarzyszeń zwykłych,
7) prowadzenie ewidencji  stowarzyszeń i stowarzyszeń zwykłych działających na terenie
    powiatu,
8) nadzór nad działalnością fundacji, prowadzenie ewidencji fundacji działających na
    terenie powiatu,
        9) realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej
            i usług opiekuńczych,
             10) organizacja na terenie powiatu obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość
                   Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
             11) świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie
                   w drodze wyjątku emerytur i rent,
             12) analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym
                   zakresie stosownych inicjatyw,
             13) wydawanie decyzji o pomocy finansowej dla repatriantów zgodnie z ustawą o repatriacji,
             14) przygotowywanie dokumentacji do wypłaty świadczenia pieniężnego osobie posiadającej
                   ważną Kartę Polaka i zamierzającej osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
                   na stałe,
             15) przygotowywanie wniosków do wojewody o udzielenie dotacji na wypłatę świadczeń
                   pieniężnych zgodnie z ustawą o Karcie Polaka,
16) realizacja zadań o nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie zawartych porozumień z
                   okręgową radą adwokacką i okręgową izbą radców prawnych.

  4. W zakresie bezpieczeństwa państwa, spraw obronnych i porządku publicznego:

       1) organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,
       2) udział w pracach Powiatowej  Komisji Lekarskiej,
       3) obsługa merytoryczna i formalna  komisji,
       4) rozliczanie i sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej,
     5) planowanie i realizacja zadań obronnych, w tym realizacja zadań planowania  operacyjnego  oraz rocznych przedsięwzięć z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych,
     6) zapewnienie warunków do zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwijania jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP,
     7) przygotowanie do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza (HNS) realizowanych na rzecz wojsk sojuszniczych,
     8) przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym rozwinięcia głównego stanowiska kierowania Starosty i zapasowego miejsca pracy,
    9)  planowanie i realizacja świadczeń na rzecz obrony,
   10) organizowanie i przeprowadzanie szkoleń obronnych,
   11) działalność kontrolna Starosty w zakresie kontroli pozamilitarnych przygotowań  obronnych,
   12) realizacja zadań z zakresu przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne  państwa,
      13) współdziałanie z policją, strażami miejskimi i innymi służbami porządkowymi w zakresie
            bezpieczeństwa i porządku publicznego,
      14) rozpatrywanie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
      15) rozpatrywanie analiz oraz prognoz dotyczących występowania pożarów, klęsk żywiołowych
            oraz innych miejscowych zagrożeń,
      16) prowadzenie spraw  dotyczących  zabezpieczenia imprez masowych i bezpieczeństwa publicznego,
      17) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem komisji bezpieczeństwa i porządku,
      18) przygotowywanie projektów aktów prawnych Starosty dotyczących spraw obronnych,
      19) prowadzenie zbioru aktów prawnych i dokumentacji obronnej Starostwa.
 
5. W zakresie ochrony ludności i infrastruktury:

1)    określanie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym, oddziaływaniem sił przyrody oraz
     na wypadek wystąpienia kryzysu polityczno – militarnego oraz formułowanie wynikających
     z nich wniosków w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej,
     2) opracowywanie koncepcji struktur i treści planów obrony cywilnej powiatu, gminnych
         jednostek samorządu terytorialnego  i wytycznych w zakresie ich wykonania,
 3) opracowywanie i aktualizacja powiatowego planu obrony cywilnej, nadzór nad
     opracowywaniem planów obrony cywilnej jednostek samorządu terytorialnego,
     4) ustalanie procedur reagowania kryzysowego w zakresie obrony cywilnej,
     5) dokonywanie ocen stanu przygotowań obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć
         zmierzających do pełnej realizacji zadań w tym zakresie,
     6) ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej dla gminnych organów samorządu terytorialnego,      
     7) organizacja i nadzór nad szkoleniem z zakresu obrony cywilnej,
     8) organizacja systemu łączności dla potrzeb obrony cywilnej,
     9) przygotowywanie do działania formacji obrony cywilnej  oraz nadzór nad przygotowaniem
         do działania terenowych i zakładowych formacji obrony cywilnej,
   10) współpraca z organizacjami pozarządowymi i terenowymi organami administracji wojskowej w dziedzinie obrony cywilnej,
   11) przygotowywanie i organizacja treningów sztabowych, gier decyzyjnych i ćwiczeń powiatowych obrony cywilnej, nadzór nad szkoleniami obrony cywilnej  w jednostkach samorządu terytorialnego,
   12) nadzorowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem ludności do uczestnictwa  
         w powszechnej samoobronie,
   13) współudział w zabezpieczeniu dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej  i ważnej   dokumentacji przed zagrożeniami,
 14) przygotowanie i organizowanie planowej ewakuacji ludności oraz współudział w prowadzeniu
       akcji ratunkowych,
 15) upowszechnianie humanitarnych idei obrony cywilnej,
     16) nadzór nad organizacją ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów
           żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych przed środkami rażenia,
 17) koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia
     akcji ratunkowych oraz współudział w likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń
     środowiska,
18) przygotowywanie projektów aktów prawnych Szefa Obrony Cywilnej Powiatu – Starosty
      w zakresie obrony cywilnej,
19) koordynowanie oraz zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki
      techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej,
20) określanie zasad gospodarki sprzętem obrony cywilnej i nadzór nad ich stosowaniem,
21) opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji projektowej
      budownictwa oraz infrastruktury technicznej pod względem potrzeb obrony cywilnej,
22) koordynowanie zadań w zakresie przygotowania do funkcjonowania publicznych urządzeń
      zaopatrzenia w wodę w warunkach szczególnych,
23) koordynowanie działań w zakresie zaciemniania i wygaszania oświetlenia,
24) prowadzenie powiatowego magazynu sprzętu obrony cywilnej,
25) nadzór i koordynowanie przedsięwzięć związanych z zapewnieniem niezbędnych środków
   do przetrwania i tymczasowego zakwaterowania poszkodowanej ludności,
26) planowanie środków finansowych w budżecie powiatu na realizację zadań inwestycyjnych
      i bieżących oraz nadzór nad ich wykorzystaniem,
27) planowanie i nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych,
28) aktualizacja bazy służącej obronie cywilnej,
29) prowadzenie spraw związanych z Systemem Wczesnego Ostrzegania (SWO) i Systemem
      Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz nadzór i koordynowanie tymi systemami na szczeblu
      powiatu.
    
