Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Naczelnik Wydziału - Natalia Piątek

Do zadań Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska należy w szczególności:

1.    W zakresie budownictwa:

1)    sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego,
    a w szczególności: zgodności zagospodarowania terenu z miejscowym planem
    zagospodarowania  przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska, warunków
    bezpieczeństwa ludzi i mienia  w projektach budowlanych, zgodności rozwiązań
    architektoniczno – budowlanych z przepisami,
2)    wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą prawo budowlane,
     udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych,
     3) wydawanie pozwoleń na budowę oraz przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy lub
         wykonywania robót budowlanych,
     4) zgłaszanie sprzeciwu do zamiaru budowy lub wykonywania robót budowlanych nie
         wymagających pozwolenia,
     5) nakładanie obowiązku – w drodze decyzji – uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego
         obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia,
     6) wydawanie pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych oraz przyjmowanie zgłoszeń
         o rozbiórkach obiektów budowlanych,
     7) wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
     8) wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na
         budowę,    
      9) wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,
    10) uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
11) wygaszanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
12) prowadzenie rejestrów wniosków o pozwoleniu na budowę i rejestrów decyzji o pozwoleniu na
    budowę,
  13) prowadzenie systemu bazy danych w programie RWDZ do Głównego Inspektora Nadzoru
        Budowlanego – dotyczących prowadzenia rejestrów wniosków  i decyzji wymagających
        pozwolenia na budowy,
  14) obsługa  programu dotyczącego prowadzenia rejestru wniosków o pozwoleniu na budowę
        i rejestru zgłoszeń,
  15) uczestnictwo (na wezwanie organów nadzoru budowlanego) w czynnościach kontrolnych,
  16) uzgadnianie projektowanych rozwiązań obiektów zakładów górniczych oraz obiektów
       usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie określonym w ustawie Prawo budowlane,
  17) zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o dokonanym zgłoszeniu
            budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (rozbudowy i nadbudowy), budowy sieci
            elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, gazowej, budynków stacji
            transformatorowej oraz informacji o wydanych pozwoleniach dla inwestycji na które została
            wydana decyzja środowiskowa,
      18) wydawanie pozwoleń na odbudowę, przebudowę, rozbudowę, remont lub rozbiórkę obiektu
            budowlanego wpisanego do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru
            zabytków,
      19) przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby,
      20) nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie a także wykonania geodezyjnej
            inwentaryzacji w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia,
      21) wydawanie dzienników budowy,
 22) wydawanie decyzji zezwalającej na wejście do sąsiedniego budynku lokalu lub na teren
       sąsiedniej nieruchomości,
 23) przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania  lub wydawanie decyzji
       na przebudowę budynku w związku ze zmianą sposobu użytkowania,
 24) przekazywanie kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych decyzji,
       postanowień i zgłoszeń do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 25) przesyłanie decyzji o pozwoleniu na budowę organowi, który wydał decyzję o warunkach
       zabudowy oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji,
 26) przekazywanie uwierzytelnionych kopii rejestrów (wniosków i decyzji) organowi wyższego
       stopnia,
 27) przekazywanie kopii ostatecznych decyzji do organów samorządowych (podatkowych),
 28) sporządzanie sprawozdań (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych) do GUS i GUNB,
 29) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń,
 30) współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie realizacji
       zadań określonych w prawie budowlanym,
 30) wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowej  dla dróg powiatowych i gminnych,
 31) wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dróg powiatowych i gminnych.

    2. W zakresie gospodarki wodnej i rybactwa śródlądowego:

1)    prowadzenie spraw dotyczących zatwierdzania, zmiany statutów spółek wodnych,
2)    ustalanie wysokości i rodzajów świadczeń na rzecz spółki wodnej dla  osób nie będących
      członkami spółki a odnoszących korzyści z urządzeń spółki,
    3) nadzorowanie i sprawowanie kontroli nad działalnością spółek wodnych,
    4) wydawanie decyzji  o nieważności uchwał organów spółek wodnych,
    5) rozwiązywanie zarządu spółek wodnych i wyznaczanie osoby pełniącej ich obowiązki
        w przypadku powtarzającego się naruszania prawa oraz ustanawianie zarządu komisarycznego   spółki wodnej,
     6) przygotowywanie decyzji w sprawach tworzenia i likwidacji spółek  wodnych,
   7) przygotowywanie decyzji w sprawach świadczeń na rzecz spółek  wodnych,
   8) przekazywanie mienia Skarbu Państwa stanowiącego grunty pokryte wodami
       powierzchniowymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w trybie ustawy prawo wodne,
   9) wygaszanie trwałego zarządu w trybie przepisów ustawy prawo wodne,
   10) przygotowanie projektu uchwały w sprawie ustanawiania strefy ochronnej urządzeń
         pomiarowych służb państwowych,
   11) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego uprawniających do amatorskiego
         połowu ryb,
   12) przygotowywanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi
         więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie zaliczanej do śródlądowych wód
         żeglownych,
   13) wyrażanie zgody na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach
         śródlądowych żeglownych, na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,
   14) rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
   15) przygotowywanie wniosku o powołanie Społecznej Straży Rybackiej.

