XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego wyjaśniającego i dowodowego wszczętego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Przeworskiego, udzielenia pozwoleń wodnoprawnych

OBWIESZCZENIE
Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. - dalej zwane Kpa), w związku z art. 389 pkt 1, pkt 6 i pkt 9, art. 390 ust. 1 pkt la i pkt lb, art. 400 ust. 7, art. 401 z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm. - dalej zwane Prawo wodne)
zawiadamiam
o zakończeniu postępowania administracyjnego wyjaśniającego i dowodowego wszczętego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Przeworskiego, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:
  1. usługę wodną obejmującą odprowadzanie do wód rzeki Wisłok - wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania opadów atmosferycznych;
  2. wykonanie urządzeń wodnych, tj. budowę urządzeń wodnych, likwidację urządzeń wodnych, wykonanie umocnienia brzegów koryta rzeki Wisłok;
  3. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Wisłok obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr P1259R w km 0+775.24 w m. Gniewczyna Łańcucka;
  4. lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nowych obiektów budowlanych;
realizowanych w ramach inwestycji pn.: „Budowa mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr P 1259R Gniewczyna Łańcucka - Grodzisko w miejscowości Gniewczyna Łańcucka".
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGWWP z dnia 14.01.2022 r. Plik pdf 85.39 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-01-14
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-01-17 15:31
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-01-17 15:32