6. W zakresie zarządzania kryzysowego:

    1) dokonywanie oceny zagrożeń występujących na obszarze powiatu, monitorowanie
        i prognozowanie ich rozwoju,
 2) uruchamianie procedur w zakresie informowania, ostrzegania i alarmowania ludności
     o zagrożeniach,
 3) zapewnienie Staroście i Powiatowemu  Zespołowi Zarządzania Kryzysowego informacji
     dotyczącej aktualnego stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu,
 4) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i aktualizacją dokumentów organizacyjno-
     planistycznych, a zwłaszcza Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz przedkładanie
     go do zatwierdzenia Wojewodzie,
 5) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem realizacji zadań określonych w ustawie
     o zarządzaniu kryzysowym dla Powiatowego Centrum Zarządzania  Kryzysowego w tym,
     przekazywanie  organom administracji publicznej włączonym w system zarządzania
     kryzysowego zarządzeń Starosty w sprawie ogłoszenia i odwoływania pogotowia i alarmu
     przeciwpowodziowego,
 6) przygotowanie w oparciu o analizę zagrożeń na obszarze powiatu, propozycji wytycznych
     Starosty do gminnych planów zarządzania kryzysowego,
 7) opiniowanie i przedkładanie Staroście do zatwierdzenia gminnych planów  zarządzania
     kryzysowego oraz uzgadnianie planów działania przedsiębiorców telekomunikacyjnych
     i operatorów pocztowych w sytuacji szczególnych zagrożeń,
 8) zapewnienie dla potrzeb Starosty funkcjonowania łączności radiowej  i systemów
     teleinformatycznych,
    9) gromadzenie i przetwarzanie informacji o możliwych do użycia siłach i środkach
        w sytuacjach kryzysowych, a także weryfikacja i aktualizacja baz danych,
  10) prowadzenie spraw związanych z obsługą działalności Powiatowego Zespołu Zarządzania
        Kryzysowego,  
  11) współdziałanie z innymi jednostkami powiatowymi w zwalczaniu klęsk żywiołowych
        i zagrożeń w tym, udział w opracowywaniu Planu Operacyjnego Ochrony przed Powodzią
        Powiatu Przeworskiego,
  12) prowadzenie analizy sił i środków systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu,
  13) opracowanie i aktualizowanie planu, ustalenie ilości preparatów stabilnego jodu
        przeznaczonego do ochrony tarczycy ludności oraz ustalanie miejsc ich przechowywania
        i dystrybucji na terenie powiatu,
  14) prowadzenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.

7. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy:

1)    przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy,
       2) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz
       z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
       3) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu
       bezpieczeństwa i higieny pracy,
       4) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  5) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa            i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
        6)     udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy,
         7) zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych
         oraz nowo wprowadzanych procesach pracy,
     8) przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii
         na stanowiskach pracy,
9) udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 10) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na
       poszczególnych stanowiskach pracy,
 11) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu
       wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań
       na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 12)     prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących
       wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,      
 13) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 14)     udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 15) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których
       występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,
 16) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności w zakresie
       organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa
       i higieny pracy,
17) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad
      pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich
      pracowników,
18)    uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
19)     inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki
      bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

8. Do  zadań realizowanych przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji  Niejawnych należy:
    
     1) odpowiedzialność za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
     2) zapewnienie ochrony  informacji niejawnych,
     3) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych w których są przetwarzane informacje
         niejawne,
     4) zapewnienie stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu uniemożliwienia osobom
         nieupoważnionym dostępu do informacji niejawnych,
     5) kontrola informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
     6) przeprowadzanie czasowej kontroli ewidencji , materiałów i obiegu dokumentów
         niejawnych,
     7) opracowanie planu  ochrony informacji niejawnych, nadzór i jego realizacja,
     8) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
     9) wydawanie zaświadczeń stwierdzających odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony
         informacji niejawnych,
   10) współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa,
   11) informowanie na bieżąco Starosty o przebiegu współpracy ze służbami ochrony państwa,
   12) opracowanie planu postępowania z materiałami zawierającymi wiadomości niejawne
         stanowiące tajemnicę państwową – w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,
   13) wyjaśnianie okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych zawiadamiając  Starostę i właściwą służbę ochrony państwa,
   14) opracowanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych
         stanowiących tajemnicę służbową –  oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” uzyskując ich zatwierdzenie przez Starostę,
   15) przeprowadzanie postępowań sprawdzających (zwykłych),
   16) wydawanie lub odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa,
   17) zawiadamianie na piśmie Starosty o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństw   .
      