          3. W zakresie gospodarki leśnej, prawa łowieckiego i rolnictwa:

1)    prawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu
  Państwa,
 2) prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie
     kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu
   Państwa,
3)  zarządzanie wykonania na koszt właściwych nadleśnictw zabiegów zwalczających i ochronnych
     w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
4)  wykonywanie czynności związanych ze zmianą lasu na użytek rolny  w odniesieniu do lasów
     nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
5)  przygotowywanie propozycji przyznania dotacji o częściowe lub całkowite pokrycie kosztów
     zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
  6)  cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących  własności Skarbu Państwa,
7)  uznawanie lasu za ochronny i pozbawianie go tego charakteru,
8)  przygotowywanie na podstawie inwentaryzacji stanu lasu propozycji zadań gospodarczych dla
     właścicieli lasów, w odniesieniu do lasów niepaństwowych,
9)  zlecanie opracowania inwentaryzacji stanu lasów i uproszczonych planów urządzania lasów
     należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, oraz rozpatrywanie zastrzeżeń
     wnoszonych w stosunku do tych planów,
     10)  kontrolowanie i egzekwowanie wykonywania zadań określonych w planach urządzenia lasów
            i wynikających  z przepisów ustawy o lasach w odniesieniu do lasów nie  stanowiących
            własności Skarbu Państwa,
   11)  przygotowywanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodne z planem urządzenia lasu,
          w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu,
   12)  zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasu w odniesieniu do lasów nie stanowiących
          własności Skarbu Państwa,
   13)  prowadzenie spraw w zakresie oceny udatności upraw leśnych założonych,
   14)  prowadzenie spraw związanych z naliczaniem ekwiwalentów pieniężnych  z tytułu
     wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej,
 15)  wyrażanie zgody, na przetrzymywanie przez okres do 6 miesięcy zwierzyny osobie, która
      weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny
   16) przygotowywanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,
   17) prowadzenie spraw z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,
   18) przygotowywanie zezwoleń na odłów, odłów wraz z uśmierceniem odłowionej zwierzyny
         lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej,
  19) prowadzenie spraw związanych z ustanowionym przez właściciela lub użytkownika  wieczystego zakazem wykonywania polowania na terenie nieruchomości,
   20) wydawanie zaświadczeń o objęciu nieruchomości uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji lasu,
  21) przygotowywanie decyzji zatwierdzających uproszczone plany zagospodarowania gruntów leśnych, lasów i nieużytków przeznaczonych do zalesiania opracowanych przez organy spółki wspólnoty gruntowej.
    
4. W zakresie postępowania z odpadami:

  1) wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbierania odpadów lub prowadzenie przetwarzania odpadów, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wydawanie zezwoleń na prowadzenie transportu odpadów,
   2) prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania
       zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub  unieszkodliwiania odpadów,
   3) wydawanie decyzji określających obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami                          z wypadków.    

