XML

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

rejestracja pojazdów

Informacje

Przyjmowanie interesantów odbywa się od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:


poniedziałek – 7:30 – 14:30
wtorek – 7:30 – 16:30
środa – 8:00 – 14:30
czwartek – 7:30 – 14:30
piątek – 7:30 – 13:00.


Odbiór dowodów rejestracyjnych (stałych) odbywa się w pokoju 309, III piętro od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

poniedziałek – 7:30 – 15:00
wtorek – 7:30 – 16:30
środa – 8:00 – 15:00
czwartek – 7:30 – 15:00
piątek – 7:30 – 13:30.


Informacja

Starosta Przeworski informuje, że od dnia 7 września 2020 r. wizyta w Wydziale Komunikacji Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Przeworsku (rejestracja pojazdów) będzie możliwa po uprzednim zarezerwowaniu terminu przez stronę internetową powiatu przeworskiego

Dostępne są również inne formy złożenia dokumentacji pojazdu:

- internet (www.esp.pwpw.pl, https://obywatel.gov.pl, e-PUAP),

- złożenie dokumentacji pojazdu w biurze podawczym,

- wysłanie dokumentacji tradycyjną pocztą.

Stan realizacji spraw

Linki do strony Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych
https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html - prawo jazdy
https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html - dowód rejestracyjny
http://autobusowyrozkladjazdy.pl/ - wyszukiwarka połączeń autobusowych


Elektroniczna skrzynka podawcza systemu pojazd i kierowca:  www.esp.pwpw.pl

Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu:

www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przykład-sprzedaz-kupno-darowizne

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk
Telefony:  (16) 648 70 09 wew. 109, 110, 111, 115, 156, 157
Fax: (16) 648 94 84
E-mail:
pojazd@powiatprzeworsk.pl
kierowca@powiatprzeworsk.pl
komunikacja@powiatprzeworsk.pl
 

Pracownicy

Naczelnik Wydziału - (16) 648 70 09 wew. 157
Tomasz Kotliński 
 
Rejestracja i ewidencja pojazdów - (16) 648 70 09 wew. 156
Małgorzata Ochyra
Małgorzata Mazur
Agata Salwach
Magdalena Stańko
Marek Janisz
 
Wydawanie dowodów rejestracyjnych – (16) 648 70 09 wew. 109
Marcin Krówka
 
Transport,
Ośrodki Szkolenia Kierowców,
Stacje Kontroli Pojazdów,
Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych - (16) 648 70 09 wew. 115
Lucyna Krupa
Ewa Głowaty
 
Prawa Jazdy - (16) 648 70 09 wew. 111
Elżbieta Lechowicz
Tomasz Uberman
Małgorzata Przegrocka

Schemat procedury kontroli
Na podstawie art. 78a ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2014 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.): Organ kontroli zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej ogólny schemat tych procedur kontroli, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Informacja dla właścicieli pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a
ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.


Uchwała Rady Powiatu Przeworskiego Nr XXVII/274/21 w sprawie ustalenia na rok 2022 wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie


Do zakresu działania Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg należy w szczególności:

1.    W zakresie ruchu drogowego:

 1) prowadzenie spraw związanych z rejestracją, czasową rejestracją pojazdów oraz wydawaniem
     tablic, dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń,
 2) przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie
     terminu czasowej rejestracji,
3) wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń
    o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa od których zależy używanie
    pojazdu,
4) dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o nabyciu pojazdu oraz zmian danych w  dowodzie
    rejestracyjnym,
5) wyrejestrowywanie pojazdów w przypadku demontażu pojazdu, kradzieży pojazdu, wywozu
    pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub  zbyty za granicę, zniszczenia (kasacji)
    pojazdu za granicą, w przypadku trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany
    w zakresie prawa własności oraz wyrejestrowywanie pojazdów z urzędu,
6) kierowanie pojazdów na dodatkowe badanie techniczne,
7) wydawanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych przez uprawnione
    organy lub jednostki upoważnione do przeprowadzania badań technicznych pojazdów,
8) przyjmowanie zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz  zawiadomień o zmianie stanu
    faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,
9) przyjmowanie oświadczeń o wymianie drogomierza od jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań technicznych pojazdów,
 10) wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń
    czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych i kart pojazdów oraz przyjmowanie
    oryginałów w razie ich odnalezienia,
 11) wprowadzanie zakazu pędzenia zwierząt na określonych drogach lub obszarach,
 12) wprowadzanie obowiązku wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w hamulec uruchamiany
       z miejsca zajmowanego przez kierującego,
 13) kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC     
posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 14) czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu oraz przywracanie do ruchu po upływie terminu
    czasowego wycofania,
 15) wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu oraz decyzji na wykonanie
     i umieszczenie zastępczej tabliczki znamionowej,
 16) wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego terminu
     badania technicznego lub z powodu zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym,  
 17) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i wydawanie
       zaświadczeń potwierdzających dokonanie wpisu,
 18) wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów   
     oraz skreślanie z rejestru działalności regulowanej,
 19) nadzór i kontrola stacji kontroli pojazdów,
 20) wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,
 21) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
       i wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie wpisu,
 22) nadzór i kontrola ośrodków szkolenia kierowców,
 23) wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców
      oraz skreślanie z rejestru działalności regulowanej,
24) sporządzanie analizy i podawanie do publicznej wiadomości wyników analizy  statystycznej
    w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych oraz liczby skarg,
25) dokonywanie wpisów i skreśleń w ewidencji instruktorów i wykładowców oraz wydawanie
    legitymacji instruktorów i wykładowców,
26) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami i pozwoleń do kierowania tramwajem,
27) wydawanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadkach
      nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia,
28) wydawanie informacji o obowiązku poddania się badaniu lekarskiemu i psychologicznemu oraz kursowi reedukacyjnemu kierującego pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
29) wydawanie informacji o obowiązku poddania się badaniu psychologicznemu dla kierującego pojazdem w związku ze spowodowaniem wypadku drogowego, w  następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń,
30) przyjmowanie od uprawnionych organów zatrzymanego prawa jazdy,
31) przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez
      prokuratora lub sąd,
32) wydawanie decyzji o zatrzymaniu i zwrocie prawa jazdy,
33) wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz
      decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po
      ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie,
34) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
35) wydawanie profilu kandydata na kierowcę (PKK),
36) wydawanie praw jazdy w związku ze zmianą miejsca zameldowania oraz zmianą danych
      osobowych kierowców,
37) przyjmowanie zawiadomień o zagubieniu prawa jazdy i wydawanie wtórników, przyjmowanie
      oryginału prawa jazdy w przypadku jego odnalezienia,
38) wykonywanie prawomocnych wyroków sądowych dotyczących kary dodatkowej w  postaci
      zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi,
39) wymiana zagranicznych praw jazdy oraz praw jazdy wojskowych,
40) wydawanie decyzji o skierowaniu na egzamin sprawdzający kwalifikacje dla kierujących
      pojazdami, którzy naruszyli przepisy i zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  41) żądanie i przekazywanie akt ewidencyjnych kierowców ze względu na zmianę miejsca
        zamieszkania,
42) wymiana praw jazdy kierowców zawodowych, wykonujących przewozy osób lub rzeczy,
43) wydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadanie lub brak uprawnień do kierowania
      pojazdami,
44) wydawanie i przedłużanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
      i przewożącym wartości pieniężne,
45) zwracanie się do właściwych organów za granicą o potwierdzenie wydania prawa jazdy,
46) przesyłanie zagranicznych praw jazdy do organu wydającego dokument za granicą,
47) prowadzenie akt pojazdów i kierowców,
48) wyznaczanie jednostek upoważnionych do usuwania pojazdów z drogi oraz jednostek
      prowadzących parkingi strzeżone dla tych pojazdów,
49) współdziałanie z organami wydającymi dyspozycje usunięcia pojazdu z drogi,
      z wyznaczonymi jednostkami upoważnionymi do usuwania pojazdów z drogi oraz
   z jednostkami prowadzącymi parkingi strzeżone do umieszczania pojazdów usuniętych
   z drogi,
  50) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem dokumentacji do wniosku
    o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu,
51) wydawanie decyzji nakładających obowiązek zapłaty kosztów związanych z usunięciem,
      przechowywaniem, oszacowaniem sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu,
52) udostępnianie danych stanowiących  zasób akt pojazdów i kierowców uprawnionym organom
53) współpraca z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych.

 2. W zakresie transportu i drogownictwa:

1) koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących regularny przewóz osób,
2) określanie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu
    poszczególnymi rodzajami środków transportu,
3) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przewozów regularnych i przewozów
    regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na obszarze powiatu,
4) wydawanie decyzji o cofnięciu i wygaśnięciu zezwoleń na przewozy regularne   
    i regularne specjalne osób,
5) prowadzenie spraw dotyczących licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
     w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym
     przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób oraz licencji
     na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
6) prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
7) przeprowadzanie kontroli przedsiębiorcy, w zakresie zgodności wykonywania transportu
    drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy i warunkami udzielonej
    licencji lub zezwolenia albo zaświadczenia,
8) wydawanie zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia
    przewozów drogowych jako działalności pomocniczej,
9) prowadzenie spraw w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji przewoźnika drogowego, zarządzającego transportem lub osoby fizycznej,
 10) opiniowanie wniosków o likwidację linii kolejowej, na której zawieszono przewozy,
 11) opiniowanie wniosku o udzielenie wskazań lokalizacyjnych autostrad,
 12) realizowanie zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego,
 13) realizowanie zadań w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych
       oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzaniem,
 14) wydawanie decyzji o zezwoleniu na zorganizowanie imprezy masowej na drogach powiatowych
       i gminnych,
 15) wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
 16) współpraca z policją i zarządami dróg powiatowych i gminnych w zakresie bezpieczeństwa
       drogowego,
 17) ograniczanie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa
       państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej,
 18) wyrażanie zgody i określanie warunków ograniczania obowiązków przewozu przez
       przewoźnika,
 19) nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego gdy jest niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa, bądź w wypadku klęski żywiołowej,
     20) współdziałanie z organami powołanymi do prowadzenia poszukiwań i organizowania  akcji ratowniczej w razie zaginięcia lub innego wypadku statku powietrznego, zagrożenia bezpieczeństwa powietrznego albo przymusowego lądowania statku poza lotniskiem,
     21) sporządzanie raportów i sprawozdań związanych z realizacją zadań przez wydział na potrzeby uprawnionych podmiotów,  
     22) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń,
     23) wydanie dokumentów oraz odpisów dokumentów dla potrzeb uprawnionych organów,
     24) przekazywanie danych i informacji do CEPiK, PORTAL STAROSTY, CEIDG i KREPTD oraz ich przetwarzanie.
 

Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców na terenie powiatu przeworskiego w 2016 roku Plik pdf 202.53 KB
Analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców na terenie powiatu przeworskiego w 2017 roku Plik pdf 204.47 KB
Analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców na terenie powiatu przeworskiego w 2019 roku Plik pdf 202.87 KB
Analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców na terenie powiatu przeworskiego w 2020 roku Plik pdf 201.74 KB
Analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców na terenie powiatu przeworskiego w 2021 roku Plik pdf 202.22 KB
Anazliza statystyczna zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców na terenie powiatu przeworskiego w 2018 roku Plik pdf 203.84 KB
Informacja dla właścicieli pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Plik pdf 179.97 KB
Oświadczenie art 233kk Plik pdf 20.46 KB
Oświadczenie o utracie prawa jazdy Plik pdf 29.96 KB
Schemat procedury kontroli Plik pdf 246.42 KB
Uchwała w sprawie ustalenia na rok 2022 wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie Plik pdf 187.08 KB
Umowa darowizny pojazdu Plik doc 30.00 KB
Umowa kupna - sprzedaży pojazdu. Plik doc 18.66 KB
Upoważnienie dla stron Plik doc 29.00 KB
Upoważnienie do odbioru prawa jazdy Plik pdf 30.09 KB
Wniosek (Prawo jazdy) Plik pdf 226.00 KB
Wniosek o czasowe i stałe zatwierdzenie organizacji ruchu Plik doc 45.00 KB
Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu Plik doc 28.50 KB
Wniosek o dodatkową tablice rej. do oznaczania bagażnika Plik pdf 11.54 KB
Wniosek o dokonanie wpisu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu stwierdzającego, iż odpowiada on dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla (VAT) Plik doc 32.00 KB
Wniosek o licencje na pośrednictwo przy przewozie rzeczy Plik doc 59.00 KB
Wniosek o rejestrację/wyrejestrowanie pojazdu Plik pdf 207.04 KB
Wniosek o ustanowienie zastawu rejestrowego na pojeździe Plik doc 30.00 KB
Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów wykładowców Plik pdf 41.85 KB
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców Plik pdf 140.46 KB
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów Plik pdf 63.41 KB
Wniosek o wpis normy emisji spalin EURO Plik doc 25.00 KB
Wniosek o wtórnik karty pojazdu Plik pdf 28.10 KB
Wniosek o wtórnik nalepki kontrolnej Plik pdf 27.01 KB
Wniosek o wtórnik tablic rejestracyjnych Plik pdf 82.84 KB
Wniosek o wydanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych pojazdu Plik doc 26.50 KB
Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu osób Plik pdf 122.52 KB
Wniosek o wydanie przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne Plik pdf 71.48 KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne Plik pdf 119.23 KB
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy Plik pdf 285.30 KB
Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego Plik doc 32.50 KB
Wniosek o zamianę pojazdów do zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne Plik pdf 97.12 KB
Wniosek o zamianę pojazdów do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Plik pdf 201.17 KB
Wniosek o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne Plik pdf 70.83 KB
Wniosek o zwrot dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję Plik doc 29.50 KB
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców z terenu powiatu przeworskiego Plik pdf 28.28 KB
Wykaz stacji kontroli pojazdów na terenie powiatu przeworskiego Plik pdf 30.64 KB
Zakres działania Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg SP w Przeworsku Plik doc 39.00 KB
Zawiadomienie o dokonaniu montażu haka holowniczego w pojeździe Plik doc 31.00 KB
Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej do zasilania gazem w pojeździe Plik doc 33.00 KB
Zawiadomienie o nabyciu pojazdu zarejestrowanego. Plik doc 14.93 KB
Zawiadomienie o przystosowaniu pojazdu do nauki jazdy L i TAXI Plik doc 31.50 KB
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego. Plik doc 15.01 KB
Zgoda rodzica osoby niepełnoletniej na kurs i wydanie prawa jazdy Plik pdf 35.31 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2011-03-17
Publikujący Administrator BIP 2011-03-17 15:07
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-05-12 12:59