Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl

Wydział Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia

Wydział Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia
Naczelnik Wydziału - Joanna Mordarska
Do zakresu działania Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia należy:

1. W zakresie oświaty:

  1) nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat w zakresie
      spraw administracyjnych i finansowych,
1)    prowadzenie spraw związanych z organizowaniem konkursu na dyrektora szkoły  i placówki
     oświatowej,
3) przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny,
4) prowadzenie spraw dotyczących zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół                    
    i placówki prowadzonych przez powiat,
5) prowadzenie spraw związanych z  oceną pracy dyrektora szkoły lub placówki,
6) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród dla nauczycieli
    wyróżniających się w pracy dydaktycznej i wychowawczej,
7) prowadzenie spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli,
  8) przygotowywanie wniosków w sprawie przyznawania nagród oraz odznaczeń państwowych
      i resortowych dyrektorom szkół i placówek,
  9) prowadzenie spraw z zakresu wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 10) opracowywanie i wdrażanie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz określanie wysokości
      jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli,
 11) prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej,
 12) przygotowywanie wniosków o zwiększenie oświatowej subwencji ogólnej,
 13) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem Stypendiów Starosty,
 14) prowadzenie spraw związanych z nauczaniem indywidualnym i rewalidacją indywidualną,
 15) prowadzenie spraw związanych z kierowaniem wychowanków do placówek opiekuńczo-   
       wychowawczych i kształcenia specjalnego, młodzieżowych ośrodków wychowawczych
       i młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
16) prowadzenie  spraw dotyczących szkolnych schronisk młodzieżowych,
17) prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych powiatu oraz ewidencji szkół i placówek
      niepublicznych,
  18) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem niepublicznym szkołom
        uprawnień szkoły publicznej
  19) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem, wypłacaniem i rozliczaniem dotacji dla
        szkół i placówek niepublicznych oraz przeprowadzanie kontroli z zakresu wydatkowania
        przyznanej dotacji
  20) sporządzanie materiałów i analiz z dziedziny oświaty,
  21) przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu z zakresu oświaty,
  22) prowadzenie innych spraw z zakresu oświaty wynikających z obowiązujących przepisów.

 2. W zakresie kultury:

    1) prowadzenie spraw  związanych z organizowaniem działalności kulturalnej,
    2) podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej,
    3) realizacja spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury,
    4) przeprowadzanie konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum,
    5) realizacja spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem biblioteki powiatowej,
        6) organizacja imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym,
    7) prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury,
    8) przygotowywanie wniosków w sprawie odznaczeń państwowych,
    9) przygotowywanie i organizowanie konkursów na szczeblu powiatowym,
  10) współdziałanie w organizacji uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych,
  11) prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem oraz cofnięciem ustanowienia społecznego
        opiekuna zabytków, prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków.

3. W zakresie sportu i turystyki:

   1) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń, których statuty
       nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
   2) wspieranie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej,
   3) wspieranie działalności stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia  
       działalności gospodarczej, związków sportowych, Powiatowego Szkolnego Związku
       Sportowego oraz Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych
   4) wspieranie organizacji zawodów sportowych na terenie powiatu,
   5) aktualizacja bazy stowarzyszeń.       
         
4. W zakresie ochrony zdrowia:

1) wykonywanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
2) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
3) wyrażanie zgody na dokonanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego lub przejęcie
    darowizny przez zakład opieki zdrowotnej,
4) nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych prowadzonych przez zakład opieki zdrowotnej,
5) wykonywanie nadzoru i kontroli nad zakładem opieki zdrowotnej w zakresie:
    a) realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości
        udzielanych świadczeń,                                                                                                      
    b) prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,                        
c) gospodarki finansowej,
    6) prowadzenie spraw dotyczących organizowania konkursu na stanowisko kierownika  zakładu opieki zdrowotnej oraz zastępcy kierownika zakładu, którego kierownik nie jest lekarzem,
7) prowadzenie spraw dotyczących ustalania harmonogramu pracy oraz dyżurów całodobowych aptek,
8) współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz  stowarzyszeniami w zakresie
    problematyki osób niepełnosprawnych,
9) prowadzenie spraw związanych z powołaniem powiatowej społecznej rady ds. osób
    niepełnosprawnych oraz zwoływaniem posiedzeń rady,
10) wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z zagranicy państwa i pochowanie na
      terenie powiatu,
    11) przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu Powiatu z zakresu  ochrony zdrowia,
    12) realizacja innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

 5.  W zakresie publikatora teleinformatycznego - Biuletynu Informacji Publicznej:

     l) prowadzenie strony podmiotowej Biuletynu zgodnie ze standardami obowiązującymi
        w tym zakresie,
     2) udostępnianie w Biuletynie informacji publicznych wymaganych przepisami,
     3) prowadzenie dziennika zmian w treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie,
     4) przekazywanie  ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej informacji
         niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej oraz
         powiadamianie go o zmianach w treści tych informacji.

6. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz nieodpłatnej pomocy prawnej,
        nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w szczególności:
 1) opracowywanie projektu rocznego programu współpracy powiatu z organizacjami      pozarządowymi i innymi podmiotami, konsultowanie  oraz monitorowanie jego realizacji,                       
   2) opracowywanie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami,
   3) śledzenie zmian legislacyjnych, orzecznictwa i rekomendacji w zakresie dobrej praktyki dotyczącej współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz opracowywanie planów ich wdrożenia,
 4) zamieszczanie na stronie internetowej informacji dla organizacji pozarządowych,
 5) inicjowanie działań integrujących i budujących platformę współpracy pomiędzy organizacjami
     pozarządowymi i samorządem,
 6) organizowanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań przez organizacje pozarządowe,
 7) udział w realizacji zadań dotyczących przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy
     o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 8) udział  w kontroli realizacji zadania publicznego,
 9) pomoc w pozyskiwaniu środków  pomocowych dla organizacji pozarządowych poprzez
     prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej,
   10) prowadzenie dokumentacji oraz koordynowanie pracami  powiatowej rady pożytku   
         publicznego,
 11) przygotowywanie dla zarządu powiatu propozycji zadań, które mogą być realizowane środków
       zewnętrznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach zadań własnych
       powiatu,
 12) opracowanie projektów uchwał rady powiatu dotyczących sposobu konsultowania projektów
       aktów prawa miejscowego,
 13) realizacja zadań dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa
       obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2007-07-16
Publikujący Administrator BIP 2007-07-16 12:50
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-05-12 13:02
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 25 czerwca 2022r. 18:50:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.