5. W zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody, prawa geologicznego i górniczego:

1)    prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach z zakresu ochrony
    środowiska,
2) uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych,     
      w zakresie ochrony gruntów rolnych i zadań samorządowych,
     3) wykonywanie odrębnych obowiązków wynikających z potrzeb ochrony  powietrza,
     4) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia oraz
         przygotowywanie projektów decyzji ustalających wymagania w zakresie ochrony środowiska
       dla tych instalacji,                
   5) wydawanie pozwoleń: zintegrowanych, na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
       na wytwarzanie odpadów,
   6) wydawanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących
       instalacji,
   7) wydawanie decyzji o cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia bez odszkodowania,
   8) dokonywanie identyfikacji i prowadzenie wykazu potencjalnych historycznych
       zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
   9) wydawanie decyzji zobowiązujących podmiot prowadzący instalację korzystający ze
       środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
  10) wydawanie decyzji, dla podmiotów korzystających ze środowiska, nakładających obowiązek:
        ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenie, przywrócenia środowiska do
        stanu właściwego,
    11) prowadzenie rejestru i obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów,
          na których występują te ruchy,
    12) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku scalania,  wymiany
          lub podziału gruntów oraz przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania
          na środowisko,
    13) udział w kontrolach z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie   środowiska na wniosek
          Zarządu Powiatu,
    14) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia  przeciw
          przepisom o ochronie środowiska,
    15) występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w przypadkach podejrzenia
          o naruszenie przepisów o ochronie środowiska,
    16) dokonywanie oceny stanu akustycznego środowiska oraz wydawanie decyzji o dopuszczalnym
         poziomie hałasu,      
  17) sporządzanie map akustycznych na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska,
  18) opracowywanie sprawozdań z realizacji powiatowego programu ochrony środowiska
        oraz opracowywanie opinii do projektów gminnych programów ochrony środowiska,
   19) popularyzacja ochrony przyrody w społeczeństwie,
   20) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie
         gospodarczego wykorzystywania jej zasobów,
   21) rejestracja zwierząt, którymi obrót podlega ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE,
   22) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew z terenu nieruchomości będących własnością gminy,
     23) wydawanie decyzji o usunięciu drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów
           i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne rosnących
           wzdłuż linii kolejowych oraz ustalanie wysokości odszkodowania,
     24) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem koncesji na wydobywanie kopalin nie objętych
           własnością górniczą na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym
           wydobyciu nie przekraczającym 20.000 m3 oraz sprawowanie nadzoru nad ich wykonaniem,
  25) prowadzenie spraw w zakresie zatwierdzania i przyjmowania robót geologicznych,
 26) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat dodatkowych z tytułu rażącego
        naruszenia warunków koncesji lub projektu robót geologicznych,
  27) przygotowywanie wystąpień starosty do wojewody o środki z rezerwy celowej budżetu
        państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
  28) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
  29) wydawanie zaświadczeń dla podmiotu, który nabywa paliwo stałe z przeznaczeniem
        do instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej wyższej niż 1MW.


Każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie w granicach określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 poz.1235, z późn. zm.).
Poniżej link do wyszukiwania kart prowadzonych w EKOPORTALU:
http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Starostwo+Powiatowe+w+Przeworsku
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla Petentów Starostwa Powiatowego w Przeworsku dotycząca realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Plik doc 38.00 KB
PB-1 - Pozwolenie na budowę. Plik doc 23.34 KB
PB-11 - Przeniesienie zgłoszenia. Plik doc 22.11 KB
PB-14 - Wejście na teren sąsiedniej nieruchomości. Plik doc 21.26 KB
PB-18 - Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Plik doc 21.63 KB
PB-2 - Zgłoszenie budowy. Plik doc 22.80 KB
PB-2a - Zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego. Plik doc 23.29 KB
PB-3 - Pozwolenie na rozbiórkę. Plik doc 22.14 KB
PB-4 - Zgoszenie rozbiórki. Plik doc 21.47 KB
PB-5 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością Plik doc 42.50 KB
PB-6 - Zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki. Plik doc 22.49 KB
PB-7 - Zmiana pozwolenia na budowę. Plik doc 20.28 KB
PB-8 - Pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu. Plik doc 22.59 KB
PB-9 - Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę. Plik doc 22.00 KB
Wniosek dot. rejestracji zwierząt egzotycznych. Plik doc 23.67 KB
Wniosek o Wydanie Dziennika Budowy. Plik doc 14.02 KB
Wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Plik doc 25.36 KB
Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę i oświadczenie Plik doc 31.00 KB
Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia w teren sąsiedniej nieruchomości Plik pdf 290.24 KB
Wniosek o wydanie duplikatu karty wędkarskiej Plik doc 15.51 KB
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej Plik doc 15.29 KB
Wniosek o wydanie pozwolenia na budynek tymczasowy Plik pdf 285.13 KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu Plik pdf 96.54 KB
Wniosek o wykonanie badań monitoringowych gleb użytków rolnych Plik pdf 125.53 KB
Wnioski, opłaty, dokumenty do załatwienia spraw w zakresie ochrony środowiska Plik doc 221.00 KB
powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2007-07-16
Publikujący Administrator BIP 2007-07-16 13:05
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-05-12 13:11
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 25 czerwca 2022r. 19:06:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.