XML

Zaproszenie na XLII sesję Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji

W dniu 28 października 2022 roku (tj. piątek) o godz. 14:00 odbędzie się sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji (XLII sesja).

Porządek Obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przeworskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu przeworskiego na rok 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia i wniesienia odpowiedzi na skargę wniesioną przez Bogusława Urbana – Starostę Powiatu Przeworskiego na uchwałę Rady Powiatu Przeworskiego Nr XXXIII/321/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/342/22 z dnia 23 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk – Wąskotorowy – Dynów” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Przeworskiego Nr XXIX/292/22 z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu powiatu przeworskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach III naboru wniosków w 2022 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiących własność powiatu przeworskiego położonych w Przeworsku, obręb Nr 4.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Modernizacja ul. Czarnieckiego – budowa chodnika” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w m. Świętoniowa” o wartości przekraczającej ustalona w budżecie na rok 2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr P1584R Dębów – Wojciechówka” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2022.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr P1581R w m. Nowosielce” etap II o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2022.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/230/18 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz ustalenia wysokości i szczegółowych warunków przyznania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/45/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych aptek na terenie Powiatu Przeworskiego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2023 wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
20. Interpelacje i zapytania radnych.
21. Wnioski i zapytania radnych.
22. Zakończenie sesji.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-10-24
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-10-24 13:27
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-11-07 11:32