  9. Do zakresu działania Kancelarii Tajnej należy:

    1) przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, przekazywanie  i wysyłanie dokumentów
        zawierających informacje niejawne, oznaczone klauzulami: „tajne”, „poufne” i „zastrzeżone”
        oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
2)    bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych,
    3) udostępnianie lub wydawanie dokumentów zawierających  informacje niejawne oznaczonych
        klauzulami „tajne”, „poufne” i „zastrzeżone” osobom posiadającym stosowne poświadczenie
        bezpieczeństwa,
    4) egzekwowanie zwrotu dokumentów zwierających informacje niejawne,
    5) kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w Starostwie,
    6) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami  zawierającymi informacje
        niejawne, które zostały udostępnione pracownikom,
    7) prowadzenie spraw dotyczących oświadczeń majątkowych i innych, składanych przez
        pracowników Starostwa oraz kierowników i pracowników powiatowych jednostek
        organizacyjnych,
    8) prowadzenie spraw dotyczących pieczęci urzędowych, nagłówkowych i podpisowych.

      10. Do zakresu działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, którego obsługę
          zapewnia Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich oraz Komenda Powiatowa
          Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku zgodnie z podpisanym porozumieniem należy:

 1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby
            zarządzania kryzysowego,
       2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
       3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego
           ostrzegania ludności,
       4) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
       5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze  i humanitarne,
       6) dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum,
       7) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

    11. Do zakresu działania Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania, którego obsługę
          zapewnia Wydział Organizacyjny  i Spraw Obywatelskich należy:

1) prowadzenie bieżącej analizy prognozowanej i rzeczywistej sytuacji zagrożeń
2) opracowywanie wniosków i propozycji w zakresie ochrony i ostrzegania ludności dla Starosty,
3) alarmowanie zagrożonej ludności powiatu za pomocą scentralizowanych systemów
    alarmowych oraz za pośrednictwem podległych elementów SWA na terenie powiatu,
4) przekazywanie informacji o nadzwyczajnych zagrożeniach na terenie powiatu do WOADA,
5) przekazywanie jednostkom SWA w terenie instrukcji i wytycznych Szefa OC powiatu
    dotyczących wykrywania i rozpoznania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania,
6) wymiana informacji z organami kierowniczymi szczebla powiatowego służb odpowiedzialnych
    za bezpieczeństwo publiczne i ochronę ludności,
7) wymiana informacji o nadzwyczajnych zagrożeniach ze służbami dyżurnymi sąsiednich
    powiatów i województw oraz ministerstw i urzędów centralnych, w których służby takie
    zostały utworzone.


Jednocześnie informujemy, że z dniem 14 czerwca 2009r. upłynął termin wypowiedzenia przez Wojewodę Podkarpackiego porozumień w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu przyjmowania wniosków paszportowych, zawartych z Powiatami z terenu Województwa Podkarpackiego. W związku z powyższym likwidacji ulegają Powiatowe Punkty Paszportowe, w tym także Punkt Paszportowy w Przeworsku.

Przyjmowanie wniosków paszportowych odbywać się będzie w Oddziale Paszportów w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie - ul. Grunwaldzka 15 przyjmowanie wniosków paszportowych - tel.: (17) 867-10-29, 867-10-30, 867-10-31, 867-10-32, 867-10-33 wydawanie paszportów -  tel.: (17) 867-10-45 Kierownik Oddziału Paszportów - tel. (17) 867-10-35

oraz w Oddziałach Zamiejscowych:

Przemyśl - ul. Mickiewicza 10

przyjmowanie wniosków paszportowych -  tel.; (16) 678-50-51 w. 206

wydawanie paszportów - tel.: (16) 678-25-18, 678-50-51 w. 224

Kierownik Oddziału Zamiejscowego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców -  tel. (16) 678-21-10,  678-50-51 w. 221

Krosno - ul. Bieszczadzka 1

centrala tel. (13) 43-72-800

Tarnobrzeg - ul. 1-go Maja 4a

tel.: 822-15-95 w. 314

Wszystkie paszporty wydane do tej pory bez względu na ich rodzaj, zachowują ważność do terminów w nich określonych.

Opłaty za wydanie paszportów nie ulegają zmianie.
Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych informacji w tej sprawie pod numerem telefonu: (16) 678-21-10.

powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2010-01-05
Publikujący Administrator BIP 2010-01-05 14:26
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-05-12 12:55
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 25 czerwca 2022r. 19:26